Ktl-icon-tai-lieu

Tóm Tắt kiến thức hình học THCS

Được đăng lên bởi Lộc Sơn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3298 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tác giả: Nguyễn Nam Tiến
Kiến thức hình học ở THCS
************************

I. LỚP 6.
Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm( Dùng các chữ cái in hoa: A,
B, C, …để đặt tên cho điểm)
Bất cứ hình nào cũng là tập hợp tất cả những điểm. Một điểm cũng là một hình
Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,… cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng
không bị giới hạn về hai phía.
Khi ba điểm A,B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng
Khi ba điểm A,B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng
không thẳng hàng.
Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm
còn lại.
Nhận xét: Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
Có ba cách gọi tên một đường thẳng: một chữ cái thường, hai chữ cái thường,
đường thẳng đi qua hai chữ cái in hoa( đường thẳng AB,…)
Ba vị trí tương đối giữa hai đường thẳng: trùng nhau, cắt nhau, song song
Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.
Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm
chung nào.
Tia: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O được gọi là một
tia gốc O ( còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O)
Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối
nhau.
Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.
-

-

-

-

A

B

x

Hai tia trùng nhau: Tia Ax và tia AB trùng nhau
Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu)
Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược
lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM= a(đv dài)
Trên tia Ox, OM=a, ON=b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA
= MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của
đoạn thẳng AB.
Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng.Mặt phẳng không bị giới hạn về
mọi phía.

Nghiêm cấm các cá nhân chế bản, phôtô dưới mọi hình thức

1

Tác giả: Nguyễn Nam Tiến
Kiến thức hình học ở THCS
************************
Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một
nửa mặt phẳng bờ a.
Tia nằm giữa hai tia: Cho 3 tia Ox, Oy, Oz chung gốc. Lấy điểm M bất kì trên tia
Ox, lấy điểm N bất kì trên tia Oy (M và N đều không trùng với điểm O). Nếu tia
Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điể...
Tác giả: Nguyễn Nam Tiến
Kiến thức hình học ở THCS
************************
I. LỚP 6.
-
Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm( Dùng các chữ cái in hoa: A,
B, C, …để đặt tên cho điểm)
-
Bất cứ hình nào cũng là tập hợp tất cả những điểm. Một điểm cũng là một hình
-
Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,… cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng
không bị giới hạn về hai phía.
-
Khi ba điểm A,B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng
-
Khi ba điểm A,B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng
không thẳng hàng.
-
Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm
còn lại.
-
Nhận xét: Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
-
Có ba cách gọi tên một đường thẳng: một chữ cái thường, hai chữ cái thường,
đường thẳng đi qua hai chữ cái in hoa( đường thẳng AB,…)
-
Ba vị trí tương đối giữa hai đường thẳng: trùng nhau, cắt nhau, song song
-
Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.
Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm
chung nào.
-
Tia: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O được gọi là một
tia gốc O ( còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O)
-
Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối
nhau.
-
Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.
-
Hai tia trùng nhau: Tia Ax và tia AB trùng nhau
-
Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu)
-
Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược
lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
-
Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM= a(đv dài)
-
Trên tia Ox, OM=a, ON=b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
-
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA
= MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của
đoạn thẳng AB.
-
Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng.Mặt phẳng không bị giới hạn về
mọi phía.
Nghiêm cm các cá nhân chế bản, phôtô dưới mi hình thc 1
x
B
A
Tóm Tắt kiến thức hình học THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm Tắt kiến thức hình học THCS - Người đăng: Lộc Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tóm Tắt kiến thức hình học THCS 9 10 543