Ktl-icon-tai-lieu

tư pháp quốc tế

Được đăng lên bởi nguyenngoctu65
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế.
Câu 1: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc
tế
a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế
Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao
gồm cả tố tụng dân sự).
Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế
ngoại thương…
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các
bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công
dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ dể xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó
theo pháp luật nước ngoài; phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến
quan hệ đó ở nước ngoài (Điều 758 BLDS).
Về yếu tố nước ngoài:

Chủ thể: người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, hoặc người VN
định cư ở nước ngoài;

Khách thể của quan hệ đó ở nước ngoài: VD: DS thừa kế ở nước
ngoài;

Sự kiện pháp lý là căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ đó
xảy ra ở nước ngoài: VD: Kết hôn ở nước ngoài.
b. Phương pháp điều chỉnh:
TPQT là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân
sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, và tố tụng dân sự có yếu tố nước
ngoài.
Phương pháp điều chỉnh là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước sử
dụng để tác động lên các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng)có yếu tố nước ngoài
làm cho các quan hệ này phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị trong
xã hội.
Có hai phương pháp điều chỉnh của TPQT:

Phương pháp thực chất: là phương pháp sử dụng các quy phạm pháp
luật thực chất để điều chỉnh quan hệ TPQT.
o
Quy phạm thực chất là quy phạm định sẵn các quyền, nghĩa
vụ, biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia quan hệ TPQT
xảy ra, nếu có sẵn quy phạm thực chất để áp dụng thì các đương
sự cũng như cơ quan có thẩm quyền căn cứ ngay vào quy phạm để

o

o

o
o

xác định được vấn đề mà họ đang quan tâm mà không cần phải
thông qua một khâu trung gian nào.
Trong thực tiễn việc điều chỉnh các quan hệ TPQT được áp
dụng bởi các quy phạm thực chất thống nhất là quy phạm thực
chất được xay dựng bằng cách các quốc gia kí kết, tham gia các
ĐƯQT hoặc chấp nhận và sử dụng tập quán quốc tế.
Tính ưu việt: làm cho mối quan hệ tư pháp quốc tế được
điều chỉnh nhanh chóng, các vấn đề cần quan tâm được xác định
ngay, các chủ thể của quan hẹ đó và các cơ quan có thẩm quyền
khi gây tranh chấp sẽ tiết kiệm được thời gian trá...
Bài 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế.
Câu 1: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc
tế
a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế
Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao
gồm cả tố tụng dân sự).
Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế
ngoại thương…
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các
bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công
dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ dể xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó
theo pháp luật nước ngoài; phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến
quan hệ đó ở nước ngoài (Điều 758 BLDS).
Về yếu tố nước ngoài:
Chủ thể: người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, hoặc người VN
định cư ở nước ngoài;
Khách thể của quan hệ đó ở nước ngoài: VD: DS thừa kế ở nước
ngoài;
Sự kiện pháp lý là căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ đó
xảy ra ở nước ngoài: VD: Kết hôn ở nước ngoài.
b. Phương pháp điều chỉnh:
TPQT là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân
sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, và tố tụng dân sự có yếu tố nước
ngoài.
Phương pháp điều chỉnh là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước sử
dụng để tác động lên các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng)có yếu tố nước ngoài
làm cho các quan hệ này phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị trong
xã hội.
Có hai phương pháp điều chỉnh của TPQT:
Phương pháp thực chất: là phương pháp sử dụng các quy phạm pháp
luật thực chất để điều chỉnh quan hệ TPQT.
o Quy phạm thực chất là quy phạm định sẵn các quyền, nghĩa
vụ, biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia quan hệ TPQT
xảy ra, nếu có sẵn quy phạm thực chất để áp dụng thì các đương
sự cũng như cơ quan có thẩm quyền căn cứ ngay vào quy phạm để
tư pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư pháp quốc tế - Người đăng: nguyenngoctu65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
tư pháp quốc tế 9 10 682