Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ tính toán hệ dầm bằng Sap2000

Được đăng lên bởi voduong1710
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VÊ DUÛ TÊNH TOAÏ N HÃÛ DÁÖM LIÃN TUÛC BÀÒNG PHÁÖN MÃÖM SAP2000
I/ Säú liãûu :
1. Cho hãû dáöm liãn tuûc bàòng bã täng M.250# coï :
- Modulus âaìn häöi : E = 2.650.000 T/m2;
- Hãû säú Poisson :
µ = 0,2;
- Cæåìng âäü chëu neïn :Rn = 110 kG/cm2 ;
- Cæåìng âäü chëu keïo :Rk = 8,8 kG/cm2 ;
Cäút theïp doüc loaûi AII coï cæåìng âäü : Ra = R’a = 2700 kG/cm2 ;
Cäút âai loaûi AI coï cæåìng âäü : Raâ = 1700 kG/cm2.

2. Taíi troüng taïc duûng vaìo dáöm gäöm coï :
* Ténh taíi : (âaî kãø âãún troüng læåüng baín thán cuía dáöm)
1,2

T

0,6

T/m

0,2x0,35

T/m

1,5

0,2x0,35

1500
A

1,8

2,0

0,2x0,35

4000
B

T/m

1,2

T/m

0,2x0,4

3600
C

T/m

T

1,5

T/m

0,6

0,2x0,4

5400
D

4,0

2400

T/m 1,2

T

0,2x0,35

3600

E

1500
F

G

(Säú liãûu bãn dæåïi laì kêch thæåïc tiãút diãûn dáöm : hçnh chæî nháût b x h)
* Hoaût taíi :
0,6

T

0,3

T/m

1500

0,8

T/m

4000

0,6

T/m

3600

1,0

T/m

5400

0,5

T/m

2400

2,0

T

0,6

T/m

3600

0,3

T/m

0,6

T

1500

3. Yãu cáöu :
- Xaïc âënh näüi læûc trong hãû khi chëu caïc træåìng håüp taíi troüng (cáön phán têch hoaût taíi
thaình caïc træåìng håüp âãø täø håüp näüi læûc).
- Täø håüp näüi læûc vaì veî biãøu âäö bao näüi læûc.
- Tênh cäút theïp doüc trong dáöm.

Trang 1

II/ Caïc bæåïc tiãún haình :
1. Phán têch hoaût taíi thaình caïc træåìng håüp taïc duûng riãng leí trãn tæìng nhëp :
Do tênh cháút cuía hoaût taíi laì coï thãø thay âäøi nãn cáön phán têch hoaût taíi thaình caïc
træåìng håüp riãng leí, mäùi træåìng håüp hoaût taíi chè taïc duûng trãn mäüt nhëp, sau âoï seî tiãún
haình täø håüp âãø xaïc âënh giaï trë låïn nháút vaì nhoí nháút cuía näüi læûc (hoàûc phaín læûc) do hoaût
taíi gáy ra trãn hãû.
Tæì säú liãûu hoaût taíi âaî cho ta phán têch âæåüc 6 træåìng håüp hoaût taíi nhæ sau :
* Hoaût taíi 1 :
0,6

T

0,3

T/m

* Hoaût taíi 2 :
0,8

T/m

* Hoaût taíi 3 :
0,6

T/m

* Hoaût taíi 4 :
1,0

T/m

* Hoaût taíi 5 :
0,5

Trang 2

T/m

2,0

T

0,6

T/m

* Hoaût taíi 6 :
0,6
0,3

T

T/m

2. Láûp så âäö hçnh hoüc :
- Khåíi âäüng chæång trçnh Sap2000.

Báúm vaìo menu traíi xuäúng
- Choün hãû âån vë T-m -OC:
Choün âån vë Ton, m, C
- Vaìo Menu File  choün lãûnh New Model ...:

Dáöm liãn tuûc

Choün hãû dáöm liãn tuûc (Beam).
- Khai baïo säú nhëp dáöm vaì chiãöu daìi caïc nhëp:
Pháön console cuîng khai baïo nhæ 1 nhëp, sau naìy chè viãûc boí âi gäúi tæûa åí âáöu laì âæåüc
âoaûn console.

Trang 3

Nhæ váûy khai baïo hãû dáöm seî coï 6 nhëp, chiãöu daìi mäùi nhëp seî âæåüc khai baïo cuû thãø
trong muûc Edit Grid (âãø nháûp âæå...
VÊ DUÛ TÊNH TOAÏ N HÃÛ DÁÖM LIÃN TUÛC BÀÒNG PHÁÖN MÃÖM SAP2000
I/ Säú liãûu :
1. Cho hãû dáöm liãn tuûc bàòng bã täng M.250# coï :
- Modulus âaìn häöi : E = 2.650.000 T/m
2
;
- Hãû säú Poisson : µ = 0,2;
- Cæåìng âäü chëu neïn :R
n
= 110 kG/cm
2
;
- Cæåìng âäü chëu keïo :R
k
= 8,8 kG/cm
2
;
Cäút theïp doüc loaûi AII coï cæåìng âäü : R
a
= R’
a
= 2700 kG/cm
2
;
Cäút âai loaûi AI coï cæåìng âäü : R
= 1700 kG/cm
2
.
2. Taíi troüng taïc duûng vaìo dáöm gäöm coï :
* Ténh taíi : (âaî kãø âãún troüng læåüng baín thán cuía dáöm)
0,6
T/m T/m
1,8
T/m
1,5
T/m
2,0
T/m
1,2
T/m
1,5
T/m
0,6
T
1,2
1500 4000 3600 5400 2400 3600 1500
T
4,0
0,2x0,35 0,2x0,35 0,2x0,35 0,2x0,4 0,2x0,4 0,2x0,35
T
1,2
BA C D E F G
(Säú liãûu bãn dæåïi laì kêch thæåïc tiãút diãûn dáöm : hçnh chæî nháût b x h)
* Hoaût taíi :
3600
0,60,8
T/mT/m
0,3
40001500
T
0,6
2,0
0,3
T/m
0,6
T/m
0,5
T/m
1,0
T/mT/m
360024005400 1500
T
T
0,6
3. Yãu cáöu :
- Xaïc âënh näüi læûc trong hãû khi chëu caïc træåìng håüp taíi troüng (cáön phán têch hoaût taíi
thaình caïc træåìng håüp âãø täø håüp näüi læûc).
- Täø håüp näüi læûc vaì veî biãøu âäö bao näüi læûc.
- Tênh cäút theïp doüc trong dáöm.
Trang 1
Ví dụ tính toán hệ dầm bằng Sap2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ví dụ tính toán hệ dầm bằng Sap2000 - Người đăng: voduong1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ví dụ tính toán hệ dầm bằng Sap2000 9 10 135