Ktl-icon-tai-lieu

VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI HT Tịnh Không

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
(Pháp Sư Tịnh Không)

 Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, 
phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không 
tái tạo, mới được vãng sanh.
 Tại sao không thoát ra khỏi tam giới? Vì từ vô số kiếp đến nay, không nhận thức được tội chướng vô 
lượng vô biên của mình. Những điều tội chướng này đến từ đâu? Nguyên nhân từ đời trước hoặc từ lâu đời 
đến nay cùng chúng sanh có sự ràng buộc và tranh chấp với nhau, có khi giữa hai người có sự quan tâm 
chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau mà tạo ra thiện duyên. Có khi giữa ta và đối phương có sự tranh chấp, tước đoạt,
xâm phạm, tổn thương, lăng nhục v.v… mà tạo ra ác duyên. Nhân duyên nghiệp lực của chúng ta với người
xung quanh ràng buộc càng thâm sâu, bất luận đó là thiện duyên hoặc bất thiện duyên, chúng ta với người 
đó sẽ dễ lâm vào thế luân hồi và kiếp sau gặp lại. Lúc bấy giờ nếu nghiệp duyên do tình cảm sinh ra, sẽ 
dùng hình thức tình cảm giải quyết, nghiệp duyên do vật chất hoặc sinh mạng gây ra, lần nầy sẽ dung hình 
thức tương đồng đáp trả. 
 Tôi nhận thức được, thực chất căn bản của lục đạo luân hồi đó là giữa chúng sanh với nhau, oan oan tương 
báo, trả nợ lẫn nhau, vô tận vô biên, không bao giờ chấm dứt, trong thời gian đó nếu không chấp nhận thọ 
báo, sẽ tạo thêm nghiệp mới, khiến cho việc thọ báo sau nầy lại trồng thêm nhân mới, tìm trăm phương 
ngàn kế, lấy của người làm của ta, kết quả là nếu số mạng có sẽ có, số mạng không có, trộm cũng không 
được. Nếu số mạng của chúng ta có bằng cách dung hình thức ăn trộm để đoạt được, sẽ tạo ra tội nghiệp 
thâm sâu. 
 Bất cứ việc gì, bất cứ người nào, trong gia đình, ngoài gia đình, bề trên, cấp dưới, phàm làm khiến cho ta 
tổn hại, đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục than, đều do tứ nhân tương tụ (tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, 
trả ơn và báo oán) bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được sân hận, ngược lại
phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta, tội nghiệp của đời trước nay phải trả, nếu đem lòng sân hận, 
làm sao không tạo thêm nghiệp mới?
 Tất cả mọi nơi đều có oan gia trái chủ đến gây nạn (làm khó dễ) chúng ta phải phản tỉnh lại, tại sao họ 
không tìm người khác để gây phiền phức, đều do trong đời quá khứ, chúng ta có làm điều gì sai lỗi với họ, 
ta phải tu nhẫn nhục, làm nghịch tăng thượng duyên. 
 Tôi còn nhận thức được, tu học Phật Pháp, y theo Tam Bảo lực gia trì và tâm lực sám hối, có thể ...
VĂN PHÁT NGUY N SÁM H I
(Pháp S T nh Không)ư
T i sao ph i hành sám h i? Tôi nh n th c r ng mu n nghĩ đ n vãng sanh T nh Đ c n ph i sám h i tr c, ế ướ
phát b đ tâm, nh t h ng chuyên ni m A Di Đà Ph t. Ch có sám h i nghi p ch ng c a mình th không ư ướ
tái t o, m i đ c vãng sanh. ượ
T i sao không thoát ra kh i tam gi i? Vì t vô s ki p đ n nay, không nh n th c đ c t i ch ng vô ế ế ư ướ
l ng vô biên c a mình. Nh ng đi u t i ch ng này đ n t đâu? Nguyên nhân t đ i tr c ho c t lâu đ i ượ ướ ế ướ
đ n nay cùng chúng sanh có s ràng bu c và tranh ch p v i nhau, có khi gi a hai ng i có s quan tâm ế ườ
chăm sóc giúp đ l n nhau mà t o ra thi n duyên. Có khi gi a ta và đ i ph ng có s tranh ch p, t c đo t, ươ ướ
xâm ph m, t n th ng, lăng nh c v.v… mà t o ra ác duyên. Nhân duyên nghi p l c c a chúng ta v i ng i ươ ườ
