Ktl-icon-tai-lieu

toán tổ hợp

Được đăng lên bởi xuantruongtt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 6393 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Toán về các số
Gv: Trần Xuân Trường
Câu 1:Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác
nhau và mỗi số lập được đều nhỏ hơn 25000
(Đề dự bị 2-D-2006)
ĐS:360
Câu 2: Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn , mỗi số gồm 5 chữ số khác
nhau trong đó có đúng 2 chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.
(Dự bị 1-B-2006)
ĐS:360
Câu 3: Từ các số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau? Tính
tổng của tất cả các chữ số tự nhiên đó.
(Dự bị 2-A-2006)
4
3
2
1
0
ĐS:96;(1+2+3+4)( 24.10 + 18(10 + 10 + 10 + 10 ) )
Câu 4: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9, có thể lập được được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm
6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng trăm, hàng trục,hàng ngàn bằng 8.
(Dự bị 1-A-2005)
ĐS:1440
Câu 5: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể laapj được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm có 5
chữ số khác nhau và nhất thiết phải có mặt hai chữ số 1, 5.
(dự bị 2-B-2005)
ĐS:1200
Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn lớn hơn 2007 mà moõi số gồm có 4 chữ số đôi một khác
nhau
(Dự bị 1-A-2007)
ĐS:2016
Câu 7: Từ 5 chữ số 0,1,2,3,4 có thể viết được bao nhiêu số :
1. Có 5 chữ số khác nhau.
2. Có 5 chữ số .
3. Có ba chữ số khác nhau.
4. Có ba chữ số khác nhau và là số lẻ.
5. Có ba chữ số khác nhau và nhất thiết có mặt chữ số 2.
ĐS:1) 96
2) 2500
3) 48
4) 18
5) 30
Câu 8: Xét những số gồm 9 chữ số , trong đó có 5 chữ số 1 và bốn chữ số còn lại là 2,3,4,5. Hỏi
có bao nhiêu số như thế ,nếu :
1.Năm chữ số 1 được xếp kề nhau.
2. Các chữ số được xếp tùy ý.
Câu 9: Từ 5 chữ số 0,1,3,5,7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không
chia hết cho 5.
Câu 10. Với các chữ số 1, 2, 3, 4,5 ,6 ta lập các số mà mỗi số có 5 chữ số trong đó các chữ số
khác nhau từng đôi một. Hỏi
1. Có bao nhiêu số trong đó phải có mặt chữ số 2.
2. Có bao nhiêu số trong đó phải có mặt chữ số 1 và 6.
Câu 11:
Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số là một số lẻ.
Câu 12:
Từ ba chữ số 2,3,4 có thể tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có mặt đủ
ba chữ số trên.
Câu 13:

Hỏi 10 chữ số 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau, sao
cho trong các chữ số đó có mặt số 0 và 1.
Câu 14:
Có thể lập được bao nhiêu số có 8 chữ số từ các chữ số 1, 2,3,4,5,6 trong đó các chữ số 1 và 6
đều có mặt hai lần, các chữ số khác có mặt một lần.
Câu 15:
Có bao nhiêu số khác nhau có 7 chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số là số chẵn.
Câu 16: Tìm tất cả các số tự n...
Toán về các số
Gv: Trần Xuân Trường
Câu 1:Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác
nhau và mỗi số lập được đều nhỏ hơn 25000
(Đề dự bị 2-D-2006)
ĐS:360
Câu 2: Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn , mỗi số gồm 5 chữ số khác
nhau trong đó có đúng 2 chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.
(Dự bị 1-B-2006)
ĐS:360
Câu 3: Từ các số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau? Tính
tổng của tất cả các chữ số tự nhiên đó.
(Dự bị 2-A-2006)
ĐS:96;(1+2+3+4)(
4 3 2 1 0
24.10 18(10 10 10 10 )+ + + +
)
Câu 4: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9, có thể lập được được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm
6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng trăm, hàng trục,hàng ngàn bằng 8.
(Dự bị 1-A-2005)
ĐS:1440
Câu 5: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể laapj được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm có 5
chữ số khác nhau và nhất thiết phải có mặt hai chữ số 1, 5.
(dự bị 2-B-2005)
ĐS:1200
Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn lớn hơn 2007 mà moõi số gồm có 4 chữ số đôi một khác
nhau
(Dự bị 1-A-2007)
ĐS:2016
Câu 7: Từ 5 chữ số 0,1,2,3,4 có thể viết được bao nhiêu số :
1. Có 5 chữ số khác nhau.
2. Có 5 chữ số .
3. Có ba chữ số khác nhau.
4. Có ba chữ số khác nhau và là số lẻ.
5. Có ba chữ số khác nhau và nhất thiết có mặt chữ số 2.
ĐS:1) 96 2) 2500 3) 48 4) 18 5) 30
Câu 8: Xét những số gồm 9 chữ số , trong đó có 5 chữ số 1 và bốn chữ số còn lại là 2,3,4,5. Hỏi
có bao nhiêu số như thế ,nếu :
1.Năm chữ số 1 được xếp kề nhau.
2. Các chữ số được xếp tùy ý.
Câu 9: Từ 5 chữ số 0,1,3,5,7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không
chia hết cho 5.
Câu 10. Với các chữ số 1, 2, 3, 4,5 ,6 ta lập các số mà mỗi số có 5 chữ số trong đó các chữ số
khác nhau từng đôi một. Hỏi
1. Có bao nhiêu số trong đó phải có mặt chữ số 2.
2. Có bao nhiêu số trong đó phải có mặt chữ số 1 và 6.
Câu 11:
Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số là một số lẻ.
Câu 12:
Từ ba chữ số 2,3,4 có thể tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có mặt đủ
ba chữ số trên.
Câu 13:
toán tổ hợp - Trang 2
toán tổ hợp - Người đăng: xuantruongtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
toán tổ hợp 9 10 567