Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Được đăng lên bởi thanhnhan0594
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUOITHAY.VN
Tổng hợp các công thức giải nhanh hóa học – Lưu hành nội bộ

Năm học 2012-2013

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
Việc nắm vững các công thức này sẽ giúp giải nhanh các bài toán. Nếu giải theo cách thông
thường thì mất rất nhiều thời gian.Vậy hãy học thuộc các em nhé.
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2
Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2
( 1< n<6)
Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :
a. C4H10O = 24-2 = 4
b. C5H12O = 25-2 = 8
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2 n- 3
( 2< n<7)
Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C5H10O = 25-3 = 4
b. C6H12O = 26-3 = 8
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2 n- 3
( 2< n<7 )
Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C5H10O2 = 25-3 = 4
b. C6H12O2 = 26-3 = 8
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2 n- 2
( 1< n<5 )
Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C3H6O2 = 23-2 = 2
b. C4H8O2 = 2 4-2 = 4
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
NGUOITHAY.VN
( n  1).( n  2)
Số đồng phân Cn H2n+2O =
( 2< n<5)
2
Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
( 4  1).( 4  2 )
(5  1).(5  2)
a. C4H10O =
= 3
b. C5H12O =
= 6
2
2
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
( n  2 ).( n  3)
Số đồng phân Cn H2nO =
( 3< n<7)
2
Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
(5  2 ).(5  3)
(6  2).( 6  3)
a . C5H10O =
= 3
b. C6H12O =
= 6
2
2
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
Số đồng phân Cn H2n+3N = 2 n-1
( n<5)
Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C3H9N
= 23-1
= 3
b. C4H12N = 2 4-1
= 6
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo :
n 2 ( n  1)
Số tri este =
2
Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol với 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic ( xúc tác H2SO4
đặc) thì thu được bao nhiêu trieste ?
2 2 ( 2  1)
Số trieste
=
=6
2
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
n (n  1)
Số ete =
2
GV Huỳnh Phúc Hải

1

NGUOITHAY.VN
Tổng hợp các công thức giải nhanh hóa học – Lưu hành nội bộ

Năm học 2...
Tổng hợp các công thức giải nhanh hóa học Lưu hành nội bộ Năm học 2012-2013
TỔNG HỢP CÁC CÔNG THC GIẢI NHANH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
Việc nắm vững các công thức này sgiúp giải nhanh các bài toán. Nếu giải theo cách thông
thường thì mt rất nhiều thi gian.Vậy hãy học thuộc các em nhé.
1. ng thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mch hở : C
n
H
2n+2
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 6 )
dụ : S đồng phân của ancol có công thức phân tử là :
a. C
4
H
10
O = 2
4-2
= 4 b. C
5
H
12
O = 2
5-2
= 8
2. Công thứcnh số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Sđồng phân C
n
H
2n
O = 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
dụ : S đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C
5
H
10
O = 2
5-3
= 4 b. C
6
H
12
O = 2
6-3
= 8
3. Công thức tính số đng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Sđồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
dụ : S đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C
5
H
10
O
2
= 2
5-3
= 4 b. C
6
H
12
O
2
= 2
6-3
= 8
4. Công thức tính số đng phân este đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Sđồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 5 )
dụ : S đồng phân của este đơn chức no, mạch h có công thức phân tử là :
a. C
3
H
6
O
2
= 2
3-2
= 2 b. C
4
H
8
O
2
= 2
4-2
= 4
5. Công thức tính số đng phân ete đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
Sđồng phân C
n
H
2n+2
O =
2
)2).(1(
nn
( 2 < n < 5 )
dụ : S đồng phân của ete đơn chức no, mạch h công thức phân tử là :
a. C
4
H
10
O =
2
)24).(14(
= 3 b. C
5
H
12
O =
2
)25).(15(
= 6
6. Công thức tính số đng phân xeton đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Sđồng phân C
n
H
2n
O =
2
)3).(2(
nn
( 3 < n < 7 )
dụ : S đồng phân của xeton đơn chức no, mạch h có công thức phân tử là :
a . C
5
H
10
O =
2
)35).(25(
= 3 b. C
6
H
12
O =
2
)36).(26(
= 6
7. Công thức tính số đng phân amin đơn chức no, mch hở : C
n
H
2n+3
N
Sđồng phân C
n
H
2n+3
N = 2
n-1
( n < 5 )
dụ : S đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở công thc phân tử là :
a. C
3
H
9
N = 2
3-1
= 3 b. C
4
H
12
N = 2
4-1
= 6
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo :
Số tri este =
2
)1(
2
nn
dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol với 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic ( xúc tác H
2
SO
4
đặc
) thì thu được bao nhiêu trieste ?
Số trieste =
2
)12(2
2
= 6
9. Công thức tính số đng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
Sete =
2
)1( nn
NGUOITHAY.VN
GV Hunh Phúc Hải 1
NGUOITHAY.VN
TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Người đăng: thanhnhan0594
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9 10 522