Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

2

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:
A.Các khái niệm cơ bản:
1. Vận tốc: v = v0 + at
2. Quãng đường : s = v0 t +
3. Hệ thức liên hệ :

at 2
2
v 2 − v 02 = 2as

v 2 − v 02
v 2 − v 02
;s =
2s
2a
1
4. Phương trình chuyển động : x = x 0 + v0 t + at 2
2
⇒ v = v 20 + 2as;a =

Chú ý: Chuyển động thẳng nhanh dần đều a.v > 0.; Chuyển động thẳng chậm dần đều a.v <
0
5. Bài toán gặp nhau của chuyển động thẳng biến đổi đều:
- Lập phương trình toạ độ của mỗi chuyển động :
x1 = x 02 + v02 t +

a1t 2
a t2
; x 2 = x 02 + v02 t + 1
2
2

- Khi hai chuyển động gặp nhau: x1 = x2 Giải phương trình này để đưa ra các ẩn của bài
toán.
Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t
d = x1 − x 2

6. Một số bài toán thường gặp:
Bài toán 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1và s2
trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là t. Xác định vận tốc đầu và gia tốc của vật.
Giải hệ phương trình

at 2
v
 s1 = v 0 t +
⇒ 0
2

a
s + s = 2v t + 2at 2
0
1 2

Bài toán 2: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi được quãng
đường s1 thì vật đạt vận tốc v1. Tính vận tốc của vật khi đi được quãng đường s2 kể từ khi
vật bắt đầu chuyển động.
v 2 = v1

s2
s1

Bài toán 3:Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu:
- Cho gia tốc a thì quãng đường vật đi được trong giây thứ n:
∆s = na −

a
2

- Cho quãng đường vật đi được trong giây thứ n thì gia tốc xác định bởi:
1

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

a=

- vuhoangbg@gmail.com

∆s
1
n−
2

Bài toán 4: Một vật đang chuyển động với vận tốc v0 thì chuyển động chầm dần đều:
- Nếu cho gia tốc a thì quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn: s =

− v02
2a

− v02
- Cho quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn s , thì gia tốc: a =
2s
−v0
- Cho a. thì thời gian chuyển động:t =
a
a
2
∆s
- Nếu cho quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là ∆s , thì gia tốc : a =
1
n−
2

- Nếu cho gia tốc a, quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng: ∆s = v0 + na −

1.Chuyển động thẳng biến đổi:
r uuuuur
- Chuyển động thẳng biến đổi: a ≠ 0; a = const
urr
-Chuyển động thẳng biến đổi đều: +Nhanh dần đều: urr
a.v >0
+Chậm dần đều: a.v <0
2.Gia tốc của chuyển động biến đổi đều(Định nghĩa;Biểu thức;Đơn vị)
a)Biểu thức:

a=

∆v v − v 0
=
∆t t − t 0

Dưới dạng độ lớn: a =

v − v0
t − t0

*Các trường hợp riêng:
∆v v − v 0
=
∆t
t
∆v
v
+Khi v0=0: a = =
∆t t − t 0t

+Kh...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
1
I. TÓM TT KIN THC:
A.Các khái nim cơ bn:
1. Vn tc: v = v
0
+ at
2. Quãng đường :
2
0
at
s v t
2
= +
3. H thc liên h :
2 2
0
v v 2as
=
2 2 2 2
2
0 0
0
v v v v
v v 2as;a ;s
= + = =
4. Phương trình chuyn động :
2
0 0
1
x x v t at
2
= + +
Chú ý: Chuyn động thng nhanh dn đều a.v > 0.; Chuyn động thng chm dn đu a.v <
0
5. Bài toán gp nhau ca chuyn động thng biến đổi đều:
- Lp phương trình to độ ca mi chuyn động :
2
1
1 02 02
a t
x x v t
2
= + +
;
2
1
2 02 02
a t
x x v t
2
= + +
- Khi hai chuyn động gp nhau: x
1
= x
2
Gii phương trình này để đưa ra c n ca bài
toán.
Khong cách gia hai cht đim ti thi đim t
1 2
d x x
=
6. Mt s bài toán thường gp:
Bài toán 1: Mt vt chuyn động thng nhanh dn đều đi được nhng đon đường s
1
s
2
trong hai khong thi gian liên tiếp bng nhau là t. Xác định vn tc đầu và gia tc ca vt.
Gii h phương trình
2
0
1 0
2
1 2 0
at
v
s v t
2
a
s s 2v t 2at
= +
+ = +
Bài toán 2: Mt vt bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu. Sau khi đi được quãng
đường s
1
tvt đt vn tc v
1
. Tính vn tc ca vt khi đi được quãng đường s
2
k t khi
vt bt đầu chuyn động.
2
2 1
1
s
v v
s
=
Bài toán 3:Mt vt bt đầu chuyn động nhanh dn đều không vn tc đầu:
- Cho gia tc a thì quãng đường vt đi được trong giây th n:
a
s na
2
=
- Cho quãng đường vt đi được trong giây th n thì gia tc xác định bi:
CHUYN ĐNG THNG BIN ĐỔI ĐU
2
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 9 10 62