Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sóng cơ

Được đăng lên bởi Sa Hong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
SÓNG CƠ HỌC

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. SÓNG CƠ HỌC
1. ðịnh nghĩa:
- Sóng cơ học là những dao ñộng cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.
- Sóng ngang là sóng có phương dao ñộng vuông góc với phương truyền sóng.
- Sóng dọc là sóng có phương dao ñộng trùng với phương truyền sóng.
2. Các ñại lượng ñặc trưng của sóng:
a. Chu kỳ sóng: Chu kỳ sóng là chu kỳ dao ñộng chung của các phần tử vật chất khi có sóng truyền
qua. (Ký hiệu: T; ñơn vị: giây (s))
b. Tần số sóng: là ñại lượng nghịch ñảo của chu kỳ sóng.(Ký hiệu: f; ñơn vị: (Hz))
1
f =
T
c. Vận tốc truyền sóng: Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyền pha dao ñộng. (Ký hiệu: v)
d. Biên ñộ sóng: Biên ñộ dao ñộng sóng là biên ñộ dao ñộng chung của các phần tử vật chất khi có
sóng truyền qua. (Ký hiệu: a)
e. Năng lượng sóng:
- Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
- Nếu sóng truyền từ một nguồn ñiểm trên mặt phẳng, năng lượng của sóng giảm tỷ lệ với quãng
ñường truyền sóng.
- Nếu sóng truyền từ một nguồn ñiểm trong không gian, năng lượng của sóng giảm tỷ lệ với bình
phương quãng ñường truyền sóng.
f. Bước sóng:
- ðịnh nghĩa 1: Bước sóng là khoảng cách giữa hai ñiểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và
dao ñộng cùng pha với nhau. (Ký hiệu: λ)
+ Hệ quả:
• Những ñiểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao ñộng
cùng pha: d = nλ ( n = 0,1, 2,... ).
• Những ñiểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao ñộng
λ
ngược pha: d = (2n + 1) ( n = 0,1, 2,... ).
2
- ðịnh nghĩa 2: Bước sóng là quãng ñường mà sóng truyền ñược trong một chu kỳ dao ñộng cúa
sóng.
v
λ = vT =
f
II. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA SÓNG
1. ðịnh nghĩa:
Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong ñó có những chỗ
cố ñịnh mà biên ñộ sóng ñược tăng cường hoặc bị giảm bớt.
2. Nguồn kết hợp. Sóng kết hợp:
- Nguồn kết hợp là hai nguồn dao ñộng cùng tần số, cùng pha hoặc với ñộ lệch pha không ñổi theo
thời gian.
M
- Sóng kết hợp là sóng ñược tạo ra từ nguồn kết hợp.
3. Lý thuyết về giao thoa:
Giả sử A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình
sóng
d1
d2
d1
và
u A = u B = asinωt và cùng truyến ñến ñiểm M ( với MA =
ñộng tại
MB = d2 ). Gọi v là vận tốc truyền sóng. Phương trình dao
A
B
M do A và B truyền ñến lần lượt là:

1



Tải ðề thi, eBook, Tài liệu học tập Miễn phí

d1
ω
) = a M sin(ωt − d1 )
v
v
ω
d
= a M sin ω(t − 2 ) = a M sin(ωt − d 2 )
v
v
...
http://ebook.here.vn Tải ðề thi, eBook, Tài liệu học tập Miễn phí
1
Chương 2
SÓNG CƠ HỌC
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. SÓNG CƠ HỌC
1. ðịnh nghĩa:
- Sóng cơ học là những dao ñộng cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.
- Sóng ngang là sóng có phương dao ñộng vuông góc với phương truyền sóng.
- Sóng dọc là sóng có phương dao ñộng trùng với phương truyền sóng.
2. Các ñại lượng ñặc trưng của sóng:
a. Chu kỳ sóng: Chu kỳ sóng là chu kỳ dao ñộng chung của các phần tử vật chất khi có sóng truyền
qua. (Ký hiệu: T; ñơn vị: giây (s))
b. Tần số sóng: là ñại lượng nghịch ñảo của chu kỳ sóng.(Ký hiệu: f; ñơn vị: (Hz))
1
f
T
=
c. Vận tốc truyền sóng:
Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyền pha dao ñộng. (Ký hiệu: v)
d. Biên ñộ sóng:
Biên ñdao ñộng sóng biên ñdao ñộng chung của các phần tử vật chất khi
sóng truyền qua. (Ký hiệu: a)
e. Năng lượng sóng:
- Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
- Nếu sóng truyền từ một nguồn ñiểm trên mặt phẳng, năng lượng của ng giảm tlệ với quãng
ñường truyền sóng.
- Nếu sóng truyền từ một nguồn ñiểm trong không gian, năng lượng của sóng giảm tlệ với bình
phương quãng ñường truyền sóng.
f. Bước sóng:
- ðịnh nghĩa 1:
Bước sóng là khoảng cách giữa hai ñiểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng
dao ñộng cùng pha với nhau. (Ký hiệu:
λ
)
+ Hệ quả:
Những ñiểm cách nhau một số ngun lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao ñộng
cùng pha:
d n
= λ
(
n 0,1,2,...
=
).
Những ñiểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao ñộng
ngược pha:
d (2n 1)
2
= + (
n 0,1,2,...
=
).
- ðịnh nghĩa 2:
Bước ng quãng ñường ng truyền ñược trong một chu kỳ dao ñộng cúa
sóng.
v
vT
f
λ = =
II. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA SÓNG
1. ðịnh nghĩa:
Giao thoa sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong ñó những chỗ
cố ñịnh mà biên ñộ sóng ñược tăng cường hoặc bị giảm bớt.
2. Nguồn kết hợp. Sóng kết hợp:
- Nguồn kết hợp hai nguồn dao ñộng cùng tần số, cùng pha hoặc với ñộ lệch pha không ñổi theo
thời gian.
- Sóng kết hợp là sóng ñược tạo ra từ nguồn kết hợp.
3. Lý thuyết về giao thoa:
Giả sử A B là hai nguồn kết hợp phương trình sóng
A B
u u asin t
= = ω
cùng truyến ñến ñiểm M ( với MA =
d
1
MB = d
2
). Gọi v là vận tốc truyền sóng. Phương trình dao ñộng tại
M do A và B
truyền ñến lần lượt là:
M
A B
d
1
d
2
Trắc nghiệm sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sóng cơ - Người đăng: Sa Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm sóng cơ 9 10 780