Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kst

Được đăng lên bởi tieudoan208
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2565 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn hai: Nghµnh ®¬n bµo-Protozoa.
1.ThÓ g©y bÖnh cña Entamoeba histolytica lµ nh thÕ nµo?
a.Forma minuta .
b.Forma magna.
c.Forma precystica(TiÒn kÐn).
d.Forma cystica
e.Forma metacystica(XuÊt kÐn).
2.ThÓ nµo cña Entamoeba histolytica. cã kh¶ n¨ng g©y bÖnh?
a. Forma precystica
b. Forma cystica(Cã mét nh©n).
c. Forma cystica(Cã hai nh©n).
d. Forma cystica(Cã bèn nh©n).
e. Forma metacystica(XuÊt kÐn).
3.XÐt nghiÖm ph©n láng n¸t ,kh«ng thÊy nhÇy m¸u thêng thÊy thÓ nµo cña
Entamoeba a. Faorm histolytica ?
minuta .
b. Forma magna.
c. Forma precystica
d.Forma cystica
e.Forma metacystica
4.BÖnh lÞ cÊp tÝnh do E. histolytica thêng cã triÖu chøng nµo?
a.Gan,l¸ch sng to.
b.Phï.
c.§au bông d.Ph©n cã nhÇy m¸u.

e.DÆn mãt.

5.Nh÷ng ®¬n bµo nµo vßng ®êi pt theo m« h×nh :Ngêi-®éng vËt ch©n ®«t- ngêi?
a. Entamoeba histolytica.
b.Balatidium coli c. Lamblia intestinalis.
d.Trypanosoma gumbiense. e. Leishmania donovani
6.nhiÔm thÒ nµo cña Entamoeba histolytica cã thÓ m¾c bÖnh?
a.Forma minuta
b Forma magna
c Forma precystica
d Forma cystica
e Forma metacystica
7.vÞ trÝ héi sinh cña Entamoeba histolytica ? .
a.phæi
b.gan
d.t¸ trµng
e.®¹i trµng

c.ruét non

8.xÐt nghiÖm ®ãng khu«n ,rÊn ,thêng thÊy thÓ nµo cña Entamoeba histolytica?
a Forma minuta
b. Forma magna
c. Forma precystica
d. Forma cystica
e. Forma metacystica
9.vÞ trÝ ky sinh cña Lamblia intestinalis ?
a.phæi
b.gan
d.t¸ trµng
e.®¹i trµng

c.ruét non

10.nhiÔm thÓ hoat ®éng cña ®¬n bµo ,cã thÓ m¾c bÖnh?
a. Entamoeba histolytica
b. . Lamblia intestinalis

c. Balatidium coli

d.Entamocba coli

e.Trichmomas vaginati s

11.®¬n bµo nµo cã h×nh thøc sinh s¶n nh©n ®«i theo chiÒu ngang?
a. Entamoeba histolytica
b. Entamocba coli
c. Balatidium coli
d. Leishmania donovani
e. Lamblia intestinalis
12. Entamoeba histolytica G©y bÖnh ly cÊp ë c¬ quan nµo?
a.Phæi
b.Gan c,Ruét non d.T¸ trµng
e.§¹i trµng.
13.XÐt nghiÖm ph©n ngêi lµnh mang Entamoeba histolytica cã thÊy thÓ nµo?
a Forma minuta
b. Forma magna
c. Forma precystica
d. Forma cystica
e. Forma metacystica
14.Lo¹i ®¬n bµo nµo thêng g©y bÖnh ë trÎ em?
a. Entamoeba histolytica
b. Entamocba coli
c. Balatidium coli
d. Lamblia intestinalis
e. Trichomonas vaginalis.
15.§¬n bµo nµo thêng ky sinh ë c¬ quan sinh dôc?
a. Entamoeba histolytica
b. Trypanosoma gumbiense.
d. Lamblia intestinalis
e. Trichomonas vaginalis.

c.

Balatidium coli

16.Muèn t×m thÓ ho¹t ®éng cña ®¬n bµo ®êng ruét ,dïng p2xÐt ngiÖm nµo?
a.P2 Falleborn.(Lµm næi)
b.P2Teleman(Lµm l¾ng).
c.G©y bÖnh cho ®éng
vËt
d.Nu«I c...
PhÇn hai: Nghµnh ®¬n bµo-Protozoa.
1.ThÓ g©y bÖnh cña Entamoeba histolytica lµ nh thÕ nµo?
a.Forma minuta . b.Forma magna. c.Forma precystica(TiÒn kÐn).
d.Forma cystica e.Forma metacystica(XuÊt kÐn).
2.ThÓ nµo cña Entamoeba histolytica. cã kh¶ n¨ng g©y bÖnh?
a. Forma precystica b. Forma cystica(Cã mét nh©n).
c. Forma cystica(Cã hai nh©n). d. Forma cystica(Cã bèn nh©n).
e. Forma metacystica(XuÊt kÐn).
3.XÐt nghiÖm ph©n láng n¸t ,kh«ng thÊy nhÇy m¸u thêng thÊy thÓ nµo cña
Entamoeba a. Faorm histolytica ?
minuta . b. Forma magna. c. Forma precystica
d.Forma cystica e.Forma metacystica
4.BÖnh lÞ cÊp tÝnh do E. histolytica thêng cã triÖu chøng nµo?
a.Gan,l¸ch sng to. b.Phï. c.§au bông d.Ph©n cã nhÇy m¸u. e.DÆn mãt.
5.Nh÷ng ®¬n bµo nµo vßng ®êi pt theo m« h×nh :Ngêi-®éng vËt ch©n ®«t- ngêi?
a. Entamoeba histolytica. b.Balatidium coli c. Lamblia intestinalis.
d.Trypanosoma gumbiense. e. Leishmania donovani
6.nhiÔm thÒ nµo cña Entamoeba histolytica cã thÓ m¾c bÖnh?
a.Forma minuta b Forma magna c Forma precystica
d Forma cystica e Forma metacystica
7.vÞ trÝ héi sinh cña Entamoeba histolytica ? .
a.phæi b.gan c.ruét non
d.t¸ trµng e.®¹i trµng
8.xÐt nghiÖm ®ãng khu«n ,rÊn ,thêng thÊy thÓ nµo cña Entamoeba histolytica?
a Forma minuta b. Forma magna c. Forma precystica
d. Forma cystica e. Forma metacystica
9.vÞ trÝ ky sinh cña Lamblia intestinalis ?
a.phæi b.gan c.ruét non
d.t¸ trµng e.®¹i trµng
10.nhiÔm thÓ hoat ®éng cña ®¬n bµo ,cã thÓ m¾c bÖnh?
a. Entamoeba histolytica b. . Lamblia intestinalis
Trắc nghiệm kst - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kst - Người đăng: tieudoan208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Trắc nghiệm kst 9 10 941