Ktl-icon-tai-lieu

TOÁN ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC

Được đăng lên bởi phamnguyenthuydoan
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACE
137C Nguyễn Chí Thanh, P 9, Q 5, TP. Hồ Chí Minh
Web: ispace.edu.vn - Tel: 08.6.261.0303 - Fax: 08.6.261.0304

Bài giảng TOÁN ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC
(Tài liệu cập nhật – 2009)

Chương 3

MA TRẬN
hdxb_2009

A. MA TRẬN

§1. Ma trận
- Khái niệm ma trận
- Ma trận vuông
- Các phép toán trên ma trận

2
TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 3: MA TRẬN

HDXB-2009…

A. MA TRẬN

1. Khái niệm ma trận

• Định nghĩa ma trận:

Ma trận cấp mxn là bảng số thực hình chữ nhật có m dòng
và n cột .
Cột j

 a11 ... a1 j ... a1n


M
M
 M
A   ai1 ... aij ... ain


M
M
 M
 am1 ... amj ... amn



Dòng i

3
TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 3: MA TRẬN

HDXB-2009…

A. MA TRẬN

1. Khái niệm ma trận
Ví dụ 1.



1
4

2
A
0 2 5



A là ma trận thực cấp 2x3 gồm 2 dòng và 3 cột
Phần tử của A:
Ví dụ 2

TOÁN ỨNG DỤNG

a11  1; a12  4; a13  2; a21  0; a22  2; a23  5

 1 2 1


A   3 3 2
 5 1 4


Chương 3: MA TRẬN

4
HDXB-2009…

A. MA TRẬN

1. Khái niệm ma trận
Ma trận A có m dòng và n cột thường được ký hiệu bởi
A  aij  mn
Tập hợp tất cả các ma trận cấp mxn được ký hiệu là Mm n(R)
x

Định nghĩa ma trận không
Ma trận có tất cả các phần tử là không được gọi là ma trận
không, ký hiệu 0, (aij = 0 với mọi i và j).

 0 0 0
A 

 0 0 0
5
TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 3: MA TRẬN

HDXB-2009…

A. MA TRẬN

2. Ma trận vuông
Định nghĩa ma trận vuông
Nếu số dòng và cột của ma trận A bằng nhau và bằng n,
thì A được gọi là ma trận vuông cấp n.

 2 1
A

3
2


Tập hợp các ma trận vuông cấp n được ký hiệu bởi Mn(R)

6
TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 3: MA TRẬN

HDXB-2009…

A. MA TRẬN

2. Ma trận vuông
Các phần tử a11, a22,…,ann tạo nên đường chéo chính
của ma trận vuông A.

 2 3
 3 4

 2 1
 2 1


1 1
0 5

3 7

6 8

Ma trận đường chéo là ma trận có các phần tử nằm ngoài
đường chéo chính bằng 0. Lúc đó ma trận đường chéo
được ký hiệu: diag(a11, a22,…,ann) với aii là các phần tử nằm
trên đường chéo chính.
7
TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 3: MA TRẬN

HDXB-2009…

A. MA TRẬN

2. Ma trận vuông
Định nghĩa ma trận tam giác trên
Ma trận vuông A   aij  nn được gọi là ma trận tam
giác trên nếu aij  0, i  j
2  1 3 


A  0 3
6 
 0 0  2


Định nghĩa ma trận tam giác dưới
Ma trận vuông A   aij  được gọi là ma trận tam giác
nn
dưới nếu
aij  0, i  j
 2 0 0
A   4 1 0


 5 7 2


TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 3: MA TRẬN

8

HDXB-2009…

A. MA TRẬN

2. Ma trận vuông
Định nghĩa ma trận đơn vị
Ma trận chéo với các phần tử đường chéo đều bằng
1 được gọi...
hdxb_2009
MA TRẬN
Chương 3
Bài gi ng TOÁN ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC
(Tài liệu cập nhật – 2009)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACE
137C Nguyễn Chí Thanh, P 9, Q 5, TP. Hồ Chí Minh
Web: ispace.edu.vn - Tel: 08.6.261.0303 - Fax: 08.6.261.0304
TOÁN ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TOÁN ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - Người đăng: phamnguyenthuydoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
TOÁN ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC 9 10 355