Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm TMĐT_ ĐHNT

Được đăng lên bởi Bich Bui Thi Ngoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c©u hái tr¾c nghiÖm th−¬ng m¹i ®iÖn tö – K42 KTNT
C©u 1. C¸ch gäi n o KH¤NG ®óng b¶n chÊt th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. Online trade (Th−¬ng m¹i trùc tuyÕn)
b. Cyber trade (Th−¬ng m¹i ®iÒu khiÓn häc)
c. Electronic Business (Kinh doanh ®iÖn tö)
d. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng
Tr¶ lêi: D
C©u 2. "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin, s¶n phÈm, dÞch vô, thanh to¸n… th«ng qua
c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö nh− m¸y tÝnh, ®−êng d©y ®iÖn tho¹i, internet v c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c". §©y l
Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:
a. TruyÒn th«ng
b. Kinh doanh
c. DÞch vô
d. M¹ng Internet
Tr¶ lêi: A
C©u 3. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc øng dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v c«ng nghÖ th«ng tin nh»m tù ®éng
ho¸ qu¸ tr×nh v c¸c nghiÖp vô kinh doanh”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:
a. TruyÒn th«ng
b. Kinh doanh
c. DÞch vô
d. M¹ng Internet
Tr¶ lêi: B
C©u 4. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm, dÞch vô v th«ng tin th«ng qua m¹ng
Internet v c¸c m¹ng kh¸c”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:
a. TruyÒn th«ng
b. Kinh doanh
c. DÞch vô
d. M¹ng Internet
Tr¶ lêi: D
C©u 5. Theo c¸ch hiÓu chung hiÖn nay, Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc sö dông .... ®Ó tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i.
a. Internet
b. C¸c m¹ng
c. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö
d. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v m¹ng Internet
Tr¶ lêi: D
C©u 6. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. Gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn
b. DÞch vô kh¸ch h ng tèt h¬n
c. Giao dÞch an to n h¬n
d. T¨ng thªm c¬ héi mua, b¸n
Tr¶ lêi: C
C©u 7. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. Kh¸ch h ng cã nhiÒu sù lùa chän h¬n
b. T¨ng phóc lîi x héi
c. Khung ph¸p lý míi, ho n chØnh h¬n
d. TiÕp cËn nhiÒu thÞ tr−êng míi h¬n
Tr¶ lêi: C

1

C©u 8. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. VÊn ®Ò an to n
b. Sù thèng nhÊt vÒ phÇn cøng, phÇn mÒm
c. V¨n ho¸ cña nh÷ng ng−êi sö dông Internet
d. Thãi quen mua s¾m truyÒn thèng
Tr¶ lêi: C
C©u 9. ChØ ra yÕu tè KH¤NG thuéc h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. HÖ thèng m¸y tÝnh ®−îc nèi m¹ng v HÖ thèng c¸c phÇn mÒm øng dông Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
b. Ng nh ®iÖn lùc
c. HÖ thèng c¸c ®−êng truyÒn Internet trong n−íc v kÕt nèi ra n−íc ngo i
d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn
Tr¶ lêi: D
C©u 10. Th nh phÇn n o KH¤NG trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. Chuyªn gia tin häc
b. D©n chóng
c. Ng−êi biÕt sö dông Internet
d. Nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Tr¶ lêi: D©n chóng
C©u 11. YÕu tè n o t¸c ®éng trùc tiÕp nhÊt ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i...
1
c©u hái tr¾c nghiÖm th−¬ng m¹i ®iÖn tö – K42 KTNT
C©u 1. C¸ch gäi nµo KH¤NG ®óng b¶n chÊt th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. Online trade (Th−¬ng m¹i trùc tuyÕn)
b. Cyber trade (Th−¬ng m¹i ®iÒu khiÓn häc)
c. Electronic Business (Kinh doanh ®iÖn tö)
d. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng
Tr¶ lêi: D
C©u 2. "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö lµ tÊt c¶ ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin, s¶n phÈm, dÞch vô, thanh to¸n… th«ng qua
c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö nh− m¸y tÝnh, ®−êng d©y ®iÖn tho¹i, internet vµ c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c". §©y lµ
Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:
a. TruyÒn th«ng
b. Kinh doanh
c. DÞch vô
d. M¹ng Internet
Tr¶ lêi: A
C©u 3. “Th−¬ng m¹i ®iÖn viÖc øng dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn c«ng nghÖ th«ng tin nh»m ®éng
ho¸ qu¸ tr×nh vµ c¸c nghiÖp vô kinh doanh”. §©y lµ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:
a. TruyÒn th«ng
b. Kinh doanh
c. DÞch vô
d. M¹ng Internet
Tr¶ lêi: B
C©u 4. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö t c¶ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm, dÞch vô th«ng tin th«ng qua m¹ng
Internet vµ c¸c m¹ng kh¸c”. §©y lµ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é:
a. TruyÒn th«ng
b. Kinh doanh
c. DÞch vô
d. M¹ng Internet
Tr¶ lêi: D
C©u 5. Theo c¸ch hiÓu chung hiÖn nay, Th−¬ng m¹i ®iÖn tö viÖc dông .... ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i.
a. Internet
b. C¸c m¹ng
c. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö
d. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö vµ m¹ng Internet
Tr¶ lêi: D
C©u 6. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö
a. Gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn
b. DÞch vô kh¸ch hµng tèt h¬n
c. Giao dÞch an toµn h¬n
d. T¨ng thªm c¬ héi mua, b¸n
Tr¶ lêi: C
C©u 7. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lµ lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn
a. Kh¸ch hµng cã nhiÒu sù lùa chän h¬n
b. T¨ng phóc lîi x héi
c. Khung ph¸p lý míi, hoµn chØnh h¬n
d. TiÕp cËn nhiÒu thÞ tr−êng míi h¬n
Tr¶ lêi: C
Trắc nghiệm TMĐT_ ĐHNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm TMĐT_ ĐHNT - Người đăng: Bich Bui Thi Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Trắc nghiệm TMĐT_ ĐHNT 9 10 111