Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt lí thuyết hóa 8 hk2

Được đăng lên bởi Dũng Trần
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
By Hà Văn Dũng

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA 8 HK II
CHƢƠNG IV : OXI - KHÔNG KHÍ
Bài 24:
TÍNH CHẤT CỦA OXI
1: TÍNH CHẤT VẬT LÍ .
: Oxi tồn tại dƣới 2 dạng :
+ Dạng đơn chất : khí oxi trong không khí .
+ Dạng hợp chất : nguyên tố oxi trong nƣớc, đƣờng , quặng, đất đá, có trong cơ thể ngƣờI,
động vật và thực vật …
-Oxi là chất khí , không màu , không mùi,rất ít tan trong nước ,nặng hơn không khí ,
oxi hoá lỏng ở -1830C , oxi lỏng có màu xanh nhạt .
2 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC .
1)Tác dụng với phi kim :
a/ Với lƣu huỳnh :
Lƣu huỳnh cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt .
Lƣu huỳnh cháy trong khí oxi mãnh liệt hơn ,với ngọn lửa nhỏ màu xanh sinh ra chát khí
không màu .
Phương trình hoá học :
S (r) + O2 (k)
t0 SO2(k)
b/ Với phốt pho :
Thí nghiệm :
Phốt pho cháy mạnh trong oxi với ngọn lữa sáng chói , tạo ra khói dày đặc bám vào thành lọ
dƣới dạng bột .
Phương trình hoá học :
4P (r) + 5O2 (k) t0
2P2O5( r)
2)Tác dụng với kim loại :
+ Với sắt
oxit sắt từ( Fe3O4 )
Sắt cháy mạnh ,sáng chói , không có ngọn lửa, không có khói , tạo ra các hạt nhỏ, nóng chảy,
màu nâu.
Phương trình phản ứng :
3Fe (r) + 2O2(k)
t0 Fe3O4(r)
3) Tác dụng với hợp chất :
+ Với mêtan:
Phương trình phản ứng :
CH4(k) + 2O2(k) t0
CO2(k + 2H2O(h)
Bài 25: SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

I) Sự oxi hoá :
PTHH :
1) Ví dụ :

S + O2
t0
SO2
4Al + 3O2 t0
2Al2O3
CH4 + 2 O2
t0
CO2 + 2H2O
Các phản ứng đó đều có oxi tác dụng với chất khác .
2)Định nghĩa : Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá .

II) Phản ứng hoá hợp :
1)PTHH
4P + 5O2
2P2O5
3Fe + 2O2
Fe3O4
CaO + H2O
Ca(OH)2
Số chất tham gia phản ứng có thể là 1,2,3 …
Nhƣng số chất sản phẩm đều là 1 .

By Hà Văn Dũng
2)Định nghĩa :
Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới ( sản phẩm ) được tạo
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu .

III) Ứng dụng của oxi :
1) Sự hô hấp .
2) Sự đốt nhiên liệu
Bài 26 : OXIT

I)

ĐỊNH NGHĨA :

Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi .
Ví dụ a) K2O , e) SO3 , f) Fe2O3
Chú ý: CuSO4 không phải là oxit – Vì sao?
=>có nguyên tố oxi , nhƣng gồm 3 NTHH .

II) CÔNG THỨC:
Công thức chung của oxit : MxOy

M: kí hiệu một nguyên tố khác ( có hoá trị n)
Công thức MxOy theo đúng quy tắc về hoá trị : n . x = II . y
III)Phân loại : 2 loại chính .
a) Oxit axit : Thường là oxit của một phi kim tương ứng với axit .
Ví dụ : CO2 , SO3 , P2O5
CO2 : Tương ứng với axit Cacbonic H2CO3
SO3 : Tương ứng với axit sunfuric H2SO4 .
P2O5 : Tương ứng với axit phôtphoric H3PO4 .
b)Oxit ...
By Hà Văn Dũng
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA 8 HK II
CHƢƠNG IV : OXI - KHÔNG KHÍ
Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI
1: TÍNH CHẤT VẬT LÍ .
: Oxi tồn tại dƣới 2 dạng :
+ Dạng đơn chất : khí oxi trong không khí .
+ Dạng hợp chất : nguyên tố oxi trong nƣớc, đƣờng , quặng, đất đá, có trong cơ thể ngƣờI,
động vật và thực vật …
-Oxi là chất khí , không màu , không mùi,rất ít tan trong nước ,nặng hơn không khí ,
oxi hoá lỏng ở -183
0
C , oxi lỏng có màu xanh nhạt .
2 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC .
1)Tác dụng với phi kim :
a/ Với lƣu huỳnh :
Lƣu huỳnh cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt .
Lƣu huỳnh cháy trong khí oxi mãnh liệt hơn ,với ngọn lửa nhỏ màu xanh sinh ra chát khí
không màu .
Phương trình hoá học :
S (r) + O
2
(k) t
0
SO
2
(k)
b/ Với phốt pho :
Thí nghiệm :
Phốt pho cháy mạnh trong oxi với ngọn lữa sáng chói , tạo ra khói dày đặc bám vào thành lọ
dƣới dạng bột .
Phương trình hoá học :
4P (r) + 5O
2
(k) t
0
2P
2
O
5
( r)
2)Tác dụng với kim loại :
+ Với sắt oxit sắt từ( Fe
3
O
4
)
Sắt cháy mạnh ,sáng chói , không có ngọn lửa, không có khói , tạo ra các hạt nhỏ, nóng chảy,
màu nâu.
Phương trình phản ứng :
3Fe (r) + 2O
2
(k) t
0
Fe
3
O
4
(r)
3) Tác dụng với hợp chất :
+ Với mêtan:
Phương trình phản ứng :
CH
4
(k) + 2O
2
(k) t
0
CO
2
(k + 2H
2
O(h)
Bài 25: SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
I) Sự oxi hoá :
PTHH :
1) Ví dụ : S + O
2
t
0
SO
2
4Al + 3O
2
t
0
2Al
2
O
3
CH
4
+ 2 O
2
t
0
CO
2
+ 2H
2
O
Các phản ứng đó đều có oxi tác dụng với chất khác .
2)Định nghĩa : Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá .
II) Phản ứng hoá hợp :
1)PTHH
4P + 5O
2
2P
2
O
5
3Fe + 2O
2
Fe
3
O
4
CaO + H
2
O Ca(OH)
2
Số chất tham gia phản ứng có thể là 1,2,3 …
Nhƣng số chất sản phẩm đều là 1 .
tóm tắt lí thuyết hóa 8 hk2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt lí thuyết hóa 8 hk2 - Người đăng: Dũng Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tóm tắt lí thuyết hóa 8 hk2 9 10 372