Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT

Được đăng lên bởi Huong Duong
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT
( Tài liệu để ôn thi đại học )
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A  1;0  , B  2; 4  , C  1; 4  , D  3;5  và đường

thẳng d : 3x  y  5  0 . Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích
bằng nhau.
Giải
- M thuộc d thi M(a;3a-5 )
uuur

x 1 y
  4x  3y  4  0
3
4
uuur
x 1 y  4
 CD   4;1  CD  17;  CD  :

 x  4 y  17  0
4
1
4a  3  3a  5   4 13a  19
a  4  3a  5   17 3  11a

, h2 

- Tính : h1   M , AB  
5
5
17
17

- Mặt khác : AB   3; 4   AB  5,  AB  :

- Nếu diện tich 2 tam giác bằng nhau thì :
11

5. 13a  19
17. 3  11a
a
 13a  19  3  11a
1
1
AB.h1  CD.h2 



12

2
2
5
17
 13a  19  11a  3
 a 8
 11 27
;   , M 2  8;19 
- Vậy trên d có 2 điểm : M 1 
 12 12


Bài 2. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A(1;0), B(0;2) và trung điểm I
của AC nằm trên đường thẳng y = x. Tìm toạ độ đỉnh C
Giải
- Nếu C nằm trên d : y=x thì A(a;a) do đó suy ra C(2a-1;2a).
- Ta có : d  B, d  

02

 2.
2
1
4

- Theo giả thiết : S  AC.d  B, d   2  AC 
2
2

 2a  2 


2

  2a  0 

2

1 3
2
1 3
a
2

 a

 8  8a 2  8a  4  2 a 2  2 a  1  0  



 1 3 1
;
2
2


- Vậy ta có 2 điểm C : C1 

 1 3 1  3
3
,
C
;


 2
2
2 



Bài 3. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(1;1) , B ( 2; 5) , ®Ønh C
n»m trªn ®êng th¼ng x  4 0 , vµ träng t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®êng th¼ng
2 x  3 y  6 0 . TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
Giải
 AB  5
uuur
- Tọa độ C có dạng : C(4;a) , AB   3; 4   
x 1 y 1

 4x  3 y  7  0
 AB  :
3
4



1

Chuyên đề : HÌNH HỌC PHẲNG
Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 0985.270.218
x A  xB  xC
1 2  4


xG 
1
 xG 


3
3

- Theo tính chát trọng tâm ; 
 y  y A  yB  yC  y  1  5  a  a  6
 G
 G
3
3
3
 a  6
- Do G nằm trên : 2x-3y+6=0 , cho nên :  2.1  3 
 60 a  2.
 3 
4.4  3.2  7
1
1
15
 3  S ABC  AB.d  C , AB   5.3 
- Vậy M(4;2) và d  C , AB  
(đvdt)
2
2
2
16  9

Bài 4. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(2; 1) , B(1; 2) , träng
t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®êng th¼ng x  y  2 0 . T×m täa ®é ®Ønh C biÕt diÖn tÝch tam
gi¸c ABC b»ng 13,5 .
Giải.
- Ta có : M là trung điểm của AB thì
 3 1
;   . Gọi C(a;b) , theo tính chất
 2 2
a3

 xG  3
trọng tam tam giác : 
 y  b 3
 G
3

A(2;1)

M

M()

G

d:x+y-2=0
C

B(1;-2)

- Do G nằm trên d :

a...
WWW.ToancapBa.Net
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT
( Tài liệu để ôn thi đại học )
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm
A 1;0 ,B 2;4 ,C 1;4 ,D 3;5
đường
thẳng
d :3x y 5 0
. Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD diện tích
bằng nhau.
Giải
- M thuộc d thi M(a;3a-5 )
- Mặt khác :
1
3;4 5, : 4 3 4 0
3 4
x y
AB AB AB x y
uuur
1 4
4;1 17; : 4 17 0
4 1
x y
CD CD CD x y
uuur
- Tính :
1 2
4 3 3 5 4 4 3 5 17
13 19 3 11
, ,
5 5
17 17
a a a a
a a
h M AB h
- Nếu diện tich 2 tam giác bằng nhau thì :
1 2
11
13 19 3 11
5.13 19 17. 3 11
1 1
. .
12
13 19 11 3
2 2 5
17
8
a a
a a
a
AB h CD h
a a
a
- Vậy trên d có 2 điểm :
1 2
11 27
; , 8;19
12 12
M M
Bài 2. Cho hình tam giác ABC diện tích bằng 2. Biết A(1;0), B(0;2) trung điểm I
của AC nằm trên đường thẳng y = x. Tìm toạ độ đỉnh C
Giải
- Nếu C nằm trên d : y=x thì A(a;a) do đó suy ra C(2a-1;2a).
- Ta có :
0 2
, 2
2
d B d
.
- Theo giả thiết :
2 2
1 3
2
8 8 8 4 2 2 1 0
1 3
2
a
a a a a
a
- Vậy ta có 2 điểm C :
1 2
1 3 1 3 1 3 1 3
; , ;
2 2 2 2
C C
Bài 3. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi
)5;2(,)1;1( BA
, ®Ønh C
n»m trªn ®êng th¼ng
04 x
, träng t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®êng th¼ng
0632 yx
. TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
Giải
- Tọa độ C có dạng : C(4;a) ,
5
3;4
1 1
: 4 3 7 0
3 4
AB
AB
x y
AB x y
uuur
WWW.ToancapBa.Net
1
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT - Người đăng: Huong Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT 9 10 494