Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phân tích hồi quy

Được đăng lên bởi PhamNamSon
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN NGHIÊN CỨU Y XÃ HỘI HỌC

Ứng dụng phân tích hồi quy
Nguyễn Trương Nam

Copyright – Bản quyền thuộc về tác giả và thongke.info. Khi sử dụng một
phần hoặc toàn bộ bài giảng đề nghị mọi người trích dẫn: tên tác giả và
thongke.info. Ví dụ: Nguyễn Thị Linh – Thongke.info.

Nội dung
Tại sao cần phân tích hồi quy?
 Các bước xây dựng mô hình hồi quy
 Hồi quy tuyến tính đa biến
 Hồi quy logic




Đây là ví dụ về hồi quy đa biến, chúng ta ước tính
Y=Điểm tổng kết năm đầu tiên đại học X1=xếp
hạng THPT, X2= Điểm thi vào đại học, X3=giới
tính.

Tại sao cần phân tích hồi quy?






Trong nghiên cứu bán thử nghiệm (quasi-experiment), nghiên cứu viên
không thể có khả năng thay đổi (manipulate) các biến độc lập, do đó
thường có các biến nhiễu xuất hiện. Chúng ta cố gắng để khắc phục
tình huống này bằng phương pháp thống kê cụ thể là sử dụng hồi quy
đa biến.
Trong hồi quy đa biến mối liên hệ của biến phụ thuộc (kết quả) và biến
độc lập (tác động) được đánh giá trong khi kiểm soát các biến nhiễu
khác
Mục đích của hồi quy đa biến: 1) dự báo (prediction): tìm hiểu/phát
hiện các yếu tố có thể dự báo một hiện tượng (biến kết quả); 2) giải
thích (explaination): tìm hiểu/phát hiện các hệ thống/quy trình hoặc
nguyên nhân dẫn tới một hiện tượng.

James Cotter (2001) HUMD5122-Applied
Regression Analysis

Lý do cần phân tích đa biến- ví dụ







ISMS Nghiên cứu đánh giá tác động của một chương trình can thiệp
(kéo dài 2 năm) lên kiến thức và hành vi của trẻ em đường phố tại HP
và HCMC 2010
Hai nhóm: tham gia vào dự án (nhóm can thiệp) – nhóm không tham
gia dự án (nhóm chứng)
Sự thay đổi kiến thức, thái độ, hành vi của nhóm can thiệp sẽ không
chỉ chịu tác động của dự án nói riêng mà còn chịu tác động của các yếu
tố khác ví dụ các chương trình PC HIV khác trên địa bàn, môi trường
sống, tuổi tác, giới tính, có sử dụng ma túy, có bán dâm, nghề kiếm
sống….
Như vậy mối liên quan giữa tham gia dự án và thay đổi hành vi phải
được xem xét/phân tích khi kiểm soát các tác động của các yếu tố
nhiễu khác. Đây chính là nguyên lý của phân tích đa biến

Chỉ số

Nữ
N=179

Nam
N=403
Tiếp cận
dự án
%

Không
tiếp cận
dự án
%

Có kiến thức
đúng về
HIV/AIDS

57.6***

Điểm TB về
kiến thức
HIV± SD

7.49 ±
1.25***

Tổng
N=582
Tiếp cận
dự án
%

Không
tiếp cận
dự án
%

Tổng
%

28.9

56.9***

29.5

39.7

6.33
± 1.85

7.50±
1.23***

5.97
± 1.18

6.55 ±
2.02

Tiếp cận
dự án
%

Không
tiếp cận
dự án
%

29.8

54.9**

5.77
± 2.32

7.56 ±
1.18***

* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001

Biến độc...
VIỆN NGHIÊN CỨU Y XÃ HỘI HỌC
Ứng dụng phân tích hồi quy
Nguyễn Trương Nam
Copyright Bản quyền thuộc về tác giả và thongke.info. Khi sử dụng một
phần hoặc toàn bộ bài giảng đề nghị mọi người trích dẫn: tên tác giả và
thongke.info. Ví dụ: Nguyễn Thị Linh – Thongke.info.
Ứng dụng phân tích hồi quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng phân tích hồi quy - Người đăng: PhamNamSon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Ứng dụng phân tích hồi quy 9 10 830