Ktl-icon-tai-lieu

TTHCM khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức,
phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền
tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM.
Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định lịch sử, đáp ứng
yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn Dân ta.

2. Khái niệm
Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện
cụ thể nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con
người, bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.
Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.
Tư tưởng HCM về Quân sự.
Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Tư tưởng đạo đức HCM.
Tư tưởng nhân văn HCM.
Tư Tưởng văn hóa HCM.

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, tiếp tục
soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.

3. Nguồn gốc
1. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN TTHCM:
1.1. Tình hình thế giới:
Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa
(10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan . . . dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000
km2).
Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nuớc thuộc địa
và các nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ nhưng chưa ở đâu giành được thắng lợi.
Chủ Nghĩa Tư bản phát triển không đều, một số nước Tư bản gây chiến tranh chia lại thuộc ...
BÀI 1: TTHCM KHÁI NI M, NGU N G C, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đ t v n đ
T Đ i h i Đ ng l n th 2 (2/1951) Đ ng ta đã kh ng đ nh vai trò, ý nghĩa to l n c a đ ng l i chính tr , t t ng, đ o đ c, ườ ư ưở
ph ng pháp, phong cách H Chí Minh đ i v i Cách M ng Vi t Nam.ươ
Đ n Đ i h i Đ ng l n th 7 (6/1991). Đ ng ta trân tr ng ghi vào văn ki n ĐH: Đ ng l y t t ng Lenin, t t ng HCM làm n nế ư ưở ư ưở
t ng t t ng, làm kim ch nam cho hành đ ng. ư ư
Đ n Đ i h i Đ ng l n th 9 (4/2001) Đ ng ta l i kh ng đ nh và làm thêm nh ng n i dung c b n c a t t ng HCM.ế ơ ư ư
Đây là s t ng k t sâu s c, b c phát tri n m i c a nh n th c và t duy lý lu n c a Đ ng ta và là m t quy t đ nh l ch s , đáp ng ế ư ư ế
yêu c u phát tri n c a CM n c ta và tình c m, nguy n v ng c a toàn Đ ng, toànn ta. ướ
2. Khái ni m
Khái quát khái ni m TTHCM, Báo cáo chính tr Đ i h i 9 (tng 4/2001) kh ng đ nh: “TTHCM m t h th ng quan đi m toàn di n
sâu s c v nh ng v n đ c b n c a CMVN, là k t qu c a s v n d ng và phát tri n sáng t o CN Mác Lênin, vào đi u ki n ơ ế
c th n c ta, đ ng th i k t tinh tinh hoa dân t c và trí tu th i đ i v gi i png dân t c, gi i phóng giai c p gi i phóng con ướ ế
ng i, bao g m:ườ
T t ng HCM v dân t c và Cách M ng gi i phóngn t c.ư ư
T t ng HCM v CNXH con đ ng đi lên CNXH Vi t Nam.ư ư ườ
T t ng HCM v Đ ng C ng S n Vi t Nam.ư ư
T t ng HCM v Đ i Đoàn K t dân t c.ư ư ế
T t ng HCM v Quân s .ư ư
T t ng HCM v y d ng n n c c a dân, do dândân.ư ư ướ
T t ng HCM v k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh c a th i đ i.ư ư ế
T t ng đ o đ c HCM.ư ư
T t ng nhân văn HCM.ư ư
T T ng văna HCM.ư ưở
TTHCM soi đ ng cho cu c đ u tranh c a nhân dân ta giành th ng l i, là tài s n tinh th n to l n c a Đ ng và dân t c ta, ti p t cườ ế
soi sáng đ nhân dân ta ti n lêny d ng m t n c Vi t Nama bình, th ng nh t đ c l p XHCN giàu m nh. ế ướ
3. Ngu n g c
1. B I C NH XU T HI N TTHCM:
1.1. Tình hình th gi i:ế
Gi a th k 19, Ch nghĩa T b n t t do c nh tranh đã phát tri n sang giai đo n Đ qu c Ch Nghĩa, xâm l c nhi u thu c đ a ế ư ế ượ
(10 Đ qu c l n M , Anh, Pp, Đ c, B Đào Nha, Tây Ban Nha, Lan . . . dân s : 320.000.000 ng i, di n tích: 11.407.000ế ườ
km2).
Bên c nhu thu n v n có là u thu n gi a T s n và s n, làm n y sinh mâu thu n m i là mâu thu n gi a các nu c thu c đ a ư
và các n c Ch nghĩa Đ qu c, phong trào gi i phóng dân t cng lên m nh m nh ng ch a đâu giành đ c th ng l i.ướ ế ư ư ượ
Ch Nghĩa T b n phát tri n kng đ u, m t s n c T b n gây chi n tranh chia l i thu c đ a làm đ i chi n Th gi i 2 n ra, ư ướ ư ế ế ế
Ch Nghĩa Đ Qu c suy y u, t o đi u ki n thu n l i cho Cách M ng Tháng 10 n ra và thành công, m ra th i đ i m i, th i đ i ế ế
quá đ t Ch Nghĩa T B n lên Ch Nghĩa Xã H i, làm phát sinh mâu thu n m i gi a Ch Nghĩa T B n và Ch Nghĩa Xã h i. ư ư
Cách m ng Tháng 10 và s ra đ i c a Liên Xô, c a qu c t 3 t o đi u ki n ti n đ cho đ y m nh Cách m ng gi i phóng dân t c ế
các thu c đ a phát tri n theo xu h ng và tính ch t m i. ướ
1.2. Hoàn c nh Vi t Nam:
1/42
TTHCM khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TTHCM khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TTHCM khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành 9 10 392