Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp triết

Được đăng lên bởi tungd04cntt11
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 2371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
ÔN TẬP TRIẾT HỌC CUỐI KỲ
Câu 1: Phân tích những điều kiện ra đời triết học Mác – Lê Nin và nêu rõ những
giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác – Lê Nin
1. Điều kiện ra đời của triết học Mác – Lê Nin:
Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Sự ra đời của triết học Mác
không phải là một ngẫu nhiên mà là sự kết tinh có tính quy luật của quá trình phát triển lịch sử
tư tưởng triết học nhân loại và trên cơ sở các điều kiện kinh tế - xã hội cũng như trình độ phát
triển khoa học tự nhiên ở thế kỷ XIX.
1.1/ Đkiện kinh tế - xã hội
1.1.1/ Sự củng cố và phát triển của PTSX TBCN trong điều kiện cách mạng công nghiệp
- Giữa thế kỷ XIX, CNTB đã phát triển mạnh ở các nước Tây Âu, nhất là Anh, Pháp và
một phần ở nước Đức. Vượt qua thời kỳ phong kiến, sự phát triển mạnh mẽ của PTSX TBCN
(dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp) đã chứng minh tính ưu việt của nó so với các
chế độ xã hội khác trong lịch sử. Nước Anh và Pháp đã trở thành những quốc gia tư bản hùng
mạnh, làm động lực cho sự phát triển của CNTB ở Châu Âu. Có thể nói, dù với mức độ khác
nhau, nhưng châu Âu, đặc biệt là Tây Âu, đã trở thành trung tâm của sự phát triển LLSX
TBCN, làm cơ sở cho sự phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội: “Giai cấp tư sản, trong quá
trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những LLSX nhiều hơn và đồ sộ hơn
LLSX của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”.
- Quá trình hình thành và phát triển của CNTB tất yếu tạo ra trong lòng nó một lực
lượng đối lập là giai cấp vô sản hiện đại. Của cải xã hội tăng lên nhưng chẳng những lý tưởng
về bình đẳng xã hội mà cuộc cách mạng tư tưởng nêu ra đã không thực hiện được mà bất công
xã hội lại tăng thêm, đối kháng xã hội thêm sâu sắc, những xung đột giữa tư sản và vô sản đã
trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C. Mác và
Ph.Ăngghen viết: “Những vũ khí mà giai cấp tư sản đã dùng để đánh đổ chế độ phong kiến thì
ngày nay quay lại đập vào chính ngay giai cấp tư sản. Nhưng giai cấp tư sản không những đã
rèn những vũ khí sẽ giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy chống lại nó, đó là
những người công nhân hiện đại, những người vô sản.”
1.1.2/ Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một lực lượng
chính trị - xã hội độc lập:
G/cấp vô sản và g/cấp tư sản ra đời và lớn lên cùng với sự hình thành và phát triển của
PTSX trong lòng chế độ phong kiến. G/cấp vô sản cũng đi theo g/cấp tư sản trong cuộc đấu
tranh lật đổ ...
1
ÔN TẬP TRIẾT HỌC CUỐI KỲ
Câu 1: Phân tích những điều kiện ra đời triết học Mác Nin nêu những
giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác – Lê Nin
1. Điều kiện ra đời của triết học Mác – Lê Nin:
Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Sự ra đời của triết học Mác
không phải một ngẫu nhiên sự kết tinh tính quy luật của quá trình phát triển lịch sử
tưởng triết học nhân loại trên sở các điều kiện kinh tế - hội cũng như trình độ phát
triển khoa học tự nhiên ở thế kỷ XIX.
1.1/ Đkiện kinh tế - xã hội
1.1.1/ Sự củng cố và phát triển của PTSX TBCN trong điều kiện cách mạng công nghiệp
- Giữa thế kỷ XIX, CNTB đã phát triển mạnh ở các nước Tây Âu, nhấtAnh, Pháp
một phần nước Đức. Vượt qua thời kỳ phong kiến, sự phát triển mạnh mẽ của PTSX TBCN
(dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp) đã chứng minh tính ưu việt của so với các
chế độ hội khác trong lịch sử. Nước Anh Pháp đã trở thành những quốc gia bản hùng
mạnh, làm động lực cho sự phát triển của CNTB Châu Âu. thể nói, với mức độ khác
nhau, nhưng châu Âu, đặc biệt Tây Âu, đã trở thành trung tâm của sự phát triển LLSX
TBCN, làm cơ sở cho sự phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội:Giai cấpsản, trong quá
trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những LLSX nhiều hơn đồ sộ hơn
LLSX của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”.
- Quá trình hình thành phát triển của CNTB tất yếu tạo ra trong lòng một lực
lượng đối lập giai cấp sản hiện đại. Của cải hội tăng lên nhưng chẳng những tưởng
về bình đẳng hội mà cuộc cách mạng tưởng nêu ra đã không thực hiện được mà bất công
hội lại tăng thêm, đối kháng hội thêm sâu sắc, những xung đột giữa sản sản đã
trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C. Mác
Ph.Ăngghen viết: Nhữngkhí giai cấp sản đã dùng để đánh đổ chế độ phong kiến thì
ngày nay quay lại đập vào chính ngay giai cấp sản. Nhưng giai cấp sản không những đã
rèn những vũ khí sẽ giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy chống lại nó, đó là
những người công nhân hiện đại, những người vô sản.
1.1.2/ Sự xuất hiện của giai cấp sản trên đài lịch sử với tính cách một lực lượng
chính trị - xã hội độc lập:
G/cấp sản g/cấp sản ra đời lớn lên cùng với sự hình thành phát triển của
PTSX trong lòng chế độ phong kiến. G/cấp sản cũng đi theo g/cấp sản trong cuộc đấu
tranh lật đổ chế độ pkiến. Khi chế độ TBCN được xác lập, g/c sản trở thành thống trị hội
g/cấp sản trở thành bị trị thì mâu thuẫn giữa sản sản mang tính chất đối kháng
C. Mác và Ăngghen toàn tập
1
tổng hợp triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp triết - Người đăng: tungd04cntt11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
tổng hợp triết 9 10 144