Ktl-icon-tai-lieu

tuyển tập bảo toàn electron

Được đăng lên bởi Hồng Phương Đỗ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................1
MỤC LỤC.................................................................................................................................2
CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN..............................................................................................2
Dạng 1:......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid không có tính oxy hóa
mạnh như dung dịch acid HCl, HBr, H2SO4 loãng, .............................................................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
Dạng 2:......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid HNO3 loãng, dung dịch
acid HNO3 đặc nóng cho ra hỗn hợp khí hợp chất của nitơ như NO2, NO, N2O, N2,hoặc NH3 (tồn tại dạng muối
NH4NO3 trong dung dịch).....................................................................................................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
Dạng 3:......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với một dung dịch acid acid H2SO4 đặc
nóng cho sản phẩm là khí SO2 (khí mùi sốc), S (kết tủa màu vàng), hoặc khí H2S (khí mùi trứng thối). 2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
Dạng 4:......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với một dung dịch hỗn hợp các acid như
dung dịch hỗn hợp acid HNO3 loãng, acid HNO3 đặc nóng, dung dịch acid H2SO4 đặc nóng, ...cho ra hỗn
hợp các khí ...............................................................................................................................2
Một số bài tập tương tự:.................

...........................................................................................................................1
.................................................................................................................................2
..............................................................................................2
......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid không có tính oxy hóa
mạnh như dung dịch acid HCl, HBr, H
2
SO
4
loãng, .............................................................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid HNO
3
loãng, dung dịch
acid HNO
3
đặc nóng cho ra hỗn hợp khí hợp chất của nitơ như NO
2
, NO, N
2
O, N
2
,hoặc NH
3
(tồn tại dạng muối
NH
4
NO
3
trong dung dịch).....................................................................................................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
......................................................................................................................................2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với một dung dịch acid acid H
2
SO
4
đặc
nóng cho sản phẩm là khí SO
2
(khí mùi sốc), S (kết tủa màu vàng), hoặc khí H
2
S (khí mùi trứng thối). 2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
......................................................................................................................................2
 !"#!$% &$'!(#!)*#+#,-*"*&$'!. "*/012$% /3/4*##+#,-*"*5*/#6
/3/4*##+#,-5*/7
'!895*/7
:)*;9/3/4*#5*/7
<
:)*;9===*#!>5#+
#,-*"*&#?===............................................................................................................................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
@?##5#&#A'6,$3A ! ## >!-#BC!DE#;5&#F=................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
G"*H I-1J&$'!K35#J3 > #"!DE#;5#6LM93===...................2
Một số bài tập tương tự :..........................................................................................................
Một số bài tập tương tự :........................................................................................................2
N !" >!/3/4*##J3*#O &#F9#J3*#O !DE#;5$PQ >5!:RM'M* >!DBE>5
:S #T( #6T)-'/ !"&$'!E:UE&$'!&#"*>5&#V/3/4*#$3A=2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
W=-/0M'M* >!B$% PAH !"&#"*= I- R#,-=................2
Một số bài tập tương tự:.........................................................................................................2
XY7Z[7.......................................................................................................2
tuyển tập bảo toàn electron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuyển tập bảo toàn electron - Người đăng: Hồng Phương Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tuyển tập bảo toàn electron 9 10 905