Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM chương 4

Được đăng lên bởi khocnhao2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.
Vận dụng và phát triển những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng vô sản kiểu mới do
V.I.Lênin đề ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu các nguyên tắc chủ yếu là:
1. Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Phải nhận thức rõ đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất trong tổ chức và sinh hoạt
đảng.
- Tập trung và dân chủ luôn luôn đi đôi với nhau. Tập trung trên nền tảng phát huy dân chủ
thật sự trong Đảng. Dân chủ là cơ sở của tập trung, dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.
- Nội dung cơ bản của tập trung là: Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp
trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương, tất cả mọi đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị
quyết của tổ chức đảng.
- Nội dung cơ bản của dân chủ là: Phải mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng, làm cơ
sở mở rộng, phát huy dân chủ ngoài xã hội.
- Đề phòng và chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, hách dịch, chụp mũ, trù dập ý
kiến của người khác; đồng thời cũng cần đề phòng và chống những biểu hiện của dân chủ “quá
trớn”.
2. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
- Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách có quan hệ khăng khít với nhau, là hai vế làm
thành một chỉnh thể thống nhất trong nguyên tắc sinh hoạt đảng.
- Tập thể lãnh đạo là để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người.
- Cá nhân phụ trách là để xác định rõ trách nhiệm thực hiện, nâng cao tinh thần và ý thức
trách nhiệm của mỗi cá nhân.
- Chống thói dựa dẫm tập thể, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm; đồng thời
chống độc đoán, cá nhân, coi thường tập thể.
- Việc thực hiện nguyên tắc này càng quan trọng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều
đảng viên có chức, có quyền.
3. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng:
- Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở
như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch,
vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng
viên luôn luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
- Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hằng
ngày.
- Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ
giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
- Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
- Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể...
1. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.
Vận dụng phát triển những nguyên tắc t chức sinh hoạt đảng sản kiểu mới do
V.I.Lênin đề ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu các nguyên tắc chủ yếu là:
1. Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Phải nhận thức đây nguyên tắc bản, quan trọng nhất trong tổ chức sinh hoạt
đảng.
- Tập trung và dân chủ luôn luôn đi đôi với nhau. Tập trung trên nền tảng phát huy dân chủ
thật sự trong Đảng. Dân chủ là cơ sở của tập trung, dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.
- Nội dung cơ bản của tập trung là: Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp
trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương, tất cả mọi đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị
quyết của tổ chức đảng.
- Nội dung cơ bản của dân chủ là: Phải mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng, làm cơ
sở mở rộng, phát huy dân chủ ngoài xã hội.
- Đề phòng và chống các biểu hin độc đoán, chuyên quyền, hách dịch, chụp mũ, trù dập ý
kiến của người khác; đồng thời cũng cần đề phòng chống những biểu hiện của dân chủ “quá
trớn”.
2. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
- Tập thể lãnh đạo nhân ph trách quan hệ khăng khít với nhau, hai vế làm
thành một chỉnh thể thống nhất trong nguyên tắc sinh hoạt đảng.
- Tập thể lãnh đạo là để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người.
- nhân phụ trách để xác định trách nhiệm thực hiện, nâng cao tinh thần ý thức
trách nhiệm của mỗi cá nhân.
- Chống thói dựa dẫm tập thể, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm; đồng thời
chống độc đoán, cá nhân, coi thường tập thể.
- Việc thực hiện nguyên tắc này càng quan trọng trong điu kiện Đảng cầm quyền, nhiều
đảng viên có chức, có quyền.
3. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng:
- Mục đích của tự phê bình phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở
như hoa mùa xuân phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch,
vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng
viên luôn luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
- Tự phê bình phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hằng
ngày.
- Tự phê nh phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ
giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
- Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
- Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang.
- Tự phê bình phê bình phải tính chất y dựng “phải tình đồng chí thương yêu
lẫn nhau”.
4. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác
- Sức mạnh của một tổ chức cộng sản của mỗi đảng viên bắt nguồn t ý thức tổ chức kỷ luật
nghiêm minh, tự giác.
- Tất cả mọi đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng, bình đẳng trước mọi quyết định,
nghị quyết của Đảng.
Tư tưởng HCM chương 4 - Trang 2
Tư tưởng HCM chương 4 - Người đăng: khocnhao2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tư tưởng HCM chương 4 9 10 294