Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Vật lý

Được đăng lên bởi 1008tramy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài : 789
Dao động......................là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ
tác dụng của ngoại lức tuần hoàn.
Chọn một đáp án dưới đây
A. Điều hoà.
C. Tắt dần.

B. Tự do.
D. Cưỡng
bức.

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
B. Tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.
C. Tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
D. Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Bài : 728
Phát biểu nào dưới đây về dao động cưỡng bức là sai?Chọn một đáp án dưới đây
A. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc
là tổng hợp dao động riêng của nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn.
B. Sau một thời gian dao động còn lại chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.
C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
D. Để trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên con lắc dao động một ngoại
lực không đổi.
Bài : 726
Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức:Chọn một đáp án dưới đây
A. Tần số của dao động cưỡng bức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn.
B. Tấn số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần
hoàn.
Bài : 724 Trắc nghiệm Lý
Xem ý kiến | Viết ý kiến
Chọn một phát biếu sai khi nói về dao động tắt dần:Chọn một đáp án dưới đây
A. Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần năng lượng của dao động.
B. Dao động có biên độ giảm dần do ma sát hoặc lực cản của môi trường tác dụng
lên vật dao động.
C. Tần số của dao động càng lớn thì quá trình dao động tắt dần càng kéo dài.

D. Lực cản hoặc lực ma sát càng nhỏ thì quá trình dao động tắt dần càng kéo dài.
Bài : 9042
Trắc nghiệm Lý
Xem ý kiến | Viết ý kiến
Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong
xô bị sóng sánh mạng nhất. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Vận
tốc của người đó là:Chọn một đáp án dưới đây
A. 3,6m/s
C. 4,8km/h
Bài : 8926

B. 5,4km/h
D. 4,2km/h
Trắc nghiệm Lý

Viết ý kiến

Chọn câu trả lời sai.
A. Sự dao động dưới tác dụng của nội lực và có tần số nội lực bằng tần số riêng
của hệ gọi là sự tự dao động.
B. Một hệ (tự) dao động là hệ có thể thực hiện dao động tự do.
C. Cấu tạo của hệ tự dao động gồm: vật dao động và nguồn cung cấp năng lượng.
D. Trong sự tự dao động biên độ dao động là hằng số, phụ thuộc vào cách kích thích
dao động.
...
Bài : 789
Dao động......................là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ
tác dụng của ngoại lức tuần hoàn.
Chọn một đáp án dưới đây
A. Điều hoà. B. Tự do.
C. Tắt dần.
D. Cưỡng
bức.
Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
B. Tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.
C. Tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
D. Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Bài : 728
Phát biểu nào dưới đây về dao động cưỡng bức là sai?Chọn một đáp án dưới đây
A. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc
là tổng hợp dao động riêng của nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn.
B. Sau một thời gian dao động còn lại chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.
C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
D. Để trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên con lắc dao động một ngoại
lực không đổi.
Bài : 726
Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức:Chọn một đáp án dưới đây
A. Tần số của dao động cưỡng bức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn.
B. Tấn số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần
hoàn.
Bài : 724 Trắc nghiệm Lý Xem ý kiến | Viết ý kiến
Chọn một phát biếu sai khi nói về dao động tắt dần:Chọn một đáp án dưới đây
A. Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần năng lượng của dao động.
B. Dao động có biên độ giảm dần do ma sát hoặc lực cản của môi trường tác dụng
lên vật dao động.
C. Tần số của dao động càng lớn thì quá trình dao động tắt dần càng kéo dài.
Trắc nghiệm Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Vật lý - Người đăng: 1008tramy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm Vật lý 9 10 306