Ktl-icon-tai-lieu

Toán trồng cây

Được đăng lên bởi tuyenkiemanhdong7a
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thó vÞ tõ bµi to¸n trång c©y
Trång c©y cã ý nghÜa thùc tiÔn quan träng : ®Ó läc s¹ch kh«ng khÝ, ®iÒu tiÕt
khÝ hËu, lµm ®Ñp thµnh phè, duy tr× sinh th¸i,.....
Nh vËy, trång c©y cã g× liªn quan ®Õn to¸n häc ? §¬ng nhiªn lµ cã. To¸n trång
c©y g©y nhiÒu høng thó vµ ®em ®Õn nhiÒu ®iÒu thó vÞ cho ngêi gi¶i bëi lÏ nã kÕt
hîp c¶ h×nh häc lÉn sè häc.
C¸c b¹n cha tin ? VËy th× tríc hÕt c¸c b¹n h·y gi¶i bµi to¸n sau thö xem.
Bµi to¸n 1. B¹n h·y trång 10 c©y thµnh 5 hµng, mçi hµng gåm 4 c©y.
Ph©n tÝch : B×nh thêng muèn trång 5 hµng, mçi hµng cã 4 c©y th× ph¶i cÇn 4 x 5
= 20 c©y. Nhng ë ®©y l¹i cã 10 c©y, nªn mçi c©y ph¶i sö dông 2 lÇn.
Tõ ®ã ta t×m ®îc c¸c c¸ch trång sau.
C¸ch trång :

•

•
• •• •
•••
•
•

•

•••
• •
•
• •

•

•• ••• ••
•

• •

•• •
•
••

• •
•
•• ••
•

•

•

•

•

•

•

• ••
•
• •

•

•

•

C¸c b¹n biÕt kh«ng ? Nhµ khoa häc lín cña níc Anh Newton rÊt thÝch thó víi
c¸c bµi to¸n trång c©y cho häc sinh. ¤ng ®· ®Æt ra c¸c bµi to¸n trång c©y sau :
Bµi to¸n 2. Trång 9 c©y thµnh 9 hµng, mçi hµng gåm 3 c©y.
C¸ch trång :

•
•
•

• •
• •
•

•

Bµi to¸n 3. Trång 9 c©y thµnh 10 hµng, mçi hµng cã 3 c©y.
C¸ch trång :

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Bµi to¸n 4. Trång 10 c©y thµnh 10 hµng, mçi hµng cã 3 c©y.
C¸ch trång :

•
•

•
• •
• • •

•

•
§iÒu thó vÞ n÷a lµ bµi to¸n trång c©y kh«ng chØ hÊp dÉn c¸c em häc sinh tiÓu
häc mµ cßn hÊp dÉn víi c¶ nh÷ng ngêi lín tuæi, víi c¶ c¸c nhµ b¸c häc.
Vµo thÕ kØ XIX nhµ to¸n häc Same Loaid ngêi Do Th¸i trong mét thêi gian dµi
®· nghiªn cøu bµi to¸n sau ®©y.
Bµi to¸n 5. Cã 20 c©y, trång mçi hµng 4 c©y. Hái cã thÓ trång ®îc mÊy
hµng ?
¤ng ta ®Ò ra gi¶i ph¸p trång ®îc 18 hµng nh h×nh vÏ díi ®©y.

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

GÇn ®©y cã ngêi dïng m¸y tÝnh ®iÖn tö nghiªn cøu l¹i bµi to¸n nµy vµ t×m ra
gi¶i ph¸p trång ®îc 20 hµng (xem h×nh vÏ sau).

•
•
• •
• •• ••• •
• • •
•

•

•
•
•

•

Sau ®ã cã ngêi l¹i t×m ®îc ph¬ng ¸n trång ®îc 21 hµng. §¬ng nhiªn ®ã còng
cha ph¶i lµ ph¬ng ¸n cuèi cïng. HiÖn nay, ngêi ta cßn muèn t×m ®îc c¸c gi¶i
ph¸p víi kÕt qu¶ lín h¬n vÒ bµi to¸n trång c©y nµy.
BiÕt ®©u ngêi ®ã chÝnh lµ b¹n !

...
Thó vÞ tõ bµi to¸n trång c©y
Trång c©y ý nghÜa thùc tiÔn quan träng : ®Ó läc s¹ch kh«ng khÝ, ®iÒu tiÕt
khÝ hËu, lµm ®Ñp thµnh phè, duy tr× sinh th¸i,.....
Nh vËy, trång c©y liªn quan ®Õn to¸n häc ? §¬ng nhiªn cã. To¸n trång
c©y g©y nhiÒu høng thó ®em ®Õn nhiÒu ®iÒu thó vÞ cho ngêi gi¶i bëi t
hîp c¶ h×nh häc lÉn sè häc.
C¸c b¹n cha tin ? VËy th× tríc hÕt c¸c b¹n h·y gi¶i bµi to¸n sau thö xem.
Bµi to¸n 1. B¹n h·y trång 10 c©y thµnh 5 hµng, mçi hµng gåm 4 c©y.
Ph©n tÝch : B×nh thêng muèn trång 5 hµng, mçi hµng 4 c©y th× ph¶i cÇn 4 x 5
= 20 c©y. Nhng ë ®©y l¹i cã 10 c©y, nªn mçi c©y ph¶i sö dông 2 lÇn.
Tõ ®ã ta t×m ®îc c¸c c¸ch trång sau.
C¸ch trång :
C¸c b¹n biÕt kh«ng ? Nhµ khoa häc lín cña níc Anh Newton rÊt thÝch t víi
c¸c bµi to¸n trång c©y cho häc sinh. ¤ng ®· ®Æt ra c¸c bµi to¸n trång c©y sau :
Bµi to¸n 2. Trång 9 c©y thµnh 9 hµng, mçi hµng gåm 3 c©y.
C¸ch trång :
Toán trồng cây - Trang 2
Toán trồng cây - Người đăng: tuyenkiemanhdong7a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toán trồng cây 9 10 665