Ktl-icon-tai-lieu

toán sinh

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I/.
PHẦN CHUNG
Câu 1: Gen có A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit. Đột biến điểm xảy ra không làm thay
đổi chiều dài gen. Gen đột biến có A+T / G+X ≈ 66,48%. Đột biến gen thuộc dạng gì?
A. Thay cặp A = T bằng cặp G=X.
B. Thay cặp G=X bằng cặp A = T.
C. Mất cặp A = T.
D. Mất cặp G = X.
Giải:
AT

A

Theo đề bài ta có: G  X  G
Trước đột biến:

A
600 2

  66,67%
G
900 3

Như vậy, sau đột biến tỷ lệ A/G giảm => Số nuclêôtit loại A giảm, số nuclêôtit loại G tăng (tử giảm,
mẫu tăng)
 Đáp án A
Câu 2: Nội dung chủ yếu của giả thuyết siêu trội là gì?
A. Cơ thể lai có kiểu gen dị hợp nên các gen lặn có hại không được biểu hiện.
B. Trong cùng kiểu gen, các gen trội có lợi có khả năng tác dụng cộng gộp với nhau.
C. Trong cùng kiểu gen, gen trội này có khả năng kìm hãm sự biểu hiện của gen trội kia.
D. Sự tương tác giữa hai alen khác nhau về chức phận của cùng một lôcut dẫn đến hiệu quả bổ
trợ.
câu 3: Bệnh bạch tạng ở người do gen lặn nằm trên NST thường qui định. Chồng bệnh, vợ bình
thường có mang gen bệnh. Khả năng cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng bị bệnh là bao nhiêu %?
A. 75%.
B. 12,5%.
C. 50%.
D.
25%.
Giải:
Quy ước gen: A bình thường; a bệnh bạch tạng
gt
Kiểu gen của người chồng:
aa 
1a
gt
Kiểu gen của người vợ:
Aa 
1/2A: 1/2a
Khả năng con mắc bệnh sẽ là: 1/2a x 1a = 1/2aa hay 50%
 Đáp án C
Câu 4: Khi lên sống vùng cao, hàm lượng Hb trong máu tăng. Khi trở lại sống ở đồng bằng, hàm
lượng Hb trong máu trở lại mức bình thường là kết quả của:
A. thường biến.
B. đột biến gen.
C. đột biến NST.
D. hồi biến.
Câu 5: Đột biến gen thuộc dạng nào không làm thay đổi tỷ lệ A+G/ T+X của phân tử ADN hai
mạch?
A. Lắp thêm cặp nuclêôtit.
B. Mất cặp nuclêôtit.
C. Thay cặp nuclêôtit.
D. Tất cả các dạng.
Giải:
A G

Vì tỷ lệ T  X 1 luôn duy trì không đổi. Nên các dạng đột biến trên không làm thay đổi tỷ lệ
này.
 Đáp án D
Câu 6: Cơ thể có n cặp gen dị hợp phân ly độc lập, thì có thể sinh ra số loại giao tử là:
A. 2n.
B. 5n.
C. 3n.
D. 4n.
Câu 7: Ngày nay trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất trong việc
nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng?
A. Cần.
B. Phân.
C. Giống.
D. Nước.
Câu 8: Cừu Đôli được hình thành bằng phương pháp nào dưới đây?
A. Chọn dòng xôma có biến dị.
B. Nhân bản vô tính.
C. Dung hợp tế bào trần.
D. Cấy truyền phôi.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là khái niệm hệ sinh thái?
A. Là một hệ sinh thái khổng lồ và duy nhất trên hành tinh.

B. Bao gồm những quần thể khác loài, cùng sống trong một không gian xác định, có...
I/. PHẦN CHUNG
Câu 1: Gen có A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit. Đột biến điểm xảy ra không làm thay
đổi chiều dài gen. Gen đột biến có A+T / G+X ≈ 66,48%. Đột biến gen thuộc dạng gì?
A. Thay cặp A = T bằng cặp G=X. B. Thay cặp G=X bằng cặp A = T.
C. Mất cặp A = T. D. Mất cặp G = X.
Giải:
Theo đề bài ta có:
G
A
XG
TA
Trước đột biến:
%67,66
3
2
900
600
G
A
Như vậy, sau đột biến tỷ lệ A/G giảm => Số nuclêôtit loại A giảm, số nuclêôtit loại G tăng (tử giảm,
mẫu tăng)
Đáp án A
Câu 2: Nội dung chủ yếu của giả thuyết siêu trội là gì?
A. Cơ thể lai có kiểu gen dị hợp nên các gen lặn có hại không được biểu hiện.
B. Trong cùng kiểu gen, các gen trội có lợi có khả năng tác dụng cộng gộp với nhau.
C. Trong cùng kiểu gen, gen trội này có khả năng kìm hãm sự biểu hiện của gen trội kia.
D. Sự tương tác giữa hai alen khác nhau về chức phận của cùng một lôcut dẫn đến hiệu quả bổ
trợ.
câu 3: Bệnh bạch tạng người do gen lặn nằm trên NST thường qui định. Chồng bệnh, vợ bình
thường có mang gen bệnh. Khả năng cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng bị bệnh là bao nhiêu %?
A. 75%. B. 12,5%. C. 50%. D. 25%.
Giải:
Quy ước gen: A bình thường; a bệnh bạch tạng
Kiểu gen của người chồng: aa
gt
1a
Kiểu gen của người vợ: Aa
gt
1/2A: 1/2a
Khả năng con mắc bệnh sẽ là: 1/2a x 1a = 1/2aa hay 50%
Đáp án C
Câu 4: Khi lên sống vùng cao, hàm lượng Hb trong máu tăng. Khi trở lại sống đồng bằng, hàm
lượng Hb trong máu trở lại mức bình thường là kết quả của:
A. thường biến. B. đột biến gen. C. đột biến NST. D. hồi biến.
Câu 5: Đột biến gen thuộc dạng nào không làm thay đổi tỷ lệ A+G/ T+X của phân tử ADN hai
mạch?
A. Lắp thêm cặp nuclêôtit. B. Mất cặp nuclêôtit.
C. Thay cặp nuclêôtit. D. Tất cả các dạng.
Giải:
tỷ lệ
1
XT
GA
luôn duy trì không đổi. Nên các dạng đột biến trên không m thay đổi tỷ lệ
này.
Đáp án D
Câu 6: Cơ thể có n cặp gen dị hợp phân ly độc lập, thì có thể sinh ra số loại giao tử là:
A. 2
n
. B. 5
n
. C. 3
n
. D. 4
n
.
Câu 7: Ngày nay trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố o đóng vai trò quan trọng nhất trong việc
nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng?
A. Cần. B. Phân. C. Giống. D. Nước.
Câu 8: Cừu Đôli được hình thành bằng phương pháp nào dưới đây?
A. Chọn dòng xôma có biến dị. B. Nhân bản vô tính.
C. Dung hợp tế bào trần. D. Cấy truyền phôi.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là khái niệm hệ sinh thái?
A. Là một hệ sinh thái khổng lồ và duy nhất trên hành tinh.
toán sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán sinh - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
toán sinh 9 10 883