Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi thanhchapi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP

Câu 1

C 6H 5

C

CH 2CH 3

Z n(Hg ) /HC l

A

O

A là ch
chấất nào sau đâ
đâyy

A.

C6H 5

C

CH 2CHO

O

B.

C 6H 5

CH 2 CH 2CH 2OH

C. Không xảy ra
D. C6H5-CH2CH2CH3
Câu 2 Ch
Chọọn ph
pháát bi
biểểu SAI
A. Acid carboxylic có chứa nhóm hút điện tử ở Cα sẽ dễ bị decarboxyl hơn
B. Phản ứng ester háo là một phản ứng thuận nghịch
C. Acid malonic bị decarboxyl tạo thành Acid oxalic
D. Muối của Acid carboxylic và kim loại kiềm gọi là xà phòng
Câu 3 Gọi tên hợp ch
chấất sau đâ
đâyy
A. 3-Ethyl butanal
B. 3-Ethyl hexanal
C. 3-Methyl hexanal
D. 3-Methyl pentanal

H 3C

CH

C H2

CH O

C2H 5

ươ
ng
Câu 4 Từ ester malonat và methyl clorid và các ch
chấất vô cơ cần thi
thiếết, áp dụng ph
phươ
ương
ph
phááp tổng hợp Malonic có th
thểể thu đượ
đượcc acid nào sau đâ
đâyy
A. Acid etanoic
B. Acid butanoic
C. Acid propanoic
D. Không tổng hợp được chất nào

Câu 5 Aldehyd nào là sản ph
phẩẩm của ph
phảản ứng Diels-Alder

O HC

A.

C.
CHO

CHO

B.

D.
CHO

CHO

ữa CH3CHO và CH3COCH3 trong môi tr
ườ
ng bazo tạo ra
Câu 6 Ph
Phảản ứng adol hóa gi
giữ
trườ
ường
bao nhi
nhiêêu sản ph
phẩẩm
A. Không phản ứng
B. 2
C. 3
D. 4
CH
3

Câu 7 Gọi tên hợp ch
chấất sau

H 3C

C

C H2

C HO

C H3

A. 3,3-Dimethyl butanon
B. 3,3-Dimethyl butanal
C. 2,2-Dimethyl butanal
D. 2,2-Dimethyl butanon
Câu 8 Gọi tên hợp ch
chấất sau

H 3C

CH

CH 2 C HO

C 6H5

A. 2-Phenyl butanal
B. 3-Phenyl butanon
C. 3-Phenyl butanal
D. 2-Phenyl butanon
ững nguy
Câu 9 Khi điều ch
chếế acid benzoic từ phenyl clorid th
thìì cần nh
nhữ
nguyêên li
liệệu vô cơ nào
A. Mg, CO2, acid
B. O2, H2O
C. Ester malonat
D. Mg, CO2

ườ
ườ
ng dùng ch
Câu 10 Ứng dụng ph
phảản ứng tạo acetal ng
ngườ
ườii ta th
thườ
ường
chấất nào sau đâ
đâyy để bảo vệ
nh
nhóóm aldehyd
A.

H2 C

CH 2

OH OH

B.

H3 C

CH 2

OH

C.

H3 C

CH 2

MgBr

D.

H3 C

CH 2

CN

Câu 11 Gọi tên hợp ch
chấất sau

H 3C

CH

C

CH 3

O

CH 3

A. 2-Methyl- 3-butanon
B. 2-Pentanon
C. 3-Methyl- 2-butenon
D. 3-Methyl- 2-butanon
Câu 12

C

H 3C

C H3

O

1) C6 H5 MgBr
2)H 3O +

tạo sản ph
phẩẩm gì

C6 H5

A.

H3 C

C

H
C

C. H3 C

CH 3

CH 3

OC 6H5

OMgBr
C6 H5

B.

