Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò đầu tư với TT&PT

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Bình
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư, giải thích vai trò của đầu tư đối với TT&PT kinh
tế.
Có nhiều lý thuyết về đầu tư, mỗi lý thuyết nghiên cứu một khía cạnh khác nhau của đầu tư đối với
TT&PT kinh tế. Dưới đây là một số lý thuyết tiêu biểu:
1. Số nhân đầu tư. (Đầu tư là một yếu tố của tổng cầu)
Số nhân đầu tư phản ánh vai trò của đầu tư đối với sản lượng. Nó cho thấy sản lượng gia tăng bao
nhiêu khi đầu tư gia tăng 1 đơn vị .
Công thức tính:
k = ∆Y/ ∆I

(1)

Trong đó: ∆Y: Mức gia tăng sản lượng
∆I : Mức gia tăng đầu tư
k : Số nhân đầu tư
Từ công thức (1) ta được
∆Y = k * ∆I

(2)

Như vậy, việc gia tăng đầu tư có tác dụng khuyếch đại sản lượng tăng lên số nhân lần. Trong công
thức trên, k là số dương lớn hơn 1. Vì, khi I = S, có thể biến đổi công thức (2) thành:
1
Y Y
Y
1
1
C =
k=
=
=
=
=
I
s Y  C 1 
1  MPC MPS
Y

(3)

Trong đó:

MPC =

C
Y

Khuynh hướng tiêu dùng biên

MPS =

s
Y

Khuynh hướng tiết kiệm biên

Vì MPS < 1 nên k >1
Nếu MPC càng lớn thì k càng lớn, do đó, độ khuyếch đại của sản lượng càng lớn. Sản lượng càng
tăng, công ăn việc làm càng tăng.
Thực tế, gia tăng đầu tư, dẫn đến cầu về các tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật
liệu…) và quy mô lao động. Sự kết hợp hai yếu tố này làm cho sản xuất phát triển, kết quả là gia tăng sản
lượng nền kinh tế.
2. Lý thuyết gia tốc đầu tư (Xem xét đầu tư dưới góc độ tổng cung)
Theo lí thuyết này, để sản xuất ra 1 đơn vị đầu ra cho trước cần phải có một lượng vốn đầu tư nhất
định. Tương quan giữa sản lượng và vốn đầu tư có thể được biểu diễn như sau:
x=

K
Y

Trong đó:
Kt: Tổng quy mô vốn đầu tư tại thời kì nghiên cứu
Yt: Sản lượng tại thời kì nghiên cứu

(4)

x : Hệ số gia tốc đầu tư: Đại lượng phản ánh mối quan hệ giữa đầu tư và sản lượng đầu ra.
Từ công thức (4) suy ra:
Kt = x * Yt

(5)

Như vậy, nếu x không đổi, mối quan hệ này như nhau tại các thời kì khác nhau:
Kt-1 = x * Yt-1
Từ (5) và (6) :

(6)

Kt – K(t-1) = x*Yt – x*Y(t-1)
^ K = x* ^Y

Đầu tư ròng ^K = It – Dt
D : là khấu hao năm t
Do đó : I  x * Y (8)
Như vậy :
- Khi dự tính mức TTKT có thể ước tính được nhu cầu đầu tư & mức đầu tư thực hiện.
- Người ta sẽ đầu tư nhiều hơn khi muốn sản xuất nhiều hơn. Nhà đầu tư sẽ tiến hành hoạt động đầu tư
của mình khi dự đoán nhu cầu đầu tư tăng.
Khi quy mô sản lượng sản xuất tăng dẫn đến nhu cầu vốn đầu tư tăng theo và ngược lại. Nói cách
khác, chi tiêu đầu tư tăng hay giảm phụ thuộc nhu cầu về tư liệu sản xuất và nhân công. Nhu cầu các yếu tố
sản xuất lại phụ th...
Câu 2: Dựa vào các lý thuyết kinh tế về đầu tư, giải thích vai trò của đầu tư đối với TT&PT kinh
tế.
nhiều thuyết về đầu tư, mỗi thuyết nghiên cứu một khía cạnh khác nhau của đầu đối với
TT&PT kinh tế. Dưới đây là một số lý thuyết tiêu biểu:
1. Số nhân đầu tư. (Đầu tư là một yếu tố của tổng cầu)
Số nhân đầu phản ánh vai trò của đầu đối với sản lượng. cho thấy sản lượng gia tăng bao
nhiêu khi đầu tư gia tăng 1 đơn vị .
Công thức tính:
k = ∆Y/ ∆I (1)
Trong đó: ∆Y: Mức gia tăng sản lượng
∆I : Mức gia tăng đầu tư
k : Số nhân đầu tư
Từ công thức (1) ta được
∆Y = k * ∆I (2)
Như vậy, việc gia tăng đầu tác dụng khuyếch đại sản lượng tăng lên số nhân lần. Trong công
thức trên, k là số dương lớn hơn 1. Vì, khi I = S, có thể biến đổi công thức (2) thành:
k=
I
Y
=
s
Y
=
CY
Y
=
Y
C
1
1
=
MPC1
1
=
MPS
1
(3)
Trong đó:
MPC =
Y
C
Khuynh hướng tiêu dùng biên
MPS =
Y
s
Khuynh hướng tiết kiệm biên
Vì MPS < 1 nên k >1
Nếu MPC càng lớn thì k càng lớn, do đó, độ khuyếch đại của sản lượng càng lớn. Sản lượng càng
tăng, công ăn việc làm càng tăng.
Thực tế, gia ng đầu tư, dẫn đến cầu về các liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật
liệu…) quy lao động. Sự kết hợp hai yếu tố này làm cho sản xuất phát triển, kết quả gia tăng sản
lượng nền kinh tế.
2. Lý thuyết gia tốc đầu tư (Xem xét đầu tư dưới góc độ tổng cung)
Theo thuyết này, để sản xuất ra 1 đơn vị đầu ra cho trước cần phải một lượng vốn đầu nhất
định. Tương quan giữa sản lượng và vốn đầu tư có thể được biểu diễn như sau:
x =
Y
K
(4)
Trong đó:
Kt: Tổng quy mô vốn đầu tư tại thời kì nghiên cứu
Yt: Sản lượng tại thời kì nghiên cứu
Vai trò đầu tư với TT&PT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò đầu tư với TT&PT - Người đăng: Nguyễn Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vai trò đầu tư với TT&PT 9 10 729