Ktl-icon-tai-lieu

VÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 6

Được đăng lên bởi c2hp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 NĂM HỌC 2010 – 2011
Câu 1 : Tập hợp B = { cam, quýt, táo, nho } có bao nhiêu phần tử ?
a/ 1
b/ 2
c/ 3
d/ 4
Câu 2 : Tập hợp A = { x  N / 9 < x < 16} có bao nhiêu phần tử ?
a/ 3
b/ 6
c/ 9
d/ 16
*
Câu 3: Tập hợp N là tập hợp ?
a/ Các số tự nhiên
b/ Các số tự nhiên khác 0
c/ Các số tự nhiên khác 1
d/ Các số tự nhiên bình thường
Câu 4 : Cách ghi số trong hệ LaMã MCCI có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân ?
a/ 1001
b/ 1101
c/ 1201
d/ 1301
Câu 5 : Một tập hợp có bao nhiêu phần tử ?
a/ Một phần tử
b/ Hai phần tử
c/ Vô số phần tử
d/ Một phần tử, hai phần tử, vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào
Câu 6 : Tập hợp không có phần tử được gọi là tập hợp ?
a/ Rỗng
b/ Trống
c/ Không
d/ Vô số phần tử
Câu 7 : Phép tính 2.15 + 85.2 có kết quả bằng bao nhiêu ?
a/ 100
b/ 200
c/ 300
d/ 400
6
3
Câu 8 : Phép chia 7 : 7 bằng bao nhiêu ?
a/ 7
b/ 72
c/ 73
d/ 74
Câu 9 : Để số a trừ được cho số b ta cần điều kiện gì ?
a/ a > b
b/ a < b
c/ a b
d/ a b
Câu 10 : Khi nào ab ?
a/ Khi a > b
b/ Khi dư bằng 0
c/ Khi a < b
d/ Khi dư khác 0
3 2
Câu 11 : Kết quả phép tính 2 .3 bằng bao nhiêu ?
a/ 12
b/ 48
c/ 54
d/ 72
7 6
Câu 12 : Kết quả phép tính 4 .4 kết quả bằng bao nhiêu ?
a/ 4
b/413
c/ 442
d/ 813
Câu 13 : Biểu thức có ba loại dấu ngoặc ( ) , { } , [ ] thứ tự thực hiện nào là đúng ?
a/ ( )  { }  [ ]
b/ [ ]  { }  ( )
c/ { }  ( )  [ ] d/ ( )  [ ]  { }
Câu 14 : Số 0 và số 1 được gọi là :
a/ Số nguyên tố
b/ Hợp số
c/ Không là nguyên tố cũng không là hợp số
d/ Vừa là nguyên tố vừa là hợp số
Câu 15 : Cho 425* Thay vào dấu * một chữ số để được số chia hết cho 2 và 5 ?
a/ 0
b/ 2
c/ 5
d/ 0 và 5
Câu 16 : Biểu thức sau 45 + 54 + 9 chia hết cho số nào ?
a/ 2 và 5
b/ 3 và 9
c/ 2 ; 3 và 5
d/ 2 ; 3 và 9
Câu 17 : Số nào là số nguyên tố trong các số sau :
a/ 21
b/ 23
c/ 27
d/ 39
Câu 18 : Số 88 được phân tích ra thừa số nguyên tố là bao nhiêu ?
a/ 23.11
b/ 24.11
c/ 25.11
d/ 26.11
Câu 19 : BCNN ( 9, 27 ) bằng bao nhiêu ?
a/ 9
b/ 27
c/ 36
d/ 54
1

