Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2

1.Cho

I = ∫ ∫f ( x, y )dxdy

, với

D

D = {( x, y ) : y ≤ 1 − x 2 , y ≥ 0, x ≤ 0}
Khẳng định nào sau đây là đúng?
1− y

1

a / I = ∫ dy
0

1

− 1− y

c / I = ∫ dy
0

∫ f ( x , y )dx
0

1

1− y

0

0

1

1

0

1− y

b / I = ∫ dy ∫ f ( x , y )dx

∫ f ( x , y )dx d / I = ∫ dy ∫ f ( x , y )dx

− 1− y

2. Đạo hàm riêng cấp hai

′′
fxy của hàm z = sin( x 2 + y 4 x )

a / (2 x + y 4 )cos( x 2 + xy 4 )
b / 4y 3 cos( x 2 + xy 4 ) − 4y 3 x (2 x + y 4 )sin( x 2 + xy 4 )
c / (2 x + 4 y 3 )cos( x 2 + xy 4 ) − (2 x + y 4 )sin( x 2 + xy 4 )
d / (2 x + y 4 ) 2 sin( x 2 + xy 4 )

1 1
3. Xét cực trị của z = +
x y
1
1
+ 2 = 1 ta tìm được
2
x
y

thỏa điều kiện

a / ( − 2, − 2) là điểm cực đại

b / ( 2, − 2)

c / (− 2, − 2)

là điểm cực tiểu
là điểm cực tiểu

d/ Các câu trên đều sai

4. Đổi thứ tự lấy tích phân trong tích phân sau :
1

I = ∫ dy
0

1

a / I = ∫ dx
0

0

∫

f ( x , y )dx

− 2 y −y 2

1

0

∫

f ( x , y )dy

1+ 1− x 2

c / I = ∫ dx
−1

0

1

∫

1+ 1− x 2

b / I = ∫ dx
−1

1

f ( x , y )dy d / I = ∫ dx
0

1

∫

f ( x , y )dy

1− 1− x 2

1+ 1− x 2

∫

1− 1− x 2

f ( x , y )dy

5. Cho z = x 3 − y 3 + 5 , trên D = {( x , y ) / x ∈ [0,1], y ∈ [1,2]}

a. Giá trị nhỏ nhất của z là -2
b. Giá trị lớn nhất của z là 6
c. Giá trị lớn nhất của z là 4
d. Giá trị nhỏ nhất của z là -3

1
6. Khai triển Taylor của f ( x , y ) =
x+y
đến cấp hai trong lân cận (1,0) là
a / 1 − ( x − 1) − y + ( x − 1) 2 + 2( x − 1) y + y 2 + 0( ρ 2 )

( x − 1) 2
y2
2
b / 1 − ( x − 1) − y −
− ( x − 1) y +
+ 0( ρ )
2
2
( x − 1) 2
y2
2
c / 1 + ( x − 1) + y +
+ ( x − 1) y +
+ 0( ρ )
2
2

( x − 1) 2
y2
d / 1 − ( x − 1) + y +
− ( x − 1) y +
+ 0( ρ 2 )
2
2

2
7. Cho z = ln(1 + t ) và t = sin xy

Khẳng định nào dưới đây là đúng
sin 2 xy
a / z′ =
x
1 + sin 2 xy

sin 2 xy
c / z′ = y
x
1 + sin 2 xy

x sin 2 xy
b / z′ =
x
1 + sin 2 xy

sin xy
d / z′ =
x
1 + sin 2 xy

2
2 2
8. Cho g là hàm hai biến khả vi và z = g ( x + y , x − 2 xy )

đặt u = x 2 + y 2 , v = x 2 − 2 xy , khi đó
′
′ y
′
′
a / z′ = 2 xgu + 2( x − y )gv , z′ = 2ygu − 2 xgv
x
′
′ y
′
′
b / z′ = 2 xgu + 2( x − 1)gv , z′ = 2ygu − 2 xgv
x
′
′ y
c / z′ = 2 xgu + 2 xgv , z′ = 2 ygu − 2 ygv
′
′
x
′
′
′
′
d / z′ = 2 xgu + 2( x − y )gv , z′ = 2ygu − 2gv
x
y

9. Cho f ( x , y ) = e

xy

2
, tính d f (1,2)

2

2

2

2

2

2

2

2

a / e (4dx + 3dxdy + 4dy )
b / e (4dx + 6dxdy + 4dy )
2

c / e (4dx + 3dxdy + dy )
d / e 2 (4dx 2 + 6dxdy + dy 2 )...
TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2
TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 2 9 10 516