Ktl-icon-tai-lieu

vật lý 7

Được đăng lên bởi Thành Bự
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 4496 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trọn bộ
THÍ NGHIỆM ẢO
VẬT LÝ 7

Người soạn: Internet

HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC

TRÁI ĐẤT

MẶT TRỜI

HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC

TRÁI ĐẤT

MẶT TRỜI

HIỆN TƯỢNG NHẬT THỰC

TRÁI ĐẤT

MẶT TRỜI

A/ 
A

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

A

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi

Gương phẳng

Gương cầu lồi

So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm

S

Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm

S

Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm

S

Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm

S

Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm

ĐÈN PIN

GƯƠNG CẦU LÕM

C3

C3

K

C7

K

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG

1.Thí nghiệm 2.
Sau khi gõ vào
thành cốc ta nghe
được âm thanh.
C4. Vật nào phát ra âm ?
 Thành cốc
Vật đó có rung động không?
 Có rung động
Nhận biết điều đó bằng cách nào ?

 Dùng quả cầu bấc đưa lại vào thành cốc ta thấy
nó bị nảy ra.

Dùng búa cao su gõ nhẹ
vào một nhánh âm thoa
và lắng nghe âm do âm
thoa phát ra
C5.Âm thoa có dao
đông không? Hãy tìm
cách kiểm tra xem khi
phát ra âm thì âm
thoa có dao động
không

.Âm thoa có dao đông, Đặt quả bóng nhựa (nhỏ,
nhẹ) sát một nhánh của âm thoa, quả bóng bị nảy ra.

CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG

CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG

K

_

+

ắc qui

Cầu chì

Công tắc

TÁC DỤNG NHIỆT CỦA DÒNG ĐIỆN

Vải khô

Vải khô

Vải khô

Vải khô

-

-

+
-

MÔ HÌNH ĐƠN GiẢN CỦA NGUYÊN TỬ

C4

So saùnh chieàu cuûa doøng ñieän vaø chieàu dòch
chuyeån cuûa caùc eâlectroân töï do trong kim loaïi

-

-

-

-

+

-

- Chieàu cuûa doøng ñieän vaø chieàu dòch chuyeån
cuûa caùc eâlectroân töï do trong kim loaïi ngöôïc
chieàu nhau

2. Mạch điện có nguồn điện :
a. Mắc mạch điện với nguồn điện như hình 19.3.

b. Đóng công tắc, quan sát đèn có sáng hay không

A
K

U = 9V

( 9V- 6 W )

Caáu taïo vaø hoaït ñoäng ñeøn pin

Coâng taéc Boùng ñeøn

Pin

voû
Göông caàu loõm

K

+

_

K

+

K

+

-

-5

0
mA

5

K

0

2.5
mA

5

K

A

K

Với
Vớimột
mộtbóng
bóngđèn
đènnhất
nhấtđịnh,
định,khi
khiđèn
đènsáng
sángcàng
càng
mạnh
thìsố
sốchỉ
chỉcủa
củaAmpe
Ampekế
kếcàng
càngnhỏ
lớn
yếu thì

A

A
A

...
Trọn bộ
THÍ NGHIỆM ẢO
VẬT LÝ 7
Người soạn: Internet
vật lý 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý 7 - Người đăng: Thành Bự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
vật lý 7 9 10 713