Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Hồng Nhung
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sêmina lần 3

Lớp KT17.13: Nhóm 2
Thành viên:
Đinh Thị Thu Hà
Lê Thị Hồng Nhung
Phạm Thị Thu Hằng
Hoàng Hồng Ngọc
Tạ Thị Vui

Nội dung:
Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng
Sản Việt Nam trong
“Di chúc”.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ
quý báu của Đảng và của dân ta

Hồ Chủ tịch luôn chăm
lo xây dựng đoàn kết,
thống nhất trong Đảng.
Người coi việc giữ gìn
sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng như giữ gìn
con ngươi của mắt mình.
Với Người, sự đoàn kết,
thống nhất của Đảng
phải được thể hiện trên
tất cả các mặt chính trị,
tư tưởng và tổ chức

càng phát triển, nhiệm vụ càng nặng nề, sự
đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành
động của Đảng càng quan trọng, nhất là đối
với cán bộ lãnh đạo. Đoàn kết, thống nhất
trong Đảng là hạt nhân của khối đại đoàn kết

thường xuyên quan tâm đặc
biệt đến vấn đề xây dựng
Đảng

chăm lo giáo dục

rèn luyện đội ngũ đảng viên
về phẩm chất đạo đức cách
mạng

xây dựng đảng ta
thành một đảng
cách mạng, trong
sạch, đoàn kết,
một lòng một dạ
phục vụ giai cấp,
phục vụ nhân dân,
phục vụ Tổ quốc

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng và phát huy sức
mạnh bên trong của đoàn kết bằng việc xây dựng khối
đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân mà còn phải
tranh thủ và huy động sức mạnh bên ngoài của đoàn kết
bằng chính sách đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với
đoàn kết quốc tế.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ
tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc
biệt tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Về chỉnh đốn Đảng,
Người không coi đó là
biện pháp tình thế mà
là nhiệm vụ tất yếu,
thường xuyên để
thực hiện vai trò lãnh
đạo của Đảng, là sự
vận động trong quá
trình phát triển

Tháng 5-1968 , Người nhắc nhở: “ Việc cần làm trước tiên là
chỉnh đốn lại đảng “.

Khi cách mạng khó
khăn, chỉnh đốn Đảng

khi cách mạng trên
đà thắng lợi, chỉnh
đốn Đảng

xây dựng thái độ bình tĩnh,
sáng suốt, kiên định lập
trường, không để rơi vào
tình trạng dao động, bi quan

ngăn ngừa bệnh kiêu
ngạo, chủ quan, tự
mãn, lạc quan tếu

khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ
đánh mất mình, ngày hôm qua vĩ đại,
không nhất định hôm nay vẫn được
mọi người yêu mến nếu họ không
trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân
=> cần chỉnh đốn Đảng

Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là
quy luật phát triển, là phương thức giáo dục, rèn
luyện đảng viên và xây dựng đảng, làm cho
Đảng ta thường xuyên trong sạch, vững mạnh.
Đây là một luận điểm quan trọng của Người, góp
phần làm phong phú thêm lý luận xây dựng đảng.

"Một Đảng mà giấu giếm
khuyết điểm của mình là
một Đảng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Hồng Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 831