Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Trúc Mai Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học sư phạm TPHCM

Khả
năn
g
nổ
ra

Thuyết
trình

Nhóm 3.
Giảng viên hướng dẫn: Lương Văn Tám

DANH SÁCH NHÓM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Phan Lê Nhơn
Đoàn Thị Oanh
Lương Thụy Thùy Dương
Nguyễn Duy Diễm Hằng
Hoàng Thị Phương Phúc
Huỳnh Lê Tuyết Thư
Nguyễn Thị Trúc Mai

BẢNG PHÂN CÔNG
Công việc

Người thực hiện

Tìm kiếm tài liệu

_Nguyễn Duy Diễm Hằng
_Hoàng Thị Phương Phúc
_Đoàn Thị Oanh
_Lương Thị Thùy Dương
_Huỳnh Lê Tuyết Thư

Tổng hợp tài liệu

_Nguyễn Thị Trúc Mai
_Phan Lê Nhơn

Bài trình
chiếu

Prezi

_Nguyễn Thị Trúc Mai
_Phan Lê Nhơn

Power
point

_Huỳnh Lê Tuyết Thư

Soạn câu hỏi

_Hoàng Thị Phương Phúc
_Đoàn Thị Oanh

Thuyết trình

_Lương Thụy Thùy Dương
_Nguyễn Thị Trúc Mai
_Nguyễn Duy Diễm Hằng
_Huỳnh Lê Tuyết Thư

NỘI DUNG
Khả năng nổ ra và thắng lợi trước của cách mạng thuộc địa
so với cách mạng vô sản ở chính quốc.
Hướng trình bày:
Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa
Mối quan hệ giữa vấn đề thuộc địa và giai cấp:
Mác - Ăngghen là những người đã sáng lập ra học thuyết cách mạng và khoa học của
giai cấp vô sản: vạch rõ bản chất bóc lột và tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản,
vạch rõ vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và con đường đấu tranh giai cấp
của giai cấp vô sản và quần chúng lao động chống giai cấp tư. Mác và Ăngghen tập
trung nghiên cứu từ thực tiễn xã hội châu Âu, nên chưa có điều kiện bàn nhiều về
cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Quan điểm của hai ông là khi giai cấp vô
sản ở chính quốc giành được chính quyền thì đương nhiên các dân tộc thuộc địa sẽ
được giải phóng.
Đến Lênin: chú ý nhiều đến vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân
tộc. Lênin nhận ra vai trò to lớn của hệ thống thuộc địa thế giới trong việc nuôi sống
và duy trì chủ nghĩa tư bản, tiềm năng cách mạng của nhân dân các nước thuộc địa, từ
đó đi đến khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc trở thành một bộ phận của cách
mạng vô sản thế giới, của toàn bộ quá trình cách mạng thế giới nói chung. Tuy nhiên,
khi xác nhận con đường phát triển của cách mạng thuộc địa, cả Lênin và những người
lãnh đạo của Quốc tế cộng sản vẫn nhấn mạnh sự tác động của cách mạng vô sản ở
chính quốc đối với cách mạng thuộc địa, đặt cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách
mạng vô sản chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc chỉ có thể giành thắng lợi
khi cách ...
Trường Đại học sư phạm TPHCM
Thuyết
trình
Khả
năn
g
nổ
ra
Nhóm 3.
Giảng viên hướng dẫn: Lương Văn Tám
Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM - Người đăng: Trúc Mai Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tư tưởng HCM 9 10 602