Ktl-icon-tai-lieu

toán rời rạc phần 2

Được đăng lên bởi nguyentunam-vn-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÁN HỌC RỜI RẠC
PHẦN 2
DISCRETE MATHEMATICS
PART TWO

NỘI DUNG
1. PHÉP ĐẾM
a.
b.
c.
d.

Nguyên lý cộng, nhân & bù trừ
Giải tích tổ hợp
Nguyên lý Dirichlet
Công thức đệ quy

2. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
a.
b.
c.
d.
e.

Đại cương
Đồ thị liên thông
Đường đi ngắn nhất
Cây khung trọng lượng tối tiểu
Luồng cực đại

2. SỐ HỌC
a.
b.

Lý thuyết chia hết
Lý thuyết đồng dư
2

PHÉP ĐẾM (1)
•

NGUYÊN LÝ CỘNG, NHÂN, BÙ
– A là một tập hợp, ký hiệu |A| bản số của A, trong trường
hợp A là tập hữu hạn, |A| chính là số phần tử của A
– |A ∪ B|=|A| + |B| -|A ∩ B|
nếu A ∩ B = ∅ thì |A ∪ B|=|A| + |B|
– |A x B| = |A| * |B|
– B⊆A: |A – B| = |A| - |B|

•

GIẢI TÍCH TỔ HỢP
–
–
–
–

S là một tập hợp hữu hạn, |S| = m
Số các tập hợp con của S = 2m
 m
m!


=
Số các tập con n phần tử của S (n ≤ m)  n= ( m − n)! n!
 
Một bộ n phần tử cũa S: (a1, a2, …, an) ∈ Sn
số các bộ n phần tử của S = mn
– Số các hoán vị của một dãy m phần tử = m!

3

PHÉP ĐẾM (2)
•

CÁC VÍ VỤ
– Trong một phòng họp có n người, mỗi người bắt tay với
mỗi người khác đúng một lần. Số bắt tay?
– Dùng n bit để biểu diễn nhị phân cho các số nguyên
không âm, số số nguyên có thể được biểu diễn?
– Có bao nhiêu số thập phân có 6 chữ số? Bao nhiêu số
thập phân có số chữ số nhỏ hơn sáu?
– Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho n người xung
quanh một chiếc bàn họp tròn?
Bây giờ giả sử ông chủ tịch cuộc họp được sắp ngồi ở
một ghế xác định, có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi
cho các người còn lại?
– Có bao nhiêu dãy số nguyên dương, có tổng bằng n?
– Có bao nhiêu dãy k số nguyên dương có tổng bằng n?
– Có bao nhiêu cách phân phát n món quà (khác nhau đô
một) cho k đứa trẻ?

4

PHÉP ĐẾM (3)
– Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 các quân xe trong bàn cờ
8x8 sao cho không quân xe nào « bị tấn công »?
– Cây nhị phân chiều cao h có nhiều nhất bao nhiêu nút
lá?
– Trong mặt phẳng, cho n đường thẳng đôi một cắt nhau
và không có ba đường thẳng nào đồng quy. n đường
thẳng này chia mặt phẳng thành bao nhiêu miền?
– Cho n giác lồi, không có ba đường chéo nào đồng quy,
các đường chéo của đa giác chia da giác thành bao
nhiêu miền?

5

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ (1)
•

CÁC ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM
Đồ thị (vô hướng)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G=(V, E), V = tập các đỉnh, E=tập các cạnh v1v2, v1, v2 ∈ E
Đỉnh cô lập: đỉnh không có cạnh đi qua
Đỉnh treo: chỉ thuộc một cạnh duy nhất (cạnh treo)
Đa đồ thị: tồn tại nhiều hơn 1 cạnh nối hai đỉnh
đồ thị đơn: tồn tại nhiều nhất một cạnh nối hai đỉnh
Đỉnh kề: chung cạnh
Cạnh kề: chung đỉnh
Đồ thị đầy đủ: mọi cặp đỉnh (phân biệt)...
TOÁN HỌC RỜI RẠC
PHẦN 2
DISCRETE MATHEMATICS
PART TWO
toán rời rạc phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán rời rạc phần 2 - Người đăng: nguyentunam-vn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
toán rời rạc phần 2 9 10 287