Ktl-icon-tai-lieu

Xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang

Được đăng lên bởi dohuytdh
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2542 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang
MỎ ĐẦU
Nưóc nguồn tài nguyên tận, giữ một vài cho quan trọng trong quá trình hình thành phát triển
sinh quyển, không thể không sự sống khi không có nước. Nước đóng một vai trò quan trọng trong sản
xuất công nghiệp, nông nghiệp...
Ngày nay, do định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền công nghiệp đang trên đà phát
triển kèm theo đó là sự gia tăng của nước thải đố vào các sông ngòi. Ớ đó con ngưòi đã ng nước đế sinh
hoạt ăn uống, các khu vực công nghiệp ngày càng được dụng lênnhiều noi thì ỉưọng nước thi ngày
càng lớn. Trong nưóc thải chữa một loạt các chất ô nhiễm ỏ’ dạng hữu CO', CO’, vi sinh,... Các kim
loại nặng: Cr(VI), Cr
3+
, Mn
2+
, Hg
2+
, Pb
2+
,... những thành phần hại cho cthể động thc vật môi
trường.
Việc xác định hàm lượng các ion kim loại nặng kế trên là một nhu cầu cần thiết hàng năm nhăm đánh
giá thực trạng ô nhiễm nước bởi nhũng ion kim loại kế trên. Đe góp phần đánh giá thực trạng ô nhiễm môi
trường
nước ở một số nhà máy ở Hà Nội chúng tôi đã nghiên cứu đề tài:
u
Xác
định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc
quang”.
Với mục đích đó, chúng tôi tiến hành nghiên cửu các nội dung sau:
1) Tìm tạo phức nhạy và bền vói Cr(VI), đó là 1,5 điphenylcacbazit
2) Xác định phố hấp thụ cực đại của phức: Cr(VI) vói 1,5 - dỉphenylcacbazit.
3) Xác định điều kiện tối ưu cho sự tạo phức.
4) Xây dụng đưòng chuẩn xác định Cr(VI).
5) Nghiên cửu ảnh hưỏng của các ion lạ đến sự tạo phửc và tìm cách loại trừ các ỉon đó.
6) Xác định crôm trong một số nhà máy.
PHẦN 1: TỐNG QUAN
1.1 TÍNH CHẤT CỦA CÁC ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM
CỦA CHÚNG
1.1.1 Thuv quyến và tình tran 2 ô nhiễm nước í1,9,8/
Nước yếu tố quyết định sự tồn tại phát triến của sự sống trên trái đất, tham gia vào thành
phần cấu chúc của sinh quyến, điều hoà các yếu tố của khí hậu trái đất thông qua chu trình vận động của
nó. Các nền văn minh nhân loại cũng sớm được hình thành phát triển từ các ng sông lớn: Văn minh
Ai Cập ỏ’ hạ lưu ng Nỉl, văn minh sông Iưõng ỏ’ y Á, văn minh sông Hằng ỏ’ Ân Độ, văn minh
sông Hoàng ỏ’ Trung Quốc, văn minh sông Hồng Việt Nam,... Ngoài ra nước còn chứa đựng nhiều
Đậu Bá Nghĩa khoả luận tốt nghiệp
1
Xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang - Người đăng: dohuytdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang 9 10 776