Ktl-icon-tai-lieu

trình bày và phân tích vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Được đăng lên bởi phamhongtri1989-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 29506 lần   |   Lượt tải: 23 lần
1/ trình bày và phân tích vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: theo tinh thần của hội nghị TƯ VII khóa 7, CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao
động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khao học-công nghệ, tạo
ra năng suất lao động xã hội cao.
Hiện đại hóa là quá trình sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp với công nghệ của thế giới để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra
năng suất lao động xã hội cao.
Khác nhau:
Công nghiệp hóa chỉ tiến hành trong một thời gian nhất định, khi nào thành nước công nghiệp thì quá trình công nghiệp hóa sẽ dừng
lại, trong khi hiện đại hóa là quá trình lâu dài.
Công nghiệp hóa do các nước nông nghiệp lạc hậu hoặc đang trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội tiến hành, còn hiện đại hóa thì
được tiến hành ở tất cả các quốc gia, kể cả những nước đã phát triển.
Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: theo tinh thần của hội nghị TƯ VII khóa 7, CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao
động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khao học-công nghệ, tạo
ra năng suất lao động xã hội cao.
Hiện đại hóa là quá trình sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp với công nghệ của thế giới để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra
năng suất lao động xã hội cao.
Nguyên nhân phải tiến hành công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa:
- Đặc điểm của nước ta là nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển, lại bị chiến tranh phá hoại nặng nề, cơ chế quản lý tập
trung quan liêu bao cấp trước đây dẫn đến nền kinh tế bị tụt hậu so với thế giới, điều đó đòi hỏi nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa.
- Bối cảnh thế giới: sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nếu nước ta không kịp thời tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại
hóa thì sẽ bị bỏ lại phía sau.
- Đồng thời nước ta tận dụng được lợi thế của nươc phát triển sau, tiếp thu được công nghệ mà không phải bỏ công sức ra để tìm tòi,
phát minh.
Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, số nước bắt đầu chuyển sang nền kinh ...
1/ trình bày và phân tích vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: theo tinh thần của hội nghị TƯ VII khóa 7, CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao
động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khao học-công nghệ, tạo
ra năng suất lao động xã hội cao.
Hiện đại hóa quá trình sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp với công nghệ của thế giới để chuyển đổicấu kinh tế, tạo ra
năng suất lao động xã hội cao.
Khác nhau:
Công nghiệp hóa chỉ tiến hành trong một thời gian nhất định, khi nào thành nướcng nghiệp thì quá trình công nghiệp hóa sẽ dừng
lại, trong khi hiện đại hóa là quá trình lâu dài.
Công nghiệp hóa do các nước nông nghiệp lạc hậu hoặc đang trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội tiến hành, còn hiện đại hóa thì
được tiến hành ở tất cả các quốc gia, kể cả những nước đã phát triển.
Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: theo tinh thần của hội nghị TƯ VII khóa 7, CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao
động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khao học-công nghệ, tạo
ra năng suất lao động xã hội cao.
Hiện đại hóa quá trình sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp với công nghệ của thế giới để chuyển đổicấu kinh tế, tạo ra
năng suất lao động xã hội cao.
Nguyên nhân phải tiến hành công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa:
- Đặc điểm của nước ta là nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển, lại bị chiến tranh phá hoại nặng nề,chế quản lý tập
trung quan liêu bao cấp trước đây dẫn đến nền kinh tế bị tụt hậu so với thế giới, điều đó đòi hỏi nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa.
- Bối cảnh thế giới: sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nếu nước ta không kịp thời tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại
hóa thì sẽ bị bỏ lại phía sau.
- Đồng thời nước ta tận dụng được lợi thế của nươc phát triển sau, tiếp thu được công nghệ mà không phải bỏ công sức ra để tìm tòi,
phát minh.
Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, số nước bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức yêu cầu nước ta phải bắt kịp
xu thế đó.
Hậu quả: trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đả làm cho môi trường bị ô nhiễm do các nhà máy xí nghiệp thải ra,
khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không đúng làm ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên,...
- CNH, HĐH gắn với kinh tế trí thức
+ Kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại
+Từng bước phát triển kinh tế tri thức, để vừa phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững vừa rút ngắn được khoảng cách với các
nước trong khu vực và trên thế giới.
2/ theo anh(chị) khi nhà nước ta thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp đả để
lại những hậu quả gì? Chứng minh?
3/ Đảng CSVN ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?
HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
a) Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
- Từ cuối thế kỷ XIX CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền.
- Các nước bản đế quốc bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược áp bức các dân tộc thuộc
địa.
- Hậu quả: Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược
diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.
b) Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin
Vào giữa thế k19, phong trào đấu tranh của GCCN phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống luận khoa học
với cách khí tưởng của GCCN trong cuộc đấu tranh chống CNTB. Trong hoàn cảnh đó, CN Mác ra đời, về sau được nin phát
triển và trở thành CN Mác Lê nin.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công
nhân phải lập ra đảng cộng sản.
Sự ra đời ĐCS là yêu cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức, bóc lột. Tuyên ngôn của ĐCS
(năm 1848) xác định: những người cộng sản luôn luôn đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào; bộ phận kiên quyết nhất trong các
đảng công nhân các nước; họ hiểu những điều kiện, tiến trình kết quả của phong tràosản. Những nhiệm vụ chủ yếutính quy
luật mà chính đảng của GCCN cần thực hiện là: tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh của GCCN để thực hiện mục đích giành lấy chính quyền và
xây dựng hội mới. Đảng phải đứng trên lập trường của GCCN, mọi chiến lược, sách lược của Đảng đều luôn xuất phát từ lợi ích của
GCCN. Nhưng, Đảng phải đại biểu cho quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động. Bởi GCCN chỉ thể giải phóng được mình nếu đồng
thời giải phóng cho các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội. Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã lay chuyển, lôi cuốn quần chúng nhân dân
và cả những phần tử ưu tú, tích cực ở các nước thuộc địa vào phong trào cộng sản.
- Kể từ khi Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển
theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác nino thực tiễn cách mạng Việt Nam, sáng lập ra Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lê nin là nền tảng tư tưởng của ĐCS Việt Nam.
c) Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
- Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Với thắng lợi của Cánh Mạng Tháng Mười Nga, Chủ nghĩa Mác Lê nin từ
lý luận đã trở thành hiện thực.
- Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”.
- Đối với các dân tộc thuộc địa, CM tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức.
Về ý nghĩa CM tháng 10 Nga Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Cách mạng Tháng Mười như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh
giấc mê hàng thế kỷ nay. Và “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng làm gốc, phải có đảng
vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất.
- Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập: Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
2. Hoàn cảnh trong nước
a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
- Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
+ Về chính trị, thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành 3
xứ: Bắc Kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng.
Đồng thời với chính sách nham hiểm này, thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế áp bức chính trị đối
với nhân dân Việt Nam.
trình bày và phân tích vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? - Trang 2
trình bày và phân tích vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? - Người đăng: phamhongtri1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
trình bày và phân tích vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? 9 10 563