Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu từ

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn
ViÖn VËt lý kü thuËt
Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi

Ch−¬ng 6
nh÷ng tÝnh chÊt tõ cña c¸c chÊt

Tính chất từ thể hiện qua việc hút các vật liệu Fe

r
Khi nằm trong từ trường ngoài B0 mọi
chất đều bị từ hoá và trong chúng có một
r'
từ trường phụ riêng hay véc tơ c.− từ B
=> Từ trường tổng
hợp
trong
chất
là:
r r
r
B = B0 + B

ThuËn tõ
B>B
r 0

B

r
r'
B0 ↑↑ B

'

r
B0

r'
B

r
B

r'
B

S¾t tõ B>b0 nhiÒu

NghÞch tõ
b<b0
r
B
r'
B
r
r'
B0 ↑↓ B

1. Bản chất của từ tính:
Các điện tử quay quanh hạt
nhân giống như một dòng điện
+
i tròn và gây ra momen từ quÜ
r
r
PmL ®¹o cña ®iÖn tö PmL
H
TÇn sè
v
quay cña f =
2 πr
®iÖn tö

Momen từ quÜ r
P
®¹o của điện tử mL

PmL

ev
Dßng do
i = ef =
®iÖn tö
2 πr
M«men ®éng
r
l−îng:
r r
r
= iS
dt

ev 2 evr
= iSdt =
πr =
2πr
2

L = r × mv

L=rmv

r
HÖ sè tõ c¬: PmL
e
r =−
2m
L

r
e r
L
PmL = −
2m

• Các điện tử có spin với số lượng tử
e r
spin ms↑ hoặc ms↓ các momen spin r
PmS = − S
tạo ra các momen từ spin quÜ ®¹o:
m
-

ms ↑

-

ms ↑

+

+

H

-

ms ↓

He

C¬ häc l−îng tö cho thÊy:
M«men ®éng l−îng

L = l(l + 1) .h

M«men Spin

S = s(s + 1) .h

h
h=
2π

H»ng sè Planck

Tổng hợp các momen từ cña ®iÖn tö
thành m«men từ của nguyên tử thø i
VÐc t¬ tõ ho¸ = m«men
tõ cña ®¬n vÞ thÓ tÝch

r
J=

r
Pami
r
∑ Pami
ΔV

Δ
V
r
r

r
VÐc t¬ tõ ho¸ tổng cộng J = J L + J S

→
Dẫn đến tính chất từ của các chất
r χm r
r
r
D−íi t¸c dông cña
B0
J = χm H J =
μ0
tõ tr−êng ngoμi χ §é tõ ho¸
m

2. Nghịch từ:
χm <0
Khi trong từ trường các điện tử có phản ứng
như hạt tích điện chuyển động trong từ trường
và có thêm phần chuyển động tuế sai

eB0
Vận tốc góc Lamor ωL =
2m e

của điện tử chống lại từ trường ngoài (Nh− §L
Lenz) dẫn đến tính chất nghịch từ của các chất.
PmL
Phần dòng tương ứng dòng
cảm ứng của nguyên tử
2

e ZB0
1
ΔI = ( −eZ)ωL
=−
2π
4 πm e

Momen từ cảm ứng nguyên tử
2

2

e ZB0 2
e ZB0
2
PmCU = ΔI.Sdt = ΔI.πρ = −
ρ =−
<r >
4m e
6m e
2
2
2
2
< x >=< y >=< z >=< r > / 3 Độ từ hoá của
ρ 2 =< x 2 > + < y 2 >= 2 < r 2 > / 3 vật liệu
2

μ0J
χm =
B0

Trong đó J m«men tõ một
đơn vị thể tích mẫu.
Nếu momen từ quĩ đạo spin bằng không ( Trong
trường hợp số điện tử luôn chẵn nh− tinh thể khí
2
n 0e Z
trơ He) thì
2
χm = −
< r > μ0 < 0
6m e
Đây là nghịch từ lý tưởng.

3. Thuận từ:
Khi đặt trong từ trường ngoài, monen từ của
mạch điện và từ trường tương tác với nhau,
r
r
năng lượng tương tác bằng: W = − P .B
m
m
VÐc t¬ tõ ho¸ của nguyên tử

r
r
r
e
Pma = PmL + PmS ; Pma = − mμ B ; μ B =
h
2m e

B0=0, ...
Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn
ViÖn VËt lý kü thuËt
Trêng §H B¸ch khoa Hμ néi
Vật liệu từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu từ - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Vật liệu từ 9 10 644