Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp lý thuyết Hóa thi Đại học

Được đăng lên bởi oney-cw97
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT PHẦN I
­ Các chất, ion tác dụng được với axit và bazo: HCO3­, H2PO4­, HPO42­, HS­, H2NRCOO­, Al, Al2O3, 
Al(OH)3, Zn, ZnO, Zn(OH)2, Be, BeO, Be(OH)2, Pb, Pb(OH)2, Sn, Sn(OH)2, Cr2O3, Cr(OH)3.
­ Những chất tác dụng được với kiềm đặc, nóng: Cr2O3, Si, SiO2, SnO2, Pb(OH)2, Pb, Sn, Sn(OH)2 tất cả 
các chất tác dụng được với kiềm loãng.
­ Các polime vừa tác dụng được với axit, bazo: nilon­6, nilon­7, capron, nilon­6,6, lapsan, thủy tinh h ữu c ơ, 
PVA…
­ Các polime được điều chế từ pư trùng ngưng là: nilon­6, nilon­7, lapsan, nilon­6,6 (đồng trùng ngưng), nhựa
novolac, rezol.
­ Các polime được điều chế từ pư trùng hợp: tất cả (trừ các polime điều chế từ pư trùng ngưng ở trên). Ví 
dụ: buna, PVC, PE, PVA….Lưu ý: tơ visco, axetat được điều chế từ pư thông thường (không trùng ngưng, 
cũng như trùng hợp).
­ Monome được hình thành các polime trên là:
Nilon­6: axit e­aminocaproic:H2N(CH2)5COOH.
Nilon­7: axit w­aminoenantoic: H2N(CH2)6COOH.
Lapsan: đồng trùng ngưng axit terephtalic p­HOOC­C6H4­COOH và etylenglycol C2H4(OH)2.
Nilon­6,6: đồng trùng ngưng axit adipic HOOC­(CH2)4­COOH và hexamylendiamin: H2N(CH2)6NH2.
Thủy tinh hữu cơ: trùng hợp monome: CH2=C(CH3)COOCH3.
­ Phân tử khối của các polime:
Nilon­6, capron: 113
Nilon­7 (tơ enang): 127.
Nilon­6,6: 226.
Lapsan: 192.
­ Các chất có cấu trúc mạch phân nhánh: amilopectin và glycogen.
­ Không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit (hay rezit).
­ Không phân nhánh (mạch thẳng): còn lại, ví dụ: buna, PE, PVC…
­ Những chất làm mất màu dung dịch brom: axit không no, andehit, ancol không no, ete không no, phenol, 
catechol, rezoxinol, hidroquinon, anilin, styren và đồng đẳng…., SO2, Cl2, xicloankan vòng ba cạnh, Br2, Fe2 , 
HCOOH, este của axit fomic, muối của axit fomic…..
­ Các monosaccarit không bị thủy phân là: glucozo, fructozo.
­ Các disaccarit bị thủy phân: mantozo, saccarozo.
­ Các polisaccarit bị thủy phân: tinh bột, xenlulozo.
CÁC LƯU Ý:
­ Các ancol có 2 nhóm OH liền kề, mới pư được với Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.
­ Al, Zn không phải là kim loại lưỡng tính.
­ Các ion tan được trong dung dịch NH3 dư: Ag , Ni2 , Cu2 , Zn2 .
­ Andehit HCHO, HCOOH tác dụng với [Ag(NH3)2]OH tạo ra muối vô cơ: (NH4)2CO3. Còn tất cả các andehit 
còn lại tạo muối R(COONH4)a.
­ Các kim loại có kiểu mạng lục phương: Mg, Be, Zn.
­ Lập phương tâm diện: Ca, Sr, Al, Cu.
­ Lập phương tâm khối: Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Cr.
­ Đối với Fe, có 2 kiểu mạng tinh thể: lptk và lptd.
­ Cu­Sn: đồng thanh, Cu­Zn: đồng thau, Cu­Ni: đồng bạch.
LÝ THUYẾT PH...
LÝ THUY T PH N I
- Các ch t, ion tác d ng đ c v i axit và bazo: HCO3-, H2PO4-, HPO42-, HS-, H2NRCOO-, Al, Al2O3, ượ
Al(OH)3, Zn, ZnO, Zn(OH)2, Be, BeO, Be(OH)2, Pb, Pb(OH)2, Sn, Sn(OH)2, Cr2O3, Cr(OH)3.
