Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển sinh

Được đăng lên bởi duc7272
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 30/2003/TTLT/BGD&ĐT-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC VĂN BẢN VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
SAU ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Theo qui định của Điều 11 Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ theo qui định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế
hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế như
sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
1. Người có danh hiệu hoặc bằng bác sĩ nội trú bệnh viện, giấy chứng nhận hoặc bằng bác sĩ
chuyên khoa cấp I, bằng dược sĩ chuyên khoa cấp I, bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II, bằng dược sĩ
chuyên khoa cấp II sau đại học của ngành y tế (sau đây gọi là bác sĩ nội trú bệnh viện, bằng chuyên
khoa cấp I, bằng chuyên khoa cấp II)
2. Người có bằng thạc sĩ y học tiến sĩ y học, bằng thạc sĩ dược học hoặc tiến sĩ dược học.
II. NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI:
1. Đối tượng qui định tại mục I có nhu cầu học chuyển đổi tự định hướng và lựa chọn chương
trình học tập thích hợp để phát triển năng lực phù hợp với lĩnh vực công tác.
2. Khuyến khích học tập để có nhiều văn bằng nhưng người học phải qua các khóa đào tạo.
3. Người học chuyển đổi phải chấp hành các qui định về thi tuyển và hoàn thành chương trình đào
tạo chuyển đổi qui định tại mục III Thông tư này.
III. QUI ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI:
1. Chuyển đổi từ bằng chuyên khoa cấp I sang bằng thạc sỹ y học, thạc sĩ dược học.
Người có bằng chuyên khoa cấp I muốn học chuyển đổi lấy bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học,
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Chuyên ngành của bằng chuyên khoa cấp I phù hợp với chuyên ngành của bằng thạc sĩ y học,
thạc sĩ dược học muốn chuyển đổi.
- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.
- DỰ thi đạt yêu cầu môn cơ bản, ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ hàng năm của cơ sở
đào tạo sau đại học có chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tương ứng và được cơ sở đào tạo ra quyết định
công nhận là học viên cao học.
- Hoàn thành các môn học còn thiếu thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ và bảo vệ thành công luận
văn theo Qui chế đào tạo sau đại học hiện hành. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên
ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn y.
2. Chuyển đổi từ bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học sang bằng chuyên khoa cấp I:
Người có bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học muốn học chuy...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BỘ Y TẾ
Số: 30/2003/TTLT/BGD&ĐT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
ỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỮA C VĂN BẢN VÀ TRÌNH ĐĐÀO TẠO
SAU ĐẠI HỌC TRONGNH VỰC Y TẾ
Theo qui đnh của Điu 11 Ngh đnh s43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ theo qui định
chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Y tế
hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế như
sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
1. Người danh hiệu hoặc bằng bác nội trú bệnh viện, giấy chứng nhận hoặc bằng bác
chuyên khoa cấp I, bằng dược chuyên khoa cấp I, bằng bác chuyên khoa cấp II, bằng dược
chuyên khoa cấp II sau đại học ca ngành y tế (sau đây gọi bác nội trú bệnh viện, bằng chuyên
khoa cấp I, bằng chuyên khoa cấp II)
2. Người có bằng thạc sĩ y học tiến sĩ y học, bằng thạc sĩ dược học hoặc tiến sĩ dược học.
II. NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI:
1. Đối tượng qui định tại mục I nhu cầu học chuyển đổi tự định hướng lựa chọn chương
trình học tập thích hợp để phát triển năng lực phù hợp với lĩnh vực công tác.
2. Khuyến khích học tập để có nhiều văn bằng nhưng người học phải qua các khóa đào tạo.
3. Người học chuyển đổi phải chp hành các qui định về thi tuyển và hoàn thành chương trình đào
tạo chuyển đổi qui định tại mục III Thông tư này.
III. QUI ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI:
1. Chuyển đổi từ bằng chuyên khoa cấp I sang bằng thạc sỹ y học, thạc sĩ dược học.
Người bằng chuyên khoa cấp I muốn học chuyển đổi lấy bằng thạc y học, thạc dược học,
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Chuyên ngành của bằng chuyên khoa cấp I phù hợp với chuyên ngành của bằng thạc y học,
thạc sĩ dược học muốn chuyển đổi.
- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.
- DỰ thi đạt yêu cầu môn bản, ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh thạc hàng năm của cơ sở
đào tạo sau đại học chuyên ngành đào tạo thạc tương ứng được sở đào tạo ra quyết định
công nhận là học viên cao học.
- Hoàn thành các môn học còn thiếu thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ và bảo vệ thành công luận
văn theo Qui chế đào tạo sau đại học hiện hành. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên
ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn y.
2. Chuyển đổi từ bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học sang bằng chuyên khoa cấp I:
Người bằng thạc y học, thạc sĩ dược học muốn học chuyển đổi lấy bằng chuyên khoa cấp I
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Chuyên ngành của bằng thạc y học, thạc dược học phù hợp với chuyên ngành của bằng
chuyên khoa cấp I muốn chuyển đổi.
- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.
Tuyển sinh - Trang 2
Tuyển sinh - Người đăng: duc7272
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tuyển sinh 9 10 579