Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt chương trình Toán THPT chuẩn bị thi ĐH

Được đăng lên bởi duc-pho
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I- GIAÛI TÍCH TOÅ HÔÏP
1. Giai thöøa :

2.

3.

4.
5.

n! = 1.2...n
0! = 1
n! /(n – k)! = (n – k + 1).(n – k + 2) ... n
Nguyeân taéc coäng : Tröôøng hôïp 1 coù m caùch choïn, tröôøng
hôïp 2 coù n caùch choïn; moãi caùch choïn ñeàu thuoäc ñuùng moät
tröôøng hôïp. Khi ñoù, toång soá caùch choïn laø :
m + n.
Nguyeân taéc nhaân : Hieän töôïng 1 coù m caùch choïn, moãi
caùch choïn naøy laïi coù n caùch choïn hieän töôïng 2. Khi ñoù,
toång soá caùch choïn lieân tieáp hai hieän töôïng laø : m x n.
Hoaùn vò : Coù n vaät khaùc nhau, xeáp vaøo n choã khaùc nhau.
Soá caùch xeáp : Pn = n !.
Toå hôïp : Coù n vaät khaùc nhau, choïn ra k vaät. Soá caùch
choïn : Cnk  n!
k!(n  k )!

6. Chænh hôïp : Coù n vaät khaùc nhau. Choïn ra k vaät, xeáp vaøo
k choã khaùc nhau soá caùch : A nk  n! , A kn  Ckn .Pk
(n  k)!

Chænh hôïp = toå hôïp roài hoaùn vò
7. Tam giaùc Pascal :
C 00
1
C10
1 1
C20
1 2 1
C30
C 04
1 3 3 1
1 4 6 4 1

C11
C12
C13
C14

C 22
C32
C24

C33
C34

C 44

Tính chaát :

Trang 1




C 0n  C nn  1, C nk  C nn k
C nk 1  C nk  C kn1

8. Nhò thöùc Newton :
* (a  b)n  C0nan b0  C1nan1b1  ...  Cnna0 bn
a = b = 1 : ... C0n  C1n  ...  Cnn  2n
Vôùi a, b  {1, 2, ...}, ta chöùng minh ñöôïc nhieàu
ñaúng thöùc chöùa :
C 0n , C1n ,..., C nn

*

(a  x )n  C0n an  C1n an1x  ...  Cnn x n

Ta chöùng minh ñöôïc nhieàu ñaúng thöùc chöùa C 0n , C1n ,..., Cnn
baèng caùch :
- Ñaïo haøm 1 laàn, 2 laàn, cho x = 1, 2, ... a = 1, 2, ...
- Nhaân vôùi xk , ñaïo haøm 1 laàn, 2 laàn, cho x = 1, 2, ...
, a = 1, 2, ...
1

- Cho a = 1, 2, ..., 

hay

0

2



0



 ... hay 

Chuù yù :
* (a + b)n : a, b chöùa x. Tìm soá haïng ñoäc laäp vôùi x :
Ckn a n k b k  Kx m

Giaûi pt : m = 0, ta ñöôïc k.
* (a + b)n : a, b chöùa caên . Tìm soá haïng höõu tyû.
k n k
n

Ca

Giaûi heä pt :

m / p  Z

r / q Z

k

m
p

b  Kc d

r
q

, tìm ñöôïc k

* Giaûi pt , bpt chöùa A kn , Ckn ... : ñaët ñieàu kieän k, n  N* ..., k 
n. Caàn bieát ñôn giaûn caùc giai thöøa, qui ñoàng maãu soá,
ñaët thöøa soá chung.

Trang 2



* Caàn phaân bieät : qui taéc coäng vaø qui taéc nhaân; hoaùn vò
(xeáp, khoâng boác), toå hôïp (boác, khoâng xeáp), chænh hôïp
(boác roài xeáp).
* AÙp duïng sô ñoà nhaùnh ñeå chia trö...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt chương trình Toán THPT chuẩn bị thi ĐH - Người đăng: duc-pho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
tóm tắt chương trình Toán THPT chuẩn bị thi ĐH 9 10 465