- Nh ng ch t tác d ng đ c v i ki m đ c, nóng: Cr2O3, Si, SiO2, SnO2, Pb(OH)2, Pb, Sn, Sn(OH)2 t t c ượ
các ch t tác d ng đ c v i ki m loãng. ượ
- Các polime v a tác d ng đ c v i axit, bazo: nilon-6, nilon-7, capron, nilon-6,6, lapsan, th y tinh h u c , ượ ơ
PVA…
- Các polime đ c đi u ch t p trùng ng ng là: nilon-6, nilon-7, lapsan, nilon-6,6 (đ ng trùng ng ng), nh aượ ế ư ư ư
novolac, rezol.
- Các polime đ c đi u ch t p trùng h p: t t c (tr các polime đi u ch t p trùng ng ng trên). Ví ượ ế ư ế ư ư
d : buna, PVC, PE, PVA….L u ý: t visco, axetat đ c đi u ch t p thông th ng (không trùng ng ng, ư ơ ượ ế ư ườ ư
cũng nh trùng h p).ư
- Monome đ c hình thành các polime trên là:ư
Nilon-6: axit e-aminocaproic:H2N(CH2)5COOH.
Nilon-7: axit w-aminoenantoic: H2N(CH2)6COOH.
Lapsan: đ ng trùng ng ng axit terephtalic p-HOOC-C6H4-COOH và etylenglycol C2H4(OH)2. ư
Nilon-6,6: đ ng trùng ng ng axit adipic HOOC-(CH2)4-COOH và hexamylendiamin: H2N(CH2)6NH2. ư
Th y tinh h u c : trùng h p monome: CH2=C(CH3)COOCH3. ơ
- Phân t kh i c a các polime:
Nilon-6, capron: 113
Nilon-7 (t enang): 127.ơ
Nilon-6,6: 226.
Lapsan: 192.
- Các ch t có c u trúc m ch phân nhánh: amilopectin và glycogen.
- Không gian: cao su l u hóa, nh a bakelit (hay rezit).ư
- Không phân nhánh (m ch th ng): còn l i, ví d : buna, PE, PVC…
- Nh ng ch t làm m t màu dung d ch brom: axit không no, andehit, ancol không no, ete không no, phenol,
catechol, rezoxinol, hidroquinon, anilin, styren và đ ng đ ng…., SO2, Cl2, xicloankan vòng ba c nh, Br2, Fe2 ,
HCOOH, este c a axit fomic, mu i c a axit fomic…..
- Các monosaccarit không b th y phân là: glucozo, fructozo.
- Các disaccarit b th y phân: mantozo, saccarozo.
- Các polisaccarit b th y phân: tinh b t, xenlulozo.
CÁC L U Ý:Ư
- Các ancol có 2 nhóm OH li n k , m i p đ c v i Cu(OH)2 t o ph c xanh lam. ư ượ
- Al, Zn không ph i là kim lo i l ng tính. ưỡ
- Các ion tan đ c trong dung d ch NH3 d : Ag , Ni2 , Cu2 , Zn2 .ượ ư
- Andehit HCHO, HCOOH tác d ng v i [Ag(NH3)2]OH t o ra mu i vô c : (NH4)2CO3. Còn t t c các andehit ơ
còn l i t o mu i R(COONH4)a.
- Các kim lo i có ki u m ng l c ph ng: Mg, Be, Zn. ươ
- L p ph ng tâm di n: Ca, Sr, Al, Cu. ươ
- L p ph ng tâm kh i: Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Cr. ươ
- Đ i v i Fe, có 2 ki u m ng tinh th : lptk và lptd.
- Cu-Sn: đ ng thanh, Cu-Zn: đ ng thau, Cu-Ni: đ ng b ch.
LÝ THUY T PH N II.
- Nh ng ch t trong phân t c a chúng có liên k t ion: kim lo i ki m + phi kim nhóm halogen, kim lo i ki m + ế
phi kim oxi, kim lo i ki m th + phi kim oxi.
- Nh ng ch t trong phân t c a chúng có liên k t c ng hóa tr phân c c: HF, HCl, HBr, HI, SO2, AlCl3, CaS, ế
MgCl2, NH3, H2O….
Tổng hợp lý thuyết Hóa thi Đại học - Trang 2
Tổng hợp lý thuyết Hóa thi Đại học - Người đăng: oney-cw97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng hợp lý thuyết Hóa thi Đại học 9 10 783