Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống Kê

Được đăng lên bởi Tào Lao Bí Đao
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt công thức

-1-

Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống Kê
I. Phần Xác Suất
1. Xác suất cổ điển
 Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).
 A1, A2,…, An xung khắc từng đôi  P(A1+A2+…+An)=P(A1)+P(A2)+…+P(An).
 Ta có
o A, B xung khắc  P(A+B)=P(A)+P(B).
o A, B, C xung khắc từng đôi  P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C).
o P ( A)  1  P( A) .
P( AB)
P( AB)
 Công thức xác suất có điều kiện: P( A / B) 
, P( B / A) 
.
P( B)
P( A)
 Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B).
 A1, A2,…, An độc lập với nhau  P(A1.A2.….An)=P(A1).P(A2).….P( An).
 Ta có
o A, B độc lập  P(AB)=P(A).P(B).
o A, B, C độc lập với nhau  P(A.B.C)=P(A).P(B).P(C).



Công thức Bernoulli: B(k ; n; p)  Cnk p k q nk , với p=P(A): xác suất để biến cố A
xảy ra ở mỗi phép thử và q=1-p.
Công thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes
o Hệ biến cố gồm n phần tử A1, A2,…, An được gọi là một phép phân
 A . A  i  j;i, j 1, n
hoạch của    i j
 A1  A2  ...  An  
o Công thức xác suất đầy đủ:
n

P ( B )   P ( Ai ).P ( B / Ai ) P ( A1 ).P ( B / A1 )  P ( A2 ).P ( B / A2 )  ...  P( An ).P( B / An )
i 1

o Công thức Bayes:
P( Ai ).P( B / Ai )
P( Ai / B) 
P( B)
với P ( B )  P ( A1 ).P ( B / A1 )  P ( A2 ).P( B / A2 )  ...  P( An ).P( B / An )
2. Biến ngẫu nhiên
a. Biến ngẫu nhiên rời rạc
 Luật phân phối xác suất
X x1 x2 … xn
P p1 p2 … pn
với pi  P ( X  xi ), i  1, n.
Ta có:
n

 pi  1 và P{a  f(X)  b}= 
i 1

pi

a f(xi b

-1-

XSTK

Tóm tắt công thức

-2

Hàm phân phối xác suất
FX ( x )  P ( X  x)   pi
xi  x






Mode
ModX  x0  p0  max{ pi : i  1, n}
Median
  pi  0,5
 P ( X  xe )  0, 5
 x x
MedX  xe  
i e
 P ( X  xe )  0,5
  pi  0, 5
 xi  xe
Kỳ vọng
n

EX   ( xi . pi ) x1. p1  x2 . p2  ...  xn . pn
i 1
n

E ( ( X ))   ( ( xi ). pi )  ( x1 ). p1   ( x2 ). p2  ...   ( xn ). pn
i 1



Phương sai
VarX  E ( X 2 )  ( EX )2
n

2

với E ( X )   ( xi2 . pi ) x12 . p1  x22 . p2  ...  xn2 . pn
i 1

b. Biến ngẫu nhiên liên tục.




f(x) là hàm mật độ xác suất của X 



f ( x)dx  1 ,


b

P{a  X  b}   f ( x).dx
a



Hàm phân phối xác suất
x

FX ( x )  P ( X  x ) 



f (t )dt








Mode
ModX  x0  Hàm mật độ xác suất f(x) của X đạt cực đại tại x0.
Median
xe
1
1
MedX  xe  FX ( xe )    f ( x )dx  .
2
2

Kỳ vọng


EX 



x. f ( x)dx .




E ( ( X )) 

  ( x). f ( x)dx


-2-

XSTK

Tóm tắt công thức

-3

Phương sai


VarX  E ( X 2 )  ( EX )2 với E...
- 1 - m tắt công thức
- 1 - XSTK
Tóm tt công thc Xác Sut - Thng Kê
I. Phn Xác Sut
1. Xác sut cđin
Công thc cng xác sut: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).
A
1
, A
2
,…, A
n
xung khc từng đôi
P(A
1
+A
2
+…+A
n
)=P(A
1
)+P(A
2
)+…+P(A
n
).
Ta có
o A, B xung khc
P(A+B)=P(A)+P(B).
o A, B, C xung khc từng đôi
P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C).
o
( ) 1 ( )
P A P A
.
Công thc xác suất có điu kin:
( )
( / )
( )
P AB
P A B
P B
,
( )
( / )
( )
P AB
P B A
P A
.
Công thc nn xác sut: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B).
A
1
, A
2
,…, A
n
độc lp vi nhau
P(A
1
.A
2.
….A
n
)=P(A
1
).P(A
2
).….P( A
n
).
Ta có
o A, B độc lp
P(AB)=P(A).P(B).
o A, B, C độc lp vi nhau
P(A.B.C)=P(A).P(B).P(C).
Công thc Bernoulli: ( ; ; )
k k n k
n
, vi p=P(A): xác suất để biến c A
xy ra mi phép th và q=1-p.
Công thc xác suất đầy đủ - Công thc Bayes
o H biến c gm n phn t A
1
, A
2
,…, A
n
đưc gi là mt phép phân
hoch ca
1 2
. ; , 1,
...
i j
n
A A i j i j n
A A A
 
o Công thc xác suất đầy đủ:
1 1 2 2
1
( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ... ( ). ( / )
n
i i n n
i
P B P A P B A P A P B A P A P B A P A P B A
o Công thc Bayes:
( ). ( / )
( / )
( )
i i
i
P A P B A
P A B
P B
vi
1 1 2 2
( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ... ( ). ( / )
n n
P B P A P B A P A P B A P A P B A
2. Biến ngu nhiên
a. Biến ngu nhiên ri rc
Lut phân phi xác sut
vi
( ), 1, .
i i
p P X x i n
Ta có:
1
1
n
i
i
p
f(
{a f(X) b}=
i
i
a x b
P p

X x
1
x
2
x
n
P p
1
p
2
p
n
Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống Kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống Kê - Người đăng: Tào Lao Bí Đao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống Kê 9 10 998