Ktl-icon-tai-lieu

tổng kết công thức vật lý lớp 12

Được đăng lên bởi vutrungthangbinh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. P.trình dao động :
x = Acos(t + )
2. Vận tốc tức thời :
v = -Asin(t + )
3. Gia tốc tức thời :
a = - 2Acos(t + ) = - 2x

r
a luôn hướng về vị trí cân bằng

4. Vật ở VTCB : x = 0; v Max = A; a Min = 0
Vật ở biên
: x = ±A; v Min = 0; a Max =  2A

v


5. Hệ thức độc lập: A  x  ( )
2

6. Cơ năng: W  Wđ  Wt 

2

2

v2 

;

1
m 2 A2
2

a2
  2 A2
2

1
1
Wđ  mv 2  m 2 A2sin 2 (t   )  Wsin 2 (t   )
2
2
1
1
Wt  m 2 x 2  m 2 A2cos 2 (t   )  Wco s 2 (t   )
2
2
7. Dao động điều hoà có tần số góc là , tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần số
góc 2, tần số 2f, chu kỳ T/2.
2

E
 A
8. Tỉ số giữa động năng và thế năng: d     1
Et  x
9. Vận tốc, vÞ trÝ cña vËt t¹i ®ã :
+ ®.n¨ng = n lÇn thÕ n¨ng : v   A

n
 n  1

A
n 1

x

A
n 1

n
n 1
10. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2
+ ThÕ n¨ng = n lÇn ®.n¨ng : v  

t




x  A

x1
-A



x2

O

A

11. Chiều dài quỹ đạo: 2A
12. Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn là 2A
13. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến t2.
Phân tích: t2 – t1 = nT + t (n N; 0 ≤ t < T)
- Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA
- Trong thời gian t là S2.
Quãng đường tổng cộng là S = S1 + S2
Lưu ý:
+ Nếu t = T/2 thì S2 = 2A
+ Tính S2 bằng cách định vị trí x1, x2 và vẽ vòng tròn mối quan hệ
+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2: vtb 

S
t2  t1

14. Bài toán tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < t < T/2.
- Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian
quãng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.
- Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển đường tròn đều.
+ Góc quét  = t.
+ Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục

sin S Max  2A sin


2

+ Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos S Min  2 A(1  cos
M2

M1


)
2

M2

P


2
A

-A
O

P2

P
1

x

-A
O


2

A

P

x

M1

Lưu ý:

+ Trong trường hợp t > T/2

T
T
 t ' (trong đó n  N * ;0  t '  )
2
2
T
Trong thời gian n
quãng đường luôn là 2nA
2
Tách

t  n

Trong thời gian t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.
+ Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian t:

vtbMax 

S Max
S
và vtbMin  Min với SMax; SMin tính như trê...
CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. P.trình dao động : x = Acos(t + )
2. Vận tốc tức thời : v = -Asin(t + )
3. Gia tốc tức thời : a = -
2
Acos(t + ) = -
2
x
a
luôn hướng về vị trí cân bằng
4. Vật ở VTCB : x = 0; v
Max
= A; a
Min
= 0
Vật ở biên : x = ±A; v
Min
= 0; a
Max
=
2
A
5. Hệ thức độc lập:
2 2 2
( )
v
A x
;
2
2 2 2
2
a
v A
6. Cơ năng:
2 2
đ
1
W W W
2
t
m A
2 2 2 2 2
đ
1 1
W sin ( ) Wsin ( )
2 2
mv m A t t
2 2 2 2 2 2
1 1
W ( ) W s ( )
2 2
t
m x m A cos t co t
7. Dao động điều hoà có tần số góc là , tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần số
góc 2, tần số 2f, chu kỳ T/2.
8. Tỉ số giữa động năng và thế năng:
2
1
d
t
E
A
E x
9. Vận tốc, vÞ trÝ cña vËt t¹i ®ã :
+ ®.n¨ng = n lÇn thÕ n¨ng :
1
1
n A
v A x
n
n
+ ThÕ n¨ng = n lÇn ®.n¨ng :
10. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x
1
đến x
2
t
11. Chiều dài quỹ đạo: 2A
12. Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn là 2A
13. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t
1
đến t
2
.
Phân tích: t
2
– t
1
= nT + t (n N; 0 ≤ t < T)
- Quãng đường đi được trong thời gian nT là S
1
= 4nA
- Trong thời gian t là S
2
.
Quãng đường tổng cộng là S = S
1
+ S
2
Lưu ý:
+ Nếu t = T/2 thì S
2
= 2A
+ Tính S
2
bằng cách định vị trí x
1
, x
2
và vẽ vòng tròn mối quan hệ
+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t
1
đến t
2
:
2 1
tb
S
v
t t
14. Bài toán tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < t < T/2.
- Vậtvận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian
quãng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.
- Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển đường tròn đều.
+ Góc quét  = t.
+ Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M
1
đến M
2
đối xứng qua trục
-A
A
x
1
x
2
O
tổng kết công thức vật lý lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng kết công thức vật lý lớp 12 - Người đăng: vutrungthangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tổng kết công thức vật lý lớp 12 9 10 125