Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 8

Được đăng lên bởi Kii Kii Kii
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GV: NGUYỄN DUY TÂN  : 0942.867.972 : 0673.708.911

HÓA HỌC 8

HÓA HỌC 8
-------1. Chất-Nguyên tử-:
Phân tử

2. Phản ứng hóa học :

3. MOL - :
Tính toán HH

4. Oxi- Không khí:

5. Hiđro- Nước :

6. Dung dịch

:

KN: chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học…
KN: đơn chất, hợp chất, phân tử.
CTHH, ý nghĩa của CTHH
Hóa trị
Cách: tính hóa trị và lập CTHH.
Sự biến đổi chất.
Phản ứng hóa học.
Định luật bảo toàn khối lượng.
Phương trình hóa học.

Mol, KL mol, Thể tích mol,.
Chuyển đổi: m  v  n.
Tỉ khối của chất khí.
Tính theo CTHH
Tính theo PTHH.
Tính chất của Oxi.
Sự OXH-PƯHH-UD của O2
Oxit. Đ/C O2. PƯ phân hủy.
Không khí-sự cháy.
T/C-UD của H2.
PƯ oxi hóa khử.
Đ/C H2 , PƯ thế.
Nước( H2O)
Axit-Bazơ-Muối.
Dung dịch?
Độ tan of 1 chất trong nước.
Nồng độ dung dịch.
Pha chế dung dịch.
HẾT!
1

GV: NGUYỄN DUY TÂN  : 0942.867.972 : 0673.708.911

HÓA HỌC 8

CHƯƠNG 1: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ
-----------------ICHẤT:
1. Vật thể và chất:
- Chất là những thứ tạo nên vật thể
Vật thể tự nhiên: cây, đất đá, quả chuối…
- Vật thể
Vật thể nhân tạo: con dao, quyển vở…
2. Tính chất của chất:
- Mỗi chất đều có những tính chất đặc trưng( tính chất riêng).
T/C vật lí: màu, mùi, vị, KLR, t0s , t0nc , trạng thái.
- Tính chất của chất:
T/C hóa học: sự biến đổi chất này  chất khác.
3. Hỗn hợp:
- Hỗn hợp: là gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau: không khí, nước sông…
+ Tính chất của hỗn hợp thay đổi.
+ Tính chất của mỗi chất trong hỗn hợp là không thay đổi.
+ Muốn tách riêng từng chất ra khỏi h 2 phải dựa vào t/c đặc trưng khác nhau của
các chất trong h2.
- Chất tinh khiết: là chất không có lẫn chất khác: nước cất…
II- NGUYÊN TỬ:
1. Nguyên tử: Là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
Proton
Nhân
Nơtron
Nguyên tử
Vỏ : các hạt electron
+ Electron(e):
1
me = 9,1095.10-31Kg 
đvC
1834

qe = -1,602. 10-19 C
qe = 1-

+ Proton(p) :
mp = 1,6726.10-27 Kg = 1đvC
qp = +1,602 . 10-19C
qp = 1+
=> qp = qe 1

+ Nơtron(n):
mn = 1,6748. 10-27 Kg = 1 đvC
qn = 0

=> mp = mn = 1 đvC , => p = e
- Vì me rất nhỏ(không đáng kể) nên mnt tập trung hầu hết ở hạt nhân nguyên tử 
khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử.
- p + e + n = tổng số hạt nguyên tử

2

GV: NGUYỄN DUY TÂN  : 0942.867.972 : 0673.708.911

HÓA HỌC 8

2. Lớp electron trong nguyên tử:
- Trong nguyên tử electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và sắp xếp
thành từng lớp.
- Mô hình cấu tạo nguyên tử Oxi:
Electron
Hạt nhân
Lớp electron

8
+

III- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:
1. Định nghĩa: NTHH là tập hợp những nguyên tử cùng loại,...
GV: NGUYỄN DUY TÂN
: 0942.867.972 : 0673.708.911 HÓA HỌC 8
HÓA HỌC 8
--------
KN: chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học…
1. Chất-Nguyên tử-: KN: đơn chất, hợp chất, phân tử.
Phân tử CTHH, ý nghĩa của CTHH
Hóa trị
Cách: tính hóa trị và lập CTHH.
Sự biến đổi chất.
2. Phản ứng hóa học : Phản ứng hóa học.
Định luật bảo toàn khối lượng.
Phương trình hóa học.
Mol, KL mol, Thể tích mol,.
3. MOL - : Chuyển đổi: m
v
n.
Tính toán HH Tỉ khối của chất khí.
Tính theo CTHH
Tính theo PTHH.
Tính chất của Oxi.
4. Oxi- Không khí: Sự OXH-PƯHH-UD của O
2
Oxit. Đ/C O
2
. PƯ phân hủy.
Không khí-sự cháy.
T/C-UD của H
2.
PƯ oxi hóa khử.
5. Hiđro- Nước : Đ/C H
2
, PƯ thế.
Nước( H
2
O)
Axit-Bazơ-Muối.
Dung dịch?
6. Dung dịch : Độ tan of 1 chất trong nước.
Nồng độ dung dịch.
Pha chế dung dịch.
HẾT!
1
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 8 - Người đăng: Kii Kii Kii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 8 9 10 644