Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập

Phần I. DI TRUYỀN HỌC
Chương 1: C¸c quy luËt di truyÒn
1. Tính trạng là những đặc điểm.........(g: kiều gen, h: kiểu hình, c: cấu tạo, hình thái, sinh lí)
giúp phân biệt cá thể này với (b: bố mẹ, l: các cá thể trong loài, k: các cá thể khác).
A. g, l
B. h, b
C. c, l
D. c, k
2. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp?
A. Aa Bb
B. AABb
C. AA bb
D. aaBb
3. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp?
A. AaBB
B. AAbb
.......(k: khác nhau, o: đồng nhất nhưng không ổn định, d: đồng nhất và ổn đ ịnh) qua các th ế h ệ,
các thế hệ con cháu không có hiện tượng...........
(t: đồng tính, p: phân tính) và có kiểu hình luôn luôn ........(g: giống nhau, b: giống bố mẹ).
A. o, p, g
B. o, t, b
C. d, p, b
D. k, p, g
5. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở:
A. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp.
B. cơ thể mang kiểu gen dị hợp.
C. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn.
D. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp.
6. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cá thể mang kiểu gen dị hợp trong đó:
A. gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp.
B. gen trội không át chế hoàn toàn gen lặn.
C. gen nằm trên nhiễm sắc thể X và không có alen trên Y.
D. gen lặn át chế ngược trở lại gen trội.
7. Phương pháp nghiên cứu của Men đen được gọi là:
A. phương pháp lai phân tích.
B. phương pháp phân tích di truyền giống lai.
C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan.
D. phương pháp lai thuận nghịch.
8. Trong nghiên cứu của mình, Men đen đã theo dõi................(I: một cặp tính trạng, II: 2 cặp tính
trạng , III: từ 1 đến nhiều cặp tính trạng) qua.........(a: một thế hệ, b: nhiều thế hệ) đ ể đánh giá
sự di truyền của các tính trạng.
A. I, a
B. III, a
C. III, b
D. I, b
9. Phương pháp nghiên cứu của Men đen có đặc điểm:
A. lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.
B. sử dụng thống kê toán học trong việc phân tích kết quả nghiên cứu.
C. làm thí nghiệm lặp lại nhiều lần để xác định tính chính xác của kết quả nghiên cứu.

Tài liệu lưu hành nội bộ

Nguyễn Văn Cương - THPT Hà Huy Tập
D. tất cả đều đúng.
10. Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?
I. Aa x aa.
II. Aa x Aa.
III. AA x aa.
IV. AA x Aa.
V. aa x aa.
Câu trả lời đúng là:
A. I,III, V
B. I, III
C. II, III
D. I, V
11. Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là
A. lai thuận nghịch.
B. lai phân tích.
C. tạp giao.
D. tự thụ phấn.
12. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch?
A. ♂AA x ♀aa v...
Nguy n Văn C ng - THPT Hà Huy T p ươ
Ph n I . DI TRUY N H C
Ch ng 1ươ : C¸c quy luËt di truyÒn
1. nh tr ng nh ng đ c đi m.........(g: ki u gen, h: ki u hình, c: c u t o, hình thái, sinh )
giúp pn bi t cá th này v i (b: b m , l: các th trong loài, k: các cá th khác).
A. g, l B. h, b C. c, l D. c, k
2. Ki u gen nào d i đây là ki u gen đ ng h p? ướ
A. Aa Bb B. AABb C. AA bb D. aaBb
3. Ki u gen nào d i đây là ki u gen d h p? ướ
A. AaBB B. AAbb
.......(k: khác nhau, o: đ ng nh t nh ng không n đ nh, d: đ ng nh t n đ nh) qua các th h , ư ế
các th h con cháu kng hi n t ng...........ế ượ
(t: đ ng tính, p: phân tính) và có k i u hình luôn luôn ........(g: gi ng nhau, b: gi ng b m ).
A. o, p, g B. o, t, b C. d, p, b D. k, p, g
5. Tính tr ng tr i lành tr ng bi u hi n :
A. c th mang ki u gen đ ng h p tr i d h p.ơ
B. c th mang ki u gen d h p.ơ
C. c th mang ki u gen đ ng h p l n.ơ
D. c th mang ki u gen đ ng h p và d h p.ơ
6. Tính tr ng trung gian là tính tr ng xu t hi n cá th mang ki u gen d h p trong đó ệ ở ị ợ :
A. gen tr i gây ch t tr ng thái đ ng h p. ế
B. gen tr i không át ch hoàn toàn gen l n. ế
C. gen n m trên nhi m s c th X và không alen trên Y.
D. gen l n át ch ng c tr l i gen tr i. ế ượ
7. Ph ng pháp nghiên c u c a Men đen đ c g i là:ươ ượ
A. ph ng pp lai phânch.ươ
B. ph ng pháp pn tích di truy n gi ng lai.ươ
C. ph ng pháp t p giao các cây đ u Hà Lan.ươ
D. ph ng pp lai thu n ngh ch.ươ
8. Trong nghiên c u c a mình, Men đen đã theo dõi................(I: m t c p tính tr ng, II: 2 c p tính
tr ng , III: t 1 đ n nhi u c p tính tr ng) qua.........(a: m t th h , b: nhi u th h ) đ đánh giá ế ế ế
s di truy n c a các tính tr ng.
A. I, a B. III, a C. III, b D. I, b
9. Ph ng pháp nghiên c u c a Men đen đ c đi m:ươ
A. lai gi a hai b m thu n ch ng khác nhau v m t ho c vài c p tính tr ng t ng ph n. ươ
B. s d ng th ng kê tn h c trong vi c phân tích k t qu nghiên c u. ế
C. làm thí nghi m l p l i nhi u l n đ c đ nh tính chính xác c a k t qu nghiên c u. ế
Tài li u l u hành n i b ư
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 10 824