Ktl-icon-tai-lieu

Triết học Mac Lenin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 8560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra quan điểm
khách quan va vận dụng để phân tích, phê phán bệnh chủ quan duy ý chí
(bệnh bảo thủ trì trệ) và phân tích bài học kinh nghiệm sau đây của Đảng ta:
Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật
khach quan, năng cao năng lực nhận thức và họat động theo quy luật ( Văn kiện
ĐH6- Trang 30)
Bài làm
Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin
là vấn đề có tính nguyên tắc số một. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin có nghĩa
là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin , vận dụng
một cách đúng đắn , thích hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa
Mác – Lênin một cách sáng tạo. Nghị Quyết đại hội VIII của Đảng nêu rõ “ Đảng làm
giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và
vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận chủ nghĩa Mác –
Lênin và tư tưởng HCMinh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực
tiển sinh động, từ phong trào CM của quần chúng”. NQ ĐH IX của Đảng tiếp tục khẳng
định “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tường HCM làm nền tảng tư tường, kim chỉ nam
cho hành động là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của
Đảng ta”. Triết học Mác – Lênin đã giải quyềt tòan bộ các vần đề nêu trên, trong đó
mối quan hệ VC va YT .
Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ là những sai lầm khá phổ
biến ở nước ta trong thời kỳ trước đổi mới và nhiều nước XHCN trước đây, nó
gây tác hại nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc tìm hiểu
nguyên nhân, những biểu hiện của 2 căn bệnh này trên cơ sở lý luận triết học về mối
quan hệ vật chất và ý thức để tìm ra những giải pháp khắc phục và tránh những sai
lầm của nó trong thực tiễn là vấn đề hết sức cần thiết đối với Đảng , nhất là trong giai
đoạn hiện nay, giai đoạn mà đất nước đang đứng trước những thử thách lớn lao của
thời đại, hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải không ngừng đổi mới và
không cho phép mắc phải những sai lầm như đã có trước đây .
Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ xuất phát từ khuynh hướng sai
lầm, cực đoan trong việc nhận thức mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vật chất theo quan điểm triết học Mác Lênin “là một phạm trù triết học đúng để
chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác
của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào...
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức từ đó rút ra quan điểm
khách quan va vận dụng đ phân tích, phê phán bệnh chủ quan duy ý chí
(bệnh bảo thủ trì trệ) phân tích bài học kinh nghiệm sau đây của Đảng ta:
Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật
khach quan, năng cao năng lực nhận thức và họat động theo quy luật ( Văn kiện
ĐH6- Trang 30)
Bài làm
Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin
vấn đề có tính nguyên tắc số một. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa
nắm vững bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin , vận dụng
một cách đúng đắn , thích hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa
Mác Lênin một cách sáng tạo. Nghị Quyết đại hội VIII của Đảng nêu Đảng làm
giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và
vận dụng sáng tạo những luận điểm bản phương pháp luận chủ nghĩa Mác
Lênin tưởng HCMinh, đng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực
tiển sinh động, từ phong trào CM của quần chúng”. NQ ĐH IX của Đảng tiếp tục khẳng
định “lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tường HCM làm nền tảng tường, kim chỉ nam
cho hành động bước phát triển quan trọng trong nhận thức duy luận của
Đảng ta”. Triết học Mác Lênin đã giải quyềt tòan bộ các vần đề nêu trên, trong đó
mối quan hệ VC va YT .
Bệnh chủ quan duy ý chí bệnh bảo thủ trì trệ những sai lầm khá ph
biến nước ta trong thời kỳ trước đổi mới nhiều nước XHCN trước đây,
gây tác hại nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. Việc tìm hiểu
nguyên nhân, những biểu hiện của 2 căn bệnh này trên sở luận triết học về mối
quan hệ vật chất ý thức để tìm ra những giải pháp khắc phục tránh những sai
lầm của trong thực tiễn vấn đề hết sức cần thiết đối với Đảng , nhất trong giai
đoạn hiện nay, giai đoạn đất nước đang đứng trước những th thách lớn lao của
thời đại, hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải không ngừng đổi mới
không cho phép mắc phải những sai lầm như đã có trước đây .
Bệnh chủ quan duy ý chí bệnh bảo thủ trì trệ xuất phát từ khuynh hướng sai
lầm, cực đoan trong việc nhận thức mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vật chất theo quan điểm triết học Mác Lênin “là một phạm trù triết học đúng để
chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác
của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Thực tại khách quan (tồn tại khách quan) sự tồn tại thật, không phải do ý muốn
của thần linh, thượng đế hoặc do ý thức chức quan của con người sản sinh ra,đó
sự tồn tại, vận động, chuyển hóa phát triển theo những quy luật vốn của bản
thân các sự vật, hiện tượng, con người muốn, biết hay chưa biết về sự tồn
tại đó thì chúng vẫn tồn tại.
Ý thức của con người theo triết học duy vật biện chứng không phải là một hiện
tượng thần bí, tách rời khỏi vật chất đặc tính của một dạng vật chất tổ chức
đặc biệt bộ óc của con người, sự phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới bên
ngoài vào bộ óc của con người trên nền tảng của hoạt động lao động sáng tạo
1
Triết học Mac Lenin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học Mac Lenin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Triết học Mac Lenin 9 10 937