H3 C

C

D. Một chất khác

CH 3

OH

CH 3

Câu 13 Gọi tên hợp ch
chấất sau:

C H3 CH CH

A. 2-Methyl 3- Pentenal
B. 4-Methyl 2- Pentenal
C. 2-Methyl 3- Pentanal
D. 4-Methyl 2- Pentanal
Câu 14 Gọi tên hợp ch
chấất sau

CH O

O
H 3C

H
C
CH 3

A. 3-Methyl-2-butanon
B. 1,2-Dimethyl propanon
C. 3-Methyl-2-butanal
D. 2-Methyl-3-butanon

CH

C

CH 3

Câu 15 Gọi tên hợp ch
chấất sau

O

O

A. p-Benzoquino...
C
6
H
5
CCH
2
CHO
O
C
6
H
5
CH
2
CH
2
CH
2
O
H
C
C
C
C
6
6
6
6
H
H
H
H
5
5
5
5
C
C
C
C
O
O
O
O
C
C
C
CH
H
H
H
2
2
2
2
C
C
C
CH
H
H
H
3
3
3
3
Z
Z
Z
Zn
n
n
n(
(
(
(H
H
H
Hg
g
g
g)
)
)
)/
/
/
/H
H
H
HC
C
C
Cl
l
l
l
H
H
H
H
3
3
3
3
C
C
C
CC
C
C
CH
H
H
HC
C
C
CH
H
H
H
2
2
2
2
C
C
C
CH
H
H
HO
O
O
O
C
C
C
C
2
2
2
2
H
H
H
H
5
5
5
5
Ô
Ô
Ô
ÔN
N
N
NT
T
T
T
P
P
P
P
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
u1
1
1
1
A
A
A
A
A
A
A
A
l
l
l
là
à
à
àch
ch
ch
ch
t
t
t
tn
n
n
nà
à
à
ào
o
o
osau
sau
sau
sauđâ
đâ
đâ
đây
y
y
y
A.
B.
C.Khôngxyra
D.C
6
H
5
-CH
2
CH
2
CH
3
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
u2
2
2
2Ch
Ch
Ch
Ch
n
n
n
nph
ph
ph
phá
á
á
át
t
t
tbi
bi
bi
bi
u
u
u
uS
S
S
SAI
AI
AI
AI
A.AcidcarboxyliccóchanhómhútđintCαsdbdecarboxylhơn
B.Phnngesterháolàmtphnngthunnghch
C.AcidmalonicbdecarboxyltothànhAcidoxalic
D.MuicaAcidcarboxylicvàkimloikimgilàxàphòng
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
u3
3
3
3G
G
G
G
i
i
i
it
t
t
tê
ê
ê
ên
n
n
nh
h
h
h
p
p
p
pch
ch
ch
ch
t
t
t
tsau
sau
sau
sauđâ
đâ
đâ
đây
y
y
y
A.3-Ethylbutanal
B.3-Ethylhexanal
C.3-Methylhexanal
D.3-Methylpentanal
C
C
C
Câ
â
â
âu
u
u
u4
4
4
4T
T
T
T
ester
ester
ester
estermalonat
malonat
malonat
malonatv
v
v
và
à
à
àmethyl
methyl
methyl
methylclorid
clorid
clorid
cloridv
v
v
và
à
à
àc
c
c
cá
á
á
ác
c
c
cch
ch
ch
ch
t
t
t
tv
v
v
vô
ô
ô
ôc
c
c
cơ
ơ
ơ
ơc
c
c
c
n
n
n
nthi
thi
thi
thiế
ế
ế
ết,
t,
t,
t,á
á
á
áp
p
p
pd
d
d
d
ng
ng
ng
ngph
ph
ph
phươ
ươ
ươ
ương
ng
ng
ng
ph
ph
ph
phá
á
á
áp
p
p
pt
t
t
t
ng
ng
ng
ngh
h
h
h
p
p
p
pMalonic
Malonic
Malonic
Malonicc
c
c
có
ó
ó
óth
th
th
th
thu
thu
thu
thuđượ
đượ
đượ
được
c
c
cacid
acid
acid
acidn
n
n
nà
à
à
ào
o
o
osau
sau
sau
sauđâ
đâ
đâ
đây
y
y
y
A.Acidetanoic
B.Acidbutanoic
C.Acidpropanoic
D.Khôngtnghpđượcchtnào
Trắc nghiệm hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm hóa hữu cơ - Người đăng: thanhchapi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Trắc nghiệm hóa hữu cơ 9 10 109