Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng Sơ đồ tư duy để phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học 11

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Diệu Phương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC
SINH HỌC LỚP 11
Nguyễn Thị Diệu Phương
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tóm tắt: Phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học, nhất là những khái niệm phức tạp
đều không thể hình thành ngay một lúc mà phải có quá trình. Theo đó, sự phát triển các
khái niệm trong dạy học Sinh học lớp 11 cũng được thực hiện qua quá trình đào sâu liên
tục những hiểu biết về bản chất của đối tượng được đề cập. Nội dung khái niệm ngày càng
được bổ sung đầy đủ, cụ thể, chất lượng ngày càng đổi mới. Sơ đồ tư duy là công cụ tư duy
nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một vấn đề,…dựa trên cách
thức hoạt động tự nhiên của não bộ. Sơ đồ tư duy với những tính năng đặc trưng đã trở
thành một trong những công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập hiện nay. Vận dụng sơ
đồ tư duy để phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học lớp 11 là một trong những cách
thức nhằm nâng cao hiệu quả daỵ học Sinh học trong nhà trường phổ thông hiện nay.
1. Một số nét đặc trưng của sơ đồ tư duy được vận dụng vào dạy học
*Sơ đồ tư duy (SĐTD) và tư duy bằng sơ đồ
SĐTD là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay
một mạch kiến thức… bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với
sự tư duy tích cực. SĐTD là một sơ đồ mở, thể hiện ra bên ngoài cách thức mà não bộ chúng ta hoạt
động, đó là liên kết.
Khi SĐTD được xem là bản vẽ hay công cụ ghi chú tối ưu, thì tư duy bằng sơ đồ chính là dùng hình
ảnh, đường nét, màu sắc, ngôn ngữ ghi lại nhận thức của chúng ta về sự vật, hiện tượng và định hướng
phát triển của sự vật hiện tượng theo cách nhìn nhận của mỗi cá nhân. Có thể nói, sản phẩm của tư duy
bằng sơ đồ chính là SĐTD.
*Đặc trưng của SĐTD so với sơ đồ Graph
Xét về mặt hình thức, giữa SĐTD và Graph có một số điểm giống nhau nhất định: đều có một ý tưởng
đóng vai trò là điểm xuất phát; mỗi ý tưởng có sự phân tỏa nhiều nhánh với các cấp độ chi tiết; giữa
các nhánh có sự liên kết với nhau. Như vây, cả hai công cụ này đều là ngôn ngữ biểu đạt kết quả một
quá trình tư duy, hiện thực hóa những suy nghĩ trong bộ não con người về các yếu tố cũng như những
mối liên hệ giữa chúng. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở lý thuyết có thể thấy những đặc trưng riêng của
SĐTD so với Graph thông qua một số điểm sau:
Thứ nhất, khi lập Graph phải luôn xác định một cách rõ ràng, cụ thể các cung, đỉnh cần sử dụng trong
Graph ấy. Người tạo lập buộc phải hình dung trước sẽ kiến tạo Graph...
VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC
SINH HỌC LỚP 11
Nguyễn Thị Diệu Phương
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tóm tắt: Phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học, nhất những khái niệm phức tạp
đều không thể hình thành ngay một lúc mà phải quá trình. Theo đó, sự phát triển các
khái niệm trong dạy học Sinh học lớp 11 cũng được thực hiện qua q trình đào sâu liên
tục những hiểu biết về bản chất của đối tượng được đề cập. Nội dung khái niệm ngày càng
được bổ sung đầy đủ, cụ thể, chất lượng ngày càng đổi mới. Sơ đồ tư duy là công cụ tư duy
nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một vấn đề,…dựa trên cách
thức hoạt động tự nhiên của não bộ. đồ duy với những tính năng đặc trưng đã trở
thành một trong những công cụ hữu ích trong giảng dạy học tập hiện nay. Vận dụng
đồ duy để phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học lớp 11 một trong nhữngch
thức nhằm nâng cao hiệu quả daỵ học Sinh học trong nhà trường phổ thông hiện nay.
1. Một số nét đặc trưng của sơ đồ tư duy được vận dụng vào dạy học
*Sơ đồ tư duy (SĐTD) và tư duy bằng sơ đồ
SĐTD là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay
một mạch kiến thức… bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với
sự duy tích cực. SĐTD một đồ mở, thể hiện ra n ngoài cách thức o bộ chúng ta hoạt
động, đó là liên kết.
Khi SĐTD được xem bản vẽ hay công cụ ghi chú tối ưu, thì duy bằng đồ chính dùng hình
ảnh, đường nét, màu sắc, ngôn ngữ ghi lại nhận thức của chúng ta về sự vật, hiện tượng và định hướng
phát triển của sự vật hiện tượng theo cách nhìn nhận của mỗi cá nhân. Có thể nói, sản phẩm của tư duy
bằng sơ đồ chính là SĐTD.
*Đặc trưng của SĐTD so với sơ đồ Graph
Xét về mặt hình thức, giữa SĐTDGraph có một số điểm giống nhau nhất định: đều có một ý tưởng
đóng vai t điểm xuất phát; mỗi ý tưởng có s phân tỏa nhiều nhánh với các cấp độ chi tiết; giữa
các nhánh sự liên kết với nhau. Như vây, cả hai công cụ này đều ngôn ngữ biểu đạt kết quả một
quá trình duy, hiện thực hóa những suy nghĩ trong bộ não con người về các yếu tố cũng như những
mối liên hệ giữa chúng. Tuy nhiên, dựa trên sở thuyết thể thấy những đặc trưng riêng của
SĐTD so với Graph thông qua một số điểm sau:
Thứ nhất, khi lập Graph phải luôn xác định một cách ràng, cụ thcác cung, đỉnh cần sử dụng trong
Graph ấy. Người tạo lập buộc phải hình dung trước sẽ kiến tạo Graph như thế nào cho thích hợp để thể
hiện chính xác nội dung đã có. Trong khi đó, SĐTD là dạng sơ đồ tương đối tự do, cho phép người lập
sáng tạo theo ý định chủ quan của mình mà không bị vào các cung, đỉnh. Điều này nghĩa
người sử dụng không cần thiết phải hình dung trước kết cấu SĐTD. Những tạo ra sẽ xuất hiện sau
khi hoàn thành xong SĐTD chứ chưa xuất hiện trước trong đầu người sử dụng.
Thứ hai, ở Graph tính khuôn mẫu nhất định, luôn có sự phân nhánh theo một cấp độ chặt chẽ, phán
ánh đúng logic khoa học. SĐTD nhấn mạnh nhiều hơn đến vấn đề ý tưởngsáng tạo nên yêu cầu về
tính chặt chẽ SĐTD vẫn nhưng không nhất thiết phải theo đúng sự chặt chẽ duy nhất về logic
khoa học. Ở SĐTD sự chặt chẽ theo logic tư duy của mỗi cá nhân miễn là không sai về mặt logic khoa
học. SĐTD cho phép tự do và linh hoạt hơn trong quá trình xây dựng và thiết lập.Vì thế sự thay đổi vị
trí của các yếu tố, hay kể cả nội dung ý tưởng nhiều khi không gây ảnh hưởng tới sự phát triển vấn đề
mà chỉ phản ánh một hướng tư duy khác.
1
Vận dụng Sơ đồ tư duy để phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng Sơ đồ tư duy để phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học 11 - Người đăng: Nguyễn Thị Diệu Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vận dụng Sơ đồ tư duy để phát triển khái niệm trong dạy học Sinh học 11 9 10 615