Ktl-icon-tai-lieu

Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh

Được đăng lên bởi tanbinht36
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6107 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tr­êng ®¹i häc khoa häc x· héi & nh©n v¨n
Khoa LÞch sö

------

Bµi gi÷a kú
M«n: LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i

1

Câu hỏi: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh?
Bài làm
Trật tự quan hệ quốc tế được xác lập bởi tương quan so sánh lực lượng
thông qua tiềm lực tổng thể của các quốc gia, chủ yếu dựa trên sức mạnh kinh
tế,quân sự,chính trị.Chủ thể nào nắm tiềm lực tổng thể lớn sẽ giữ vị trí quan
trọng trong trật tự đó.Nhưng xét cho đến cùng thì trật tự quan hệ quốc tế chỉ có
tính bền vững tạm thời trong một giai đoạn lích sử nhất định và nó được biểu
hiện bằng các quan hệ ràng buộc .Nó chế định hành vi trên trường quốc tế trong
giai đoạn lịch sử đó.
Lịch sử thế giới biến động đầy phức tạp trong quan hệ giữa các quốc
gia,các khu vực .Nhưng quan hệ quốc tế định hình nên một trật tự thế giới hoàn
thiện kể từ sau thế chiến thứ nhất với hòa ước Vecsai_Oasinton và một trật tự thế
giới tiếp thay thế được xác lập sau thế chiến thứ hai :trật tự hai cực Ianta.nguyên
nhân chính dẫn đến sự thay đổi trật tự thế giới chính là sự dịch chuyển vị trí trên
trường quốc tế giữa các quốc gia với nhau.Các nước lớn khác mới nổi lên(Mỹ từ
sau thế chiến thư nhất,Liên Xô từ sau cách mạng tháng 10 thành công với sự ra
đời của liên bang Xô Viết năm 1922)thay thế các cường quốc châu âu trước kia
giữ vị trí lãnh đạo thế giới.
Trật tự hai cực Ianta là một trật tự với sự đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và
Liên Xô,biểu hiện ra bên ngoài thông qua “chiến tranh lạnh”.Hai siêu cường của
thế giới đối lập với nhau ,luôn phủ định lẫn nhau nhưng không đấu tranh trực
diện trên chiến trường .Cả hai chỉ ra mặthauj thuẫn cho các khu vực nằm trong
tầm ảnh hưởng của mình.Dĩ nhiên ta cũng không thể không nhắc tới vai trò của
các cường quốc như:Anh,Pháp,Đức ,Nhật bên cạnh có Trung Quốc.Thời kỳ này
các quốc gia kể trên không còn mạnh như trong lịch sử.Sau các thiệt hai do
chiến tranh liên miên gây ra đã làm cho nền kinh tế của các quốc gia đó bị suy
thoái ,không còn đủ sức vực dậy như xưa,họ đều phải dựa vào đàn anh của mình
để khôi phục và trở thành đồng minh của Mỹ và Liên Xô.Anh, Pháp sau là
Đức,Nhật phụ thuộc vào Mỹ góp phần làm nên sức mạnh của Mỹ trên thế

2

giới.Trung Quốc được đánh giá như một nước trung gian:có thời kỳ thì liên
minh với Liên Xô chống Mỹ(những năm 50 của thế kỷ trước),có thời kỳ chống
cả Mỹ và Liên Xô(những năm 60),có thời kỳ liên minh với Mỹ chống Liên
Xô(từ sau thông cáo Thượng Hải năm 1972).Ngoài những nươc trên thì cả Mỹ
và Liên Xô đều cố gắng vươn cánh tay dài của mình ra các k...
1
Trêng ®¹i häc khoa häc x héi & nh©n v¨n·
Khoa LÞch sö
------
Bµi gi÷a kú
M«n: LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i
Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh - Người đăng: tanbinht36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh 9 10 43