Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Bảo Hiếu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Chọn phương trả lời đúng nhất:
a/ Chủ Nghĩa M-LN là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
b/ TT HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
c/ Cùng với CN Mac- Lenin, TT HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của
Đảng ta.
Câu 2: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
a/ Tinh thần hiếu học
b/ Quản lý xã hội bằng đạo đức
c/ Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
Câu 3: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
a/ Đức hy sinh
b/ Lòng cao thượng
c/ Lòng nhân ái cao cả
Câu 4: HCm đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?
a/ Lòng thương người
b/ Tinh thần từ bi hỉ ái
c/ Tinh thần cứu khổ, cứu nạn
d/ Cả a, b,c
Câu 5: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
a/ Chống phong kiến
b/ Đấu tranh vì tự do, dân chủ.
c/ Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta
Câu 6: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của CN Mác là gì?
a/ Bản chất cách mạng
b/ Bản chất khoa học
c/ Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
d/ Phương pháp làm việc biện chứng
Câu 7: Theo HCM, học CN Mác –Leenin nghĩa là gì?
a/ Học thuộc các luận điểm lý luận
b/ Để sống với nhau có tình, có nghĩa
c/ Để chứng tỏ trình độ lý luận
Câu 8: HCM đến Liên Xô lần đầu vào thời gian nào??
a/ Năm 1917
b/ Năm 1920
c/ Năm 1923

d/ Năm 1925

Câu 9: TT HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
a/ 3
b/ 4
c/ 5
d/ 6
Câu 10: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM.
a/ Từ năm 1890 – 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với CN Mác – Lênin
b/ Từ năm 1911 – 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước
c/ Từ năm 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng VN.
Câu 11: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu …
Tháng 7 năm 1920, HCM đọc …
a/ Tác phẩm “Làm gì”.
b/ Sơ thảo lần thứ nhâts Luận cương về các vấn đề dân tộc.
c/ Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đia
Câu 12: HCM được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc VN và danh
nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
a/ 1969
b/ 1975
c/ 1987
d/ 1990
1

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Câu 13: HCM về thăm Nghệ An mấy lần?
a. 2
b/ 3
c/ 4
d/ 5
Câu 14: HCM nói câu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào?
a/ 1945
b/ 1954
c/ 1960
d/ 1966
Câu 15: Theo HCM, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường
nào?
a/ Cách mạng tư sản
b/ Cách mạng vô sản
c/ Cách mạng XHCN
Câu 16: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM
a/ Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với...
Câu 1: Chọn phương trả lời đúng nhất:
a/ Chủ Nghĩa M-LN là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
b/ TT HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
c/ Cùng với CN Mac- Lenin, TT HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của
Đảng ta.
Câu 2: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
a/ Tinh thần hiếu học b/ Quản lý xã hội bằng đạo đức c/ Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
Câu 3: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
a/ Đức hy sinh b/ Lòng cao thượng c/ Lòng nhân ái cao cả
Câu 4: HCm đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?
a/ Lòng thương người b/ Tinh thần từ bi hỉ ái
c/ Tinh thần cứu khổ, cứu nạn d/ Cả a, b,c
Câu 5: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
a/ Chống phong kiến b/ Đấu tranh vì tự do, dân chủ.
c/ Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta
Câu 6: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của CN Mác là gì?
a/ Bản chất cách mạng b/ Bản chất khoa học
c/ Chủ nghĩa nhân đạo triệt để d/ Phương pháp làm việc biện chứng
Câu 7: Theo HCM, học CN Mác –Leenin nghĩa là gì?
a/ Học thuộc các luận điểm lý luận b/ Để sống với nhau có tình, có nghĩa
c/ Để chứng tỏ trình độ lý luận
Câu 8: HCM đến Liên Xô lần đầu vào thời gian nào??
a/ Năm 1917 b/ Năm 1920 c/ Năm 1923 d/ Năm 1925
Câu 9: TT HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6
Câu 10: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM.
a/ Từ năm 1890 – 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với CN Mác – Lênin
b/ Từ năm 1911 – 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước
c/ Từ năm 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng VN.
Câu 11: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu …
Tháng 7 năm 1920, HCM đọc …
a/ Tác phẩm “Làm gì”.
b/ Sơ thảo lần thứ nhâts Luận cương về các vấn đề dân tộc.
c/ Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đia
Câu 12: HCM được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc VN và danh
nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
a/ 1969 b/ 1975 c/ 1987 d/ 1990
1
1 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Bảo Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 705