Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Được đăng lên bởi caohockhoa5d12012m
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN
TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
(Trích Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục
đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020)
1.1. Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất
lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực chất
lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ chính
của giáo dục và đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực đó. Để thực hiện nhiệm vụ
này, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
(GDĐH - TCCN) của nước ta nói riêng, không những phải mở rộng quy mô mà
còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Hiện nay, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH - TCCN ở
nước ta đã bước đầu được hình thành. Mạng lưới cơ sở GDĐH - TCCN phân bố
rộng khắp trong cả nước, đa dạng hoá về loại hình trường, ngành nghề, phương
thức đào tạo, nguồn lực và nhiều phương diện khác theo hướng hội nhập với xu thế
chung của thế giới. Quy mô đào tạo tăng nhanh, từng bước đáp ứng nhu cầu học
tập của xã hội. Chất lượng đào tạo đã có những chuyển biến tốt về nhiều mặt. Các
hoạt động đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đã được chú ý.
Tuy nhiên, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH TCCN vẫn còn có một số hạn chế, chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, chưa tiếp cận được với trình độ tiên tiến của các nước
trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, vấn đề quản lý chất lượng đang
được các cấp, ngành và xã hội quan tâm. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế
giới cho thấy, khi quy mô đào tạo tăng nhanh, nhưng sự đầu tư của Nhà nước
không tăng hoặc tăng chậm hơn, cần thiết phải có mô hình quản lý chất lượng
thích hợp để đảm bảo rằng sản phẩm đầu ra của giáo dục và đào tạo có thể đáp
ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
Các mô hình quản lý chất lượng, xếp theo cấp độ tiến bộ là kiểm soát chất
lượng, đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng tổng thể đã và đang được sử
dụng trong giáo dục ở nhiều nước trên thế giới và từng bước được triển khai áp
dụng ở Việt Nam. Trong gần 10 năm qua, thực tế giáo dục trong nước đã chứng
minh rằng: đảm bảo chất lượng là mô hình thích hợp để quản lý chất lượng giáo
dục, trong đó, kiểm định chất lượng giáo dục là một trong nhữ...
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN
TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
(Trích Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục
đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020)
1.1. Sự cần thiết phải xây dựng phát triển hệ thống kiểm định chất
lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực chất
lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ chính
của giáo dục đào tạo cung cấp nguồn nhân lực đó. Để thực hiện nhiệm vụ
này, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
(GDĐH - TCCN) của nước ta nói riêng, không những phải mở rộng quy
còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Hiện nay, hệ thống kiểm định chấtợng giáo dục đối với GDĐH - TCCN
ớc ta đã bước đầu được nh thành. Mạng ới cơ sở GDĐH - TCCN phân bố
rộng khắp trong c nước, đa dạng hoá v loại nh trường, ngành nghề, phương
thức đào tạo, nguồn lực nhiều phương diện khác theo hướng hội nhập với xu thế
chung của thế giới. Quy đào tạo tăng nhanh, từng ớc đáp ng nhu cầu học
tập của xã hội. Chất lượng đào tạo đã có những chuyển biến tốt về nhiều mặt. Các
hoạt động đánh giá, đảm bảo và kiểm định chấtợng go dục đã được chú ý.
Tuy nhiên, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH -
TCCN vẫn còn có một số hạn chế, chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển kinh
tế - hội của đất nước, chưa tiếp cận được với trình độ tiên tiến của các nước
trong khu vực trên thế giới. Chính vậy, vấn đề quản chất lượng đang
được các cấp, ngành hội quan tâm. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế
giới cho thấy, khi quy đào tạo tăng nhanh, nhưng sự đầu của Nhà nước
không tăng hoặc tăng chậm hơn, cần thiết phải hình quản chất lượng
thích hợp để đảm bảo rằng sản phẩm đầu ra của giáo dục đào tạo thể đáp
ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
Các mô hình quản lý chất lượng, xếp theo cấp độ tiến bộ là kiểm soát chất
lượng, đảm bảo chất lượng quản chất lượng tổng thể đã đang được sử
dụng trong giáo dục nhiều nước trên thế giới từng bước được triển khai áp
dụng Việt Nam. Trong gần 10 năm qua, thực tế giáo dục trong nước đã chứng
minh rằng: đảm bảo chất lượnghình thích hợp để quản chất lượng giáo
dục, trong đó, kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm
bảo chất lượng giáo dục.
Kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động đánh giá của các tổ chức
chuyên nghiệp, độc lập với các sở giáo dục nhằm xem xét, công nhận sở
199
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC - Người đăng: caohockhoa5d12012m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 9 10 779