Ktl-icon-tai-lieu

Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Được đăng lên bởi ho-nguyenmanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 28 (2012) 69‐77

 

Trách nhiệm pháp lý quốc tế
Lê Văn Bính**
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội,
144 Xuân Thuỷ, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 25 tháng 5 năm 2012

Tóm tắt. Lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế luôn gắn liền với trách nhiệm quốc tế của quốc
gia đó. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý quốc tế đã thể hiện là một trong
các điều kiện tiên quyết để duy trì hòa bình và thiết lập trật tự pháp lý quốc tế nói chung, giải
quyết hay “dung hòa” lợi ích giữa các quốc gia tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế nói riêng.
Đây là một vấn đề quan trọng mà tác giả muốn trao đổi cùng độc giả.

1. Đặt vấn đề*

Trên cơ sở lý luận và lịch sử, bài viết sẽ
phân tích về: nguyên nhân xuất hiện và sự phát
triển chế định trách nhiệm pháp lý quốc tế; tầm
quan trọng và quan hệ của chế định này với các
quốc gia trong quan hệ quốc tế hiện đại; lịch sử
phát triển về nguồn và việc pháp điển hóa các
quy phạm về trách nhiệm; cấu thành vi phạm
luật quốc tế làm cơ sở để áp dụng trách nhiệm;
các hình thức trách nhiệm vật chất và phi vật
chất.

Trách nhiệm trong Luật quốc tế liên quan
trực tiếp với chức năng duy trì hòa bình, thiết
lập trật tự pháp lý quốc tế và đảm bảo sự công
bằng trong giải quyết các tranh chấp quốc tế.
Trong lịch sử phát triển pháp luật, các xung đột
trước đây được giải quyết bằng các phương tiện
có tính thô bạo với việc sử dụng vũ lực, nhưng
cùng với sự phát triển của luật quốc tế, con
người đã tìm ra một cơ chế đặc biệt hơn đó là
công lý, công lý đã đem lại sự công bằng trong
giải quyết các xung đột lợi ích giữa các quốc
gia mà ít phải nhờ tới phương tiện vũ trang.
Theo đó, trong Luật quốc tế bắt đầu hình thành
một chế định mới để buộc các chủ thể luật quốc
tế phải chịu trách nhiệm vì thiệt hại do chính họ
gây ra.
Hiện nay, càng có ý nghĩa hơn khi chế định
trách nhiệm đã và đang trở thành một phương
tiện hữu ích nhất để phòng ngừa chiến tranh,
duy trì trật tự quốc tế, khôi phục sự công bằng
và bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

2. Lịch sử xuất hiện chế định trách nhiệm pháp
lý quốc tế
Ý tưởng nghiên cứu chế định trách nhiệm
pháp lý quốc tế đã được thực hiện vào cuối thế
kỷ XIX và những năm đầu của thế kỷ XX. Đầu
tiên là luật gia người Đức A.G. Geffterom đã
chuyển trách nhiệm pháp luật dân sự từ sai lầm
cá nhân và hợp đồng vào lĩnh vực luật quốc tế,
tiếp đến là Hội nghị của các quốc gia châu Mỹ
(vào các năm 1889, 1890 và 1902) thông qua
Công ước đề cập đến các quyền của công dân
nước ngoài theo hai nguyên ...
TpchíKhoahcĐHQGHN,Luthc28(2012)6977
69
Trách nhim pháp lý quc tế
Lê Văn Bính
*
*
Khoa Lut, Đại hc Quc gia Hà Ni,
144 Xuân Thu, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 25 tháng 5 năm 2012
Tóm tt. Li ích quc gia trong quan h quc tế luôn gn lin vi trách nhim quc tế ca quc
gia đó. Trên tinh thn thượng tôn pháp lut, trách nhim pháp lý quc tế đã th hin là mt trong
các điu kin tiên quyết để duy trì hòa bình và thiết lp trt t pháp lý quc tế nói chung, gii
quyết hay “dung hòa” li ích gia các quc gia tham gia vào quan h pháp lut quc tế nói riêng.
Đ
ây là mt vn đề quan trng mà tác gi mun trao đổi cùng độc gi.
1. Đặt vn đề
*
Trách nhim trong Lut quc tế liên quan
trc tiếp vi chc năng duy trì hòa bình, thiết
lp trt t pháp lý quc tếđảm bo s công
bng trong gii quyết các tranh chp quc tế.
Trong lch s phát trin pháp lut, các xung đột
trước đây được gii quyết bng các phương tin
có tính thô bo vi vic s dng vũ lc, nhưng
cùng vi s
phát trin ca lut quc tế, con
người đã tìm ra mt cơ chế đặc bit hơn đó là
công lý, công lý đã đem li s công bng trong
gii quyết các xung đột li ích gia các quc
gia mà ít phi nh ti phương tin vũ trang.
Theo đó, trong Lut quc tế bt đầu hình thành
mt chế định mi để buc các ch th lut qu
c
tế phi chu trách nhim vì thit hi do chính h
gây ra.
Hin nay, càng có ý nghĩa hơn khi chế định
trách nhim đã và đang tr thành mt phương
tin hu ích nht để phòng nga chiến tranh,
duy trì trt t quc tế, khôi phc s công bng
và bình đẳng trong quan h quc tế.
______
*
ĐT: 84-4-38219284.
E-mail: binhlevan1962@gmail.com
Trên cơ s lý lun và lch s, bài viết s
phân tích v: nguyên nhân xut hin và s phát
trin chế định trách nhim pháp lý quc tế; tm
quan trng và quan h ca chế định này vi các
quc gia trong quan h quc tế hin đại; lch s
phát trin v ngun và vic pháp đin hóa các
quy phm v trách nhim; cu thành vi phm
lut quc tế làm cơ
s để áp dng trách nhim;
các hình thc trách nhim vt cht và phi vt
cht.
2. Lch s xut hin chế định trách nhim pháp
lý quc tế
Ý tưởng nghiên cu chế định trách nhim
pháp lý quc tế đã được thc hin vào cui thế
k XIX và nhng năm đầu ca thế k XX. Đầu
tiên là lut gia người Đức A.G. Geffterom đã
chuyn trách nhi
m pháp lut dân s t sai lm
cá nhân và hp đồng vào lĩnh vc lut quc tế,
tiếp đến là Hi ngh ca các quc gia châu M
(vào các năm 1889, 1890 và 1902) thông qua
Công ước đề cp đến các quyn ca công dân
nước ngoài theo hai nguyên tc: Mt là, nhà
nước phi chu trách nhim v thit hi đã gây
Trách nhiệm pháp lý quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trách nhiệm pháp lý quốc tế - Người đăng: ho-nguyenmanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trách nhiệm pháp lý quốc tế 9 10 535