Ktl-icon-tai-lieu

VẤN ĐỀ : TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

Được đăng lên bởi ʚBoy Obsoleteɞ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẤN ĐỀ : TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
Nguồn : Thầy Vũ Khắc Ngọc , Thầy Phạm Ngọc Sơn .
Tổng hợp : Học sinh Phạm Lê Thanh – THPT Lý Thường Kiệt – Hòa Thành – Tây Ninh .
I. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH ĐỒNG PHÂN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG :
1.Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2
Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2
( 1< n<6)
Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :
a. C3H8O = 23-2 = 2
b. C4H10O = 24-2 = 4
c. C5H12O = 25-2 = 8
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3
( 2< n<7)
Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C4H8O
= 24-3 = 2
b. C5H10O = 25-3 = 4
c. C6H12O = 26-3 = 8
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3
( 2< n<7)
Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C4H8O2
= 24-3 = 2
b. C5H10O2 = 25-3 = 4
c. C6H12O2 = 26-3 = 8
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2
( 1< n<5)
Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C2H4O2
= 22-2 = 1
b. C3H6O2 = 23-2 = 2
c. C4H8O2 = 24-2 = 4
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
( n  1).( n  2)
Số đồng phân Cn H2n+2O =
( 2< n<5)
2
Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
(3  1).(3  2)
a. C3H8O
=
=1
2
( 4  1).( 4  2)
b. C4H10O =
= 3
2
(5  1).(5  2)
c. C5H12O =
= 6
2
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
( n  2).( n  3)
Số đồng phân Cn H2nO =
( 3< n<7)
2
Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
( 4  2).( 4  3)
a. C4H8O
=
=1
2
(5  2).(5  3)
b. C5H10O =
= 3
2
(6  2).(6  3)
c. C6H12O =
= 6
2
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1
( n<5)
Nguyễn Xuân Yên (Boy Obsolete) _ Tiểu La _ Quảng Nam

Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C2H7N = 22-1
=1
3-1
b. C3H9N
=2
= 3
c. C4H12N = 24-1
= 6
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo :
Số tri este =

n 2 ( n  1)
2

Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol với 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic ( xúc tác H 2SO4 đặc) thì thu
được bao nhiêu trieste ?
Số trieste

=

2 2 ( 2  1)
=6
2

9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
Số ete =

n ( n  ...
VẤN ĐỀ : TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
Nguồn : Thầy Vũ Khắc Ngọc , Thầy Phạm Ngọc Sơn .
Tổng hợp : Học sinh Phạm Lê Thanh – THPT Lý Thường Kiệt – Hòa Thành – Tây Ninh .
I. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH ĐỒNG PHÂN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG :
1.Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 6 )
Ví dụ : 





!
"#

!
!

$
"

$

2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Số đồng phân C
n
H
2n
O = 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
Ví dụ : %&'()*+ 

!

!


$
"#

$
!

,
"

,

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
Ví dụ : -& -.&'()*+ 

!

!


$
"#

$
!

,
"

,

4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 5 )
Ví dụ : %/%'()*+ 

!


"

,




!

!
!
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O =
001"1 nn
( 2 < n < 5 )
Ví dụ : %%'()*+ 


001"1
"

!
"#

0!01"!1


$
"

0$01"$1
,
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Số đồng phân C
n
H
2n
O =
0011 nn
( 3 < n < 7 )
Ví dụ : -%'()*+ 

!

0!01!1
"

$
"#

0$01$1


,
"

0,01,1
,
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+3
N
Số đồng phân C
n
H
2n+3
N = 2
n-1
( n < 5 )
23.4536718. /%%09:&;3<9=3>2)
VẤN ĐỀ : TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN - Trang 2
VẤN ĐỀ : TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN - Người đăng: ʚBoy Obsoleteɞ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
VẤN ĐỀ : TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN 9 10 193