Ktl-icon-tai-lieu

vi phạm pháp luật tuổi thành niên

Được đăng lên bởi trần văn sơn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH
TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN HIỆN NAY
MÔN: LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, hiện tượng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật là
một trong những hiện tượng xã hội được dư luận xã hội quan tâm và trở thành chủ đề
nghiên cứu dưới nhiều cách tiếp cận: luật học, tâm lý học, xã hội học, giáo dục học...
bởi tính chất nghiêm trọng của hiện tượng cũng như mức độ nguy hại của hiện tượng
đối với bản thân trẻ, gia đình và xã hội.
Trên thực tế, tội phạm vị thành niên thường có những xuất phát điểm tương đối
giống nhau: Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, tình trrạng hôn nhân của cha mẹ có
vấn đề và các em bị đẩy ra đường kiếm sống khi còn rất nhỏ. Nhưng cũng có nhiều
em sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ về kinh tế, thậm chí cha mẹ là trí
thức và đang chiếm giữ những vị thế xã hội cao. Hai hoàn cảnh sống trái ngược này
thường "quy định" những mảng phạm tội khác nhau. Những trẻ xuất thân từ gia đình
nghèo khó, phải sống trong cảnh "tan đàn xẻ nghé" thường phạm các tội trộm cắp,
cướp giật, vận chuyển trái phép chất ma túy... Các em được hưởng cuộc sống vật chất
đầy đủ, được cưng chiều không thiếu một thứ gì thì lại phạm tội tổ chức sử dụng ma
túy, hiếp dâm trẻ em hoặc đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...
Đây là một thực trạng đáng buồn đang ngày càng tiếp diễn, để lại nhiều hậu quả
nguy hiểm, gây tâm lí hoang mang lo sợ trong xã hội. Đáng buồn hơn nữa khi đây
chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng
vào sự thật và cùng nhau đẩy lùi hiện tượng này. Bài chuyên đề của em xin đưa ra
những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành
niên vs những biện pháp ngăn ngừa.
Do hạn chế về mặt kiến thức cũng như kĩ năng nên không thể tránh khỏi nhiều
sai sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ thầy để bài làm của em được
hòan thiện hơn

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
TRẦN VĂN SƠN
TRUNG

LỚP: LUẬT KINH TẾ K36C

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
TRẦN CÔNG

1

BÀI CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH
TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN HIỆN NAY
MÔN: LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. KINH HOÀNG TỪ THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở TUỔI VỊ
THÀNH NIÊN HIỆN NAY

Vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn. Chính vì
vậy, tâm lý lứa tuổi “chuyển tiếp” này có tác động rất lớn đến hành vi của các
em. Với mong muốn trở thành người lớn, trẻ vị thành niên thường có biểu...
BÀI CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH
TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN HIỆN NAY
MÔN: LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nhng năm gn đây, hin tưng trv thành niên vi phm pháp lut là
mt trong những hin tưng xã hội đưc dư lun xã hi quan m và tr thành ch đ
nghiên cu dưi nhiu cách tiếp cn: lut hc, tâm lý hc, xã hi hc, giáo dc hc...
bi tính cht nghiêm trng ca hin tưng cũng như mc đ nguy hi ca hin tưng
đi vi bn thân tr, gia đình và xã hội.
Trên thc tế, ti phm v thành niên tng có nhng xut phát đim tương đi
ging nhau: Điều kin kinh tế gia đình khó khăn, tình trrng hôn nhân ca cha mcó
vn đ và c em b đẩy ra đưng kiếm sng khi còn rt nh. Nhưng cũng có nhiều
em sinh ra và ln lên trong mt gia đình đy đ vkinh tế, thm chí cha mlà trí
thc và đang chiếm gi những v thế xã hi cao. Hai hoàn cnh sng trái nc này
thưng "quy đnh" nhng mng phạm ti khác nhau. Những tr xut thân t gia đình
nghèo khó, phải sng trong cnh "tan đàn x nghé" thưng phm các ti trm cắp,
cưp giật, vn chuyn trái phép cht ma túy... Các em đưc hưng cuc sng vt chất
đy đủ, đưc cưng chiu không thiếu mt th gì t li phạm ti t chc s dng ma
túy, hiếp dâm tr em hoc đua xe trái phép, gây ri trt t công cng...
Đây mt thc trng đáng bun đang ngày càng tiếp din, để li nhiu hậu qu
nguy him, gây tâm lí hoang mang lo s trong xã hi. Đáng buồn hơn na khi đây
chính là những ch nhân tương lai ca đt nưc. Đã đến lúc cng ta cn nn thng
vào sự tht và cùng nhau đy lùi hiện tưng này. i chuyên đ ca em xin đưa ra
nhng nguyên nhân ch yếu dn đến hành vi vi phạm pháp lut la tui v thành
niên vs những bin pp ngăn nga.
Do hn chế vmt kiến thc cũng như kĩ năng nên không th tránh khỏi nhiều
sai sót. Rt mong nhn đưc nhiều ý kiến đóng góp t thy đ bài m ca em đưc
hòan thin hơn
SINH VIÊN THỰC HIỆN: LỚP: LUẬT KINH TẾ K36C GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
TRẦN VĂN SƠN TRẦN CÔNG
TRUNG
vi phạm pháp luật tuổi thành niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi phạm pháp luật tuổi thành niên - Người đăng: trần văn sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
vi phạm pháp luật tuổi thành niên 9 10 558