Ktl-icon-tai-lieu

Tổng_hợp_đề_thi_và_đáp_án_môn_triết_học_máclênin

Được đăng lên bởi kieunguyetnhi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
Câu 1: Anh/chị hãy phân tích nội dung của CNDVBC với tính cách là 1 hạt
nhân lý luận của thế giới quan khoa học.
Nội dung của CNDVBC với tính cách hạt nhân lý luận của thế giới qua KH bao
gồm hai nhóm quan niệm. Đó là nhóm quan niệm duy vật về thế giới nói chung và
quan niệm duy vật về xã hội nói riêng.
a/ Quan niệm về thế giới: nó thể hiện ở chổ nó coi vật chất của thế giới là vật
chất và thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó. Nó ñược diễn tả bởi những nội
dung sau ñây:
-

Chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất, thế giới vật

chất tồn tại khách quan vĩnh viễn vô hạn, không ai sinh ra và tiêu diệt ñược nó.
-

Tất cả các sự vật hiện tượng ñều là những dạng tồn tại cụ thể của vật chất

hay là những thuộc tính cụ thể của vật chất và trong thế giới này không cá gì khác
ngoài vật chất ñang vận ñộng.
-

Các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất ñều nằm trong mọi quan hệ

chuyển hóa lẫn nhau là nguyên nhân và kết quả lẫn nhau và ñều bị chi phối bởi
những qui luật chung giống nhau.
-

Ý thức là một ñặc tính của bộ não người là sự phản ánh hiện thực khách

quan vào bộ não người.
(Quan ñiểm thế giới thống nhất ở nhau ở bản tính vật chất của nó bằng sự cm
(?) lâu dài bền bỉ của khoa học tự nhiên).

b/ Quan niệm duy vật về xã hội:
-

Thế giới quan này coi xã hội là 1 bộ phận ñặc thù của giới tự nhiên. Thể

hiện ở chỗ xã hội có những qui luật vận ñộng và phát triển riêng.
-

Sự vận ñộng và phát triển của XH phải thông qua hoạt ñộng có ý thức của

con người ñang theo ñuổi những mục ñích nhất ñịnh.

-

Cho rằng sản xuất vật chất là cơ sở của ñời sống xã hội, phương thức sản

xuất quyết ñịnh qui trình sinh hoạt của xã hội như chính trị, tinh thần nói chung và
tồn tại xã hội quyết ñịnh ý thức xã hội.
VD: ñứa trẻ nào cũng biết xã hội sẽ chào ñón tôi, không nói dừng sx trong 1 vài
tháng mà chỉ cần trong một vài tuần thôi – trong bộ tư bản của Mac.
VD: ñã là người ai cũng ghi dấu ấn của mình vào lịch sử nhưng ai là người
quyết ñịnh lịch sử không phải là con người nói chung ? thế giới quan này xác ñịnh
là quần chúng nhân dân.
-

Sự phát triển của XH là 1 quá trình phát triển của lịch sử tự nhiên, ñây là tư

tưởng của Mac trong bộ tư bản: “tôi coi sự phát triển thay thế các hình thái kinh tế
xã hội là 1 quá trình tự nhiên” –Mac. Và vì vậy nó không thuộc vào ý thức con
người. Nó do sự tác ñộng giữa các qui luật xã hội, … trong ñó chủ yếu là qui luật
quan hệ sx phù hợp với trình ñộ sx. VD: việc VN không trãi qua CNT...
BÀI SON ÔN THI MÔN TRIT HC
Câu 1: Anh/ch hãy phân tích ni dung ca CNDVBC vi tính cách là 1 ht
nhân lý lun ca thế gii quan khoa hc.
Ni dung ca CNDVBC vi tính cách ht nhân lý lun ca thế gii qua KH bao
gm hai nhóm quan nim. Đó là nhóm quan nim duy vt v thế gii nói chung và
quan nim duy vt v xã hi nói riêng.
a/ Quan nim v thế gii: th hin ch coi vt cht ca thế gii vt
cht thế gii thng nht tính vt cht ca nó. ñược din t bi nhng ni
dung sau ñây:
- Ch mt thế gii duy nht thng nht thế gii vt cht, thế gii vt
cht tn ti khách quan vĩnh vin vô hn, không ai sinh ra và tiêu dit ñược nó.
- Tt c c s vt hin tượng ñều nhng dng tn ti c th ca vt cht
hay nhng thuc tính c th ca vt cht và trong thế gii y không khác
ngoài vt cht ñang vn ñộng.
- Các s vt hin tượng trong thế gii vt cht ñều nm trong mi quan h
chuyn hóa ln nhau nguyên nhân kết qu ln nhau ñều b chi phi bi
nhng qui lut chung ging nhau.
- Ý thc mt ñặc tính ca b não ngưi s phn ánh hin thc khách
quan vào b não người.
(Quan ñim thế gii thng nht nhau bn nh vt cht ca bng s cm
(?) lâu dài bn b ca khoa hc t nhiên).
b/ Quan nim duy vt v xã hi:
- Thế gii quan y coi hi 1 b phn ñặc thù ca gii t nhiên. Th
hin ch hi có nhng qui lut vn ñộng và phát trin riêng.
- S vn ñộng phát trin ca XH phi thông qua hot ñộng ý thc ca
con người ñang theo ñui nhng mc ñích nht ñịnh.
Tổng_hợp_đề_thi_và_đáp_án_môn_triết_học_máclênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng_hợp_đề_thi_và_đáp_án_môn_triết_học_máclênin - Người đăng: kieunguyetnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tổng_hợp_đề_thi_và_đáp_án_môn_triết_học_máclênin 9 10 168