xung quanh ràng bu c càng thâm sâu, b t lu n đó là thi n duyên ho c b t thi n duyên, chúng ta v i ng i ườ
đó s d lâm vào th luân h i và ki p sau g p l i. Lúc b y gi n u nghi p duyên do tình c m sinh ra, s ế ế ế
dùng hình th c tình c m gi i quy t, nghi p duyên do v t ch t ho c sinh m ng gây ra, l n n y s dung hình ế
th c t ng đ ng đáp tr . ươ
Tôi nh n th c đ c, th c ch t căn b n c a l c đ o luân h i đó là gi a chúng sanh v i nhau, oan oan t ng ượ ươ
báo, tr n l n nhau, vô t n vô biên, không bao gi ch m d t, trong th i gian đó n u không ch p nh n th ế
báo, s t o thêm nghi p m i, khi n cho vi c th báo sau n y l i tr ng thêm nhân m i, tìm trăm ph ng ế ươ
ngàn k , l y c a ng i làm c a ta, k t qu là n u s m ng có s có, s m ng không có, tr m cũng không ế ườ ế ế
đ c. N u s m ng c a chúng ta có b ng cách dung hình th c ăn tr m đ đo t đ c, s t o ra t i nghi p ượ ế ượ
thâm sâu.
B t c vi c gì, b t c ng i nào, trong gia đình, ngoài gia đình, b trên, c p d i, phàm làm khi n cho ta ườ ướ ế
t n h i, đ u ph i gánh ch u th báo. Gia quy n l c than, đ u do t nhân t ng t (t nhân là tr n , đòi n , ế ươ
tr n và báo oán) b t lu n chúng ta th báo bao nhiêu oan c, không nh ng không đ c sân h n, ng c l i ơ ượ ư
ph i sám h i cho nghi p ch ng c a chính ta, t i nghi p c a đ i tr c nay ph i tr , n u đem lòng sân h n, ướ ướ ế
làm sao không t o thêm nghi p m i?
T t c m i n i đ u có oan gia trái ch đ n gây n n (làm khó d ) chúng ta ph i ph n t nh l i, t i sao h ơ ế
không tìm ng i khác đ gây phi n ph c, đ u do trong đ i quá kh , chúng ta có làm đi u gì sai l iườ v i h ,
ta ph i tu nh n nh c, làm ngh ch tăng th ng duyên. ượ
Tôi còn nh n th c đ c, tu h c Ph t Pháp, y theo Tam B o l c gia trì và tâm l c sám h i, có th khi n t i ượ ế
nghi p chuy n nh , ho c tiêu di t. N u b ph bang ho c làm ô nh c, chúng ta vui v ch p nh n thì đ u ế
đ c di t t i, g p thi n tri th c tu đ o, tu thi n, khi n ng i này có th chuy n t i n ng c a h u th thành ượ ế ườ ế
t i nh c a hi n th . Ni m Ph t là sám h i. Khi ni m Ph t tinh t n th ng th y b nh nghi p hi n ti n, đó là ế ườ
m t hi n t ng chuy n nghi p, đem t i n ng c a quá kh , bi n thành t i báo nh nh hi n t i. Vì nguy n ư ế ư
l c l n h n nghi p l c, tôi nh n th c r ng, n u chân thành sám h i, phát nguy n c u sanh T nh Đ , nh t ơ ế
tâm chuyên ni m Ph t hi u A Di Đà Ph t, ta có th nh nguy n l c c a Ph t A Di Đà và nguy n l c phát
nguy n vãng sanh c a ta, cho dù ki p tr c có ph m tr ng t i, ch c n phát tâm ni m Ph t vãng sanh, ni m ế ướ
ni m b t đo n, ki p này không t o thêm ác nghi p, nguy n l c hi n hành s ch ng l i nghi p l c c a quá ế
kh , trong lúc lâm chung, nguy n l c ni m Ph t c u sanh, chiêu c m đ c nguy n l c ti p d n c a Ph t A ư ế
Di Đà, trong giây lát s siêu thoát tam gi i, thoát ly t t c “nghi p duyên” vãng sanh Tây Ph ng Th Gi i ươ ế
C c L c, vĩnh vi n xa lìa cái kh c a luân h i.
Nh ng vì lúc tr c tôi không có cái trí tu này, cũng không nhìn nh n r ng mình có nhi u nghi p ch ng ư ướ ướ
nh th , càng không nh n th c đó là do chính mình t o nên, không bi t đ c nh ng đi u b t thu n l i, đ u ư ế ế ượ
do qu báo t i nghi p c a quá kh , không bi t đ c mình s dĩ mình đ n th gi i này là đ ti p nh n qu ế ượ ế ế ế
báo nên c h n trách ng i khác xâm h i mình. Th t ra đ u do t o tác c a mình không m t vi c gì liên can ư
VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI HT Tịnh Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI HT Tịnh Không - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI HT Tịnh Không 9 10 510