Câu 20 : ƯCLN ( 6, 12 ) bằng bao nhiêu ?
a/ 3
b/ 6
c/ 9
d/ 12
Câu 21 : Số 0 được gọi là :
a/ Số nguyên âm
b/ Số nguyên dương
c/ Số nguyên tố
d/ không phải là số nguyên âm, không phải là số nguyên dương, cũng không phải là số
nguyên tố
Câu 22 : Số 11 có số đối là :
a/ 0

b/

11
11

c/ - 11

d/

 11
11

Câu 23 : Khi so sánh - 2 và – 7 ta được kết quả nào là đúng ?
 2  7
a/ - 2 > - 7
b/ - 2 < - 7
c/  2  7
Câu 24 : Cho các số nguyên sau : - 3, 10, - 1 , 0 , - 5 khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta
được kết quả n...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 NĂM HỌC 2010 – 2011
Câu 1 : Tập hợp B = { cam, quýt, táo, nho } có bao nhiêu phần tử ?
a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4
Câu 2 : Tập hợp A = { x N / 9 < x < 16} có bao nhiêu phần tử ?
a/ 3 b/ 6 c/ 9 d/ 16
Câu 3: Tập hợp N
*
là tập hợp ?
a/ Các số tự nhiên b/ Các số tự nhiên khác 0
c/ Các số tự nhiên khác 1 d/ Các số tự nhiên bình thường
Câu 4 : Cách ghi số trong hệ LaMã MCCI có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân ?
a/ 1001 b/ 1101 c/ 1201 d/ 1301
Câu 5 : Một tập hợp có bao nhiêu phần tử ?
a/ Một phần tử b/ Hai phần tử
c/ Vô số phần tử d/ Một phần tử, hai phần tử, vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào
Câu 6 : Tập hợp không có phần tử được gọi là tập hợp ?
a/ Rỗng b/ Trống c/ Không d/ Vô số phần tử
Câu 7 : Phép tính 2.15 + 85.2 có kết quả bằng bao nhiêu ?
a/ 100 b/ 200 c/ 300 d/ 400
Câu 8 : Phép chia 7
6
: 7
3
bằng bao nhiêu ?
a/ 7 b/ 7
2
c/ 7
3
d/ 7
4
Câu 9 : Để số a trừ được cho số b ta cần điều kiện gì ?
a/ a > b b/ a < b c/
ba
d/
ba
Câu 10 : Khi nào
ba
?
a/ Khi a > b b/ Khi dư bằng 0 c/ Khi a < b d/ Khi dư khác 0
Câu 11 : Kết quả phép tính 2
3
.3
2
bằng bao nhiêu ?
a/ 12 b/ 48 c/ 54 d/ 72
Câu 12 : Kết quả phép tính 4
7
.4
6
kết quả bằng bao nhiêu ?
a/ 4 b/4
13
c/ 4
42
d/ 8
13
Câu 13 : Biểu thức có ba loại dấu ngoặc ( ) , { } , [ ] thứ tự thực hiện nào là đúng ?
a/ ( ) { } [ ] b/ [ ] { } ( ) c/ { } ( ) [ ] d/ ( ) [ ] { }
Câu 14 : Số 0 và số 1 được gọi là :
a/ Số nguyên tố b/ Hợp số
c/ Không là nguyên tố cũng không là hợp số d/ Vừa là nguyên tố vừa là hợp số
Câu 15 : Cho Thay vào dấu * một chữ số để được số chia hết cho 2 và 5 ?
a/ 0 b/ 2 c/ 5 d/ 0 và 5
Câu 16 : Biểu thức sau 45 + 54 + 9 chia hết cho số nào ?
a/ 2 và 5 b/ 3 và 9 c/ 2 ; 3 và 5 d/ 2 ; 3 và 9
Câu 17 : Số nào là số nguyên tố trong các số sau :
a/ 21 b/ 23 c/ 27 d/ 39
Câu 18 : Số 88 được phân tích ra thừa số nguyên tố là bao nhiêu ?
a/ 2
3
.11 b/ 2
4
.11 c/ 2
5
.11 d/ 2
6
.11
Câu 19 : BCNN ( 9, 27 ) bằng bao nhiêu ?
a/ 9 b/ 27 c/ 36 d/ 54
1
425*
VÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 - Trang 2
VÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 - Người đăng: c2hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
VÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 9 10 315