Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp câu hỏi thông tin số

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP CÂU HỎI MÔN THÔNG TIN SỐ
-----------*****----------1_ Sơ đồ khối hệ thống thông tin số. Chức năng từng khối. Ưu diểm hệ thống thông tin số.
2_ Phân lọai kênh truyền trong hệ thống thông tin số. Cho ví dụ cụ thể.
3_ Hai biến ngẫu nhiên nhị phân X và Y có các phân bố đồng thời:
p(X = Y = 0) = p(X = 0,Y = 1) = p(X = Y = 1) = 1/3.
Tính H(X), H(Y), H(X|Y), H(Y|X) và H(XY) ?
4_ Một nguồn DMS có 5 ký hiệu xi, i = 1,2,3,4,5 có xác suất xảy ra bằng nhau. Tính hiệu suất trong
trường hợp mã hoá có chiều dài không đổi trong các trường hợp:
a.

Mỗi ký hiệu được mã hoá riêng lẽ tạo chuỗi bit nhị phân ngõ ra.

b.

Hai ký hiệu được mã hoá cùng lúc tạo chuỗi bit nhị phân ngõ ra.

c.

Ba ký hiệu được mã hoá cùng lúc tạo chuỗi bit nhị phân ngõ ra.

5_ Một nguồn DMS có 8 ký hiệu xi, i = 1,2,…,8 với xác suất tương ứng là: 0.25, 0.2, 0.15, 0.12, 0.10,
0.08, 0.05, 0.05.
a.

Thực hiện mã hoá Fano.

b.

Thực hiện mã hoá Huffman.

c.

So sánh hiệu suất của hai bộ mã.

6_ Một nguồn tin rời rạc trong một hệ thống thông tin số phát ra các ký hiệu với tốc độ 5000 ký
hiệu/giây. Các ký hiệu cùng với xác suất xuất hiện của chúng được cho như bảng sau:
Xi

X1

X2

X3

X4

X5

X6

pXi

0.1

0.21

0.13

0.33

0.15

0.08

a. Xác định entropy H(X) [bit] và tốc độ thông tin (information rate) của nguồn.
b. Hãy thực hiện mã hoá nguồn trên theo phương pháp từ mã có chiều dài cố định. Phương pháp
này có hiệu qủa không ? Tại sao ?
c. Nếu các ký hiệu này được mã hoá sang các bit nhị phân dùng phương pháp mã hoá Huffman,
hãy thực hiện quá trình mã hoá đó và cho biết hiệu suất bộ mã.
7_ Vẽ không gian tín hiệu của các tín hiệu: PAM 4 mức, BPSK, QPSK, 16-PSK, 16-QAM, Chú ý ghi rõ
chùm bit tại các điểm trong không gian tín hiệu.

8_ Vẽ sơ đồ khối điều chế và giải điều chế của các tín hiệu: ASK, BFSK, BPSK, DPSK, QPSK, 16QAM.
9_ Biểu diễn tương đương tần số thấp của tín hiệu PAM là: u (t ) 

I

n

g (t  nT )

n

Giả thiết g(t) là xung chữ nhật và In = an- an-2 với {an}là dãy các biến ngẫu nhiên giá trị nhị phân {1,-1}
không tương quan với xác suất xuất hiện như nhau.
a. Xác định hàm tự tương quan của dãy {In}.
b. Xác định phổ mật độ công suất của u(t).
10_ Trong một hệ thống thông tin số dải nền, chuỗi dữ liệu cần truyền đi {an}, an=  1 , là dãy các biến
ngẫu nhiên độc lập thống kê và đồng xác suất. Dạng sóng dải nền được truyền đi là:


s(t ) 

 a g (t  nT )

n  

g(t)

n

trong đó, xung g(t) được mô tả như hình bên.
Ở phía thu, người ta sử dụng máy thu tối ưu để thực hiện việc tách...
TNG HP CÂU HI MÔN THÔNG TIN S
-----------*****-----------
1_ Sơ đồ khi h thng thông tin s. Chức năng từng khi. Ưu diểm h thng thông tin s.
2_ Phân lai kênh truyn trong h thng thông tin s. Cho ví d c th.
3_ Hai biến ngu nhiên nh phân X và Y có các phân b đồng thi:
p(X = Y = 0) = p(X = 0,Y = 1) = p(X = Y = 1) = 1/3.
Tính H(X), H(Y), H(X|Y), H(Y|X) và H(XY) ?
4_ Mt ngun DMS có 5 ký hiu xi, i = 1,2,3,4,5 có xác sut xy ra bng nhau. Tính hiu sut trong
trường hp mã hoá có chiều dài không đổi trong các trường hp:
a. Mi ký hiu được mã hoá riêng l to chui bit nh phân ngõ ra.
b. Hai ký hiu được mã hoá cùng lúc to chui bit nh phân ngõ ra.
c. Ba ký hiệu được mã hoá cùng lúc to chui bit nh phân ngõ ra.
5_ Mt ngun DMS có 8 ký hiệu xi, i = 1,2,…,8 với xác suất tươngng là: 0.25, 0.2, 0.15, 0.12, 0.10,
0.08, 0.05, 0.05.
a. Thc hin mã hoá Fano.
b. Thc hin mã hoá Huffman.
c. So sánh hiu sut ca hai b mã.
6_ Mt ngun tin ri rc trong mt h thng thông tin s phát ra các ký hiu vi tốc độ 5000
hiu/giây. Các ký hiu cùng vi xác sut xut hin của chúng được cho như bảng sau:
X
i
X
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
p
Xi
0.1
0.21
0.13
0.33
0.15
0.08
a. Xác định entropy H(X) [bit] và tốc độ thông tin (information rate) ca ngun.
b. Hãy thc hin mã hoá nguồn trên theo phương pháp t mã có chiu dài c định. Phương pháp
này có hiu qa không ? Ti sao ?
c. Nếu các ký hiệu này được mã hoá sang các bit nh phân dùng phương pháp mã hoá Huffman,
hãy thc hiện quá trình mã hoá đó và cho biết hiu sut b mã.
7_ V không gian tín hiu ca các tín hiu: PAM 4 mc, BPSK, QPSK, 16-PSK, 16-QAM, Chú ý ghi rõ
chùm bit ti các điểm trong không gian tín hiu.
tổng hợp câu hỏi thông tin số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp câu hỏi thông tin số - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tổng hợp câu hỏi thông tin số 9 10 786