Ktl-icon-tai-lieu

vật lý 12

Được đăng lên bởi Anh Phạm
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
I - ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
T: chu kỳ; f: tần số; x: li độ; v: vận tốc; a: gia tốc; g: gia tốc trọng
trường; A: biên độ dao động; ( t + ): pha dao động; : pha ban đầu; : tốc
độ góc;
1. Phương trình dao động
x Acos t
2
1
- Chu kỳ: T
(s)
- Tần số: f
(Hz)
T 2
- NÕu vËt thùc hiÖn ®-îc N dao ®éng trong thêi gian t th×:
t
N
.
T
và f
N
t
2. Phương trình vận tốc
v x'
A sin t
- x = 0 (VTCB) thì vận tốc cực đại: v max
- x A (biên) thì v 0
3. Phương trình gia tốc
2
a v'
A cos t
2

- x = A thì amax
- x = 0 thì

2

A

x

A

a 0

Ghi chú: Liên hệ về pha:

v sớm pha
a sớm pha

2
2

hơn x;
hơn v;

a ngược pha với x.

4. Hệ thức độc lập thời gian giữa x, v và a
- Giữa x và v: A 2
2
- Giữa v và a: vmax

- Giữa a và x:

v2

x2

2

A

a

2

v2
2

a2
2

x
1

Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

5. Các liên hệ khác

a max
v max

- Tốc độ góc:
- Tính biên độ

A

L
2

vmax

S
4n

2
vmax
amax

amax
2

2W
k

6. Tìm pha ban đầu

x2

v2

2

2

a2

2

v<0
φ = + π/2

v<0
φ = + 2π/3

v2

v<0
φ = + π/3

v<0
φ = + π/4

v<0
φ = + 3π/4

v<0
φ = + π/6

v<0
φ = + 5π/6

v=0
φ=0
v=0
φ=±π

A

A

3
2

A

2
2

A
2

O

A
2

v>0
φ = -5π/6

2 A 3
2
2
A

v>0
φ = - 3π/4

v>0
φ = - 2π/3

A

3
2

A
v>0
φ = - π/6

v>0
φ = - π/4

v>0
φ = - π/2

v>0
φ = - π/3

2

Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

6. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ:
+ x1 đến x2 (giả sử x1 x2 ):

cos
2

t

1

+ x1 đến x2 (giả sử x1
2

t

1

với

cos

2

cos

1

x1
A
x2
A

0

,

1

.

2

x2 ):
1

với

cos

2

x1
A
x2
A

1

,

2

0

7. Vận tốc trung bình - tốc độ trung bình

S
t
- Độ dời ∆x trong n chu kỳ bằng 0;
quãng đường vật đi được trong n chu kỳ bằng S
x
- Vận tốc trung bình v
.
t
- Tốc độ trung bình

v

4nA .

8. Tính quãng đường vật đi được trong thời gian t

cos

-A

A
2

T/4

0

A
2

T/12
T/8

A 2
2

A 3
2

+A

T/6
T/8

T/6
T/12
* Phương pháp chung tìm quãng đường đi trong khoảng thời gian nào
đó ta cần xác định:
- Vị trí vật lúc t = 0 và chiều chuyển động của vật lúc đó;
- Chia thời gian ∆t thành các khoảng nhỏ: nT; nT/2; nT/4; nT/8; nT/6;
T/12 … với n là số nguyên;
3

Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

- Tìm quãng đường s1; s2; s3; … tương úng với các quãng thời gian nêu
trên và cộng lại
 Tính quãng đường ngắn nhất và bé nhất vật đi được trong khoảng thời
T
gian t với 0 t
2
Nguyên tắc:
+ Vật đi được quãng đường
-A - x0
O
x0 +A
ngắn nhất khi li độ điểm đầu và điểm
cuối có giá trị đối nhau
smax
Công thức Quãng đường ngắn nhất: Smax
+ Vật đi được qu...
Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056
1
Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
I - ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
T: chu kỳ; f: tần số; x: li độ; v: vận tốc; a: gia tốc; g: gia tốc trọng
trường; A: biên độ dao động; ( t + ): pha dao động; : pha ban đầu; : tốc
độ góc;
1. Phương trình dao động
tAcosx
- Chu kỳ:
2
T
(s) - Tần số:
2
1
T
f
(Hz)
- NÕu vËt thùc hiÖn ®-îc N dao ®éng trong thêi gian
t
th×:
à
tN
T v f
Nt
.
2. Phương trình vận tốc
tAxv sin'
- x = 0 (VTCB) thì vận tốc cực đại:
Av
max
- x A (biên) thì
0v
3. Phương trình gia tốc
- x = A thì
2
max
aA
- x = 0 thì
0a
Ghi chú: Liên hệ về pha: v sớm pha
2
hơn x;
a sớm pha
2
hơn v;
a ngược pha với x.
4. Hệ thức độc lập thời gian giữa x, v và a
- Giữa x và v:
2
2
22
v
xA
- Giữa v và a:
2
2
22
2
max
a
v A v
- Giữa a và x:
2
ax
vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý 12 - Người đăng: Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
vật lý 12 9